Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಮೇ 28, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2015 PÀ®A 279,337 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 28/05/2015 gÀAzÀÄ 12-10 ¦.JªÀiï.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ PÉJ-35, JZï-2043 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É C°è¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C°è¥ÀÄgÀ-AiÀÄgÀUÉÆüÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ  Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹Ìqï ªÀiÁr C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ºÀ¸ÀÛzÀ ªÉÄïÉ, ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁzÀ §UÉΠ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.  
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2015 PÀ®A 279,337 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 28/05/2015 gÀAzÀÄ 12-10 ¦.JªÀiï.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ PÉJ-35, JZï-2043 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É C°è¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C°è¥ÀÄgÀ-AiÀÄgÀUÉÆüÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ  Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹Ìqï ªÀiÁr C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ºÀ¸ÀÛzÀ ªÉÄïÉ, ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁzÀ §UÉΠ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2015 87 Pɦ DPÀÖ:- ದಿನಾಂಕ:28/05/2015 ರಂದು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 13.45 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅಂಬರಾಯ ಕಮಾನ್ ಮನಿ ಪಿಐ ಶಹಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆರವರು ಒಂದು  ವರದಿ ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 28/05/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಮುತ್ಯಾನ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಸ್ಪಿಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಹಾರ ಇಸ್ಪಿಟ ಜುಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಯ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಹಾಗೂ ಶಿವನಗೌಡ ಪಿಸಿ 243, ಸಂಗನಬಸ್ಸಪ್ಪ ಪಿಸಿ 155, ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಪಿಸಿ 337, ಮಹಿಪಾಲ ರಡ್ಡಿ ಪಿಸಿ 96 ನಾಗಪ್ಪ ಪಿಸಿ 31 ಮತ್ತು ಭಿಮರಾಯ ಪಿಸಿ 266, ಮಾಯಪ್ಪ ಪಿಸಿ 13 ಹಾಗೂ ಪಂಚರಾದ 1) ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ುನ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಗಗರಿ ವ|| 42 ಜಾ|| ಕಬ್ಬಲಿಗ ಸಾ|| ಹಳಿ ಪೇಠ ಶಹಾಪೂರ  2) ಶ್ರೀ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹದನೂರಕರ ವಯ|| 42 || ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಜಾ|| ಎಸ್ಸಸಿ ಸಾ|| ಹಾಲಬಾವಿ  ಇವರೋಂದಿಗೆ ಸಕರ್ಾರಿ ಜೀಪ ನಂ ಕೆಎ- 33 ಜಿ-138 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯಿಂದ 11-30 ಪಿಎಂ ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ 12-15 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಜನ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವರ ಹೇಸರ ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ 1) ಐಹ್ಮದ ಅಲಿ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಚಾವೂಸ ವಯ|| 35 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ|| ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ|| ಜಾಲಗಾರ ಓಣಿ ಶಹಾಪೂರ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಅವನ ಅಂಗ ಜಡ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ  ಅವನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 3000-00 ಸಿಕ್ಕವು 2) ಅಬ್ದುಲ ರಜಾಕ ತಂದೆ ರಸೂಲಸಾಬ ನಧಾಫ ವ|| 25 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ|| ಕೂಲಿ ಸಾ|| ಬಿದರಾಣಿ  ಈತನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 4000-00 ರೂ ಸಿಕ್ಕವು 3) ಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ುನ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಗೂರಸುಣಗಿ ವ|| 40 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಲಿಂಗಾಯತ ಉ|| ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾ|| ಕರಣಗಿ ಈತನ ಹತ್ತಿರ 5000-00 ರೂ ಸಿಕ್ಕವು 4) ರಾಜು ತಂದೆ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಪಟ್ಟೆ ವಯ| 28 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಪರಿಸಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಉ|| ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ|| ಆಲಮೇಲ ತಾ|| ಸಿಂದಗಿ ಹಾ|| || ಕುಂಬಾರ ಪೇಠ ಸೂರಪೂರ ಈತನ ಹತ್ತಿರ 4000-00 ರೂ ಸಿಕ್ಕವು 5) ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಾಸಾಬ ದಾದುಲೆ ವ|| 26 ವರ್ಷ ಉ|| ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಜಾ|| ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ|| ಬಸ್ಸ ಡಿಪೋ ಹಿಂದುಗಡೆ ಶಹಾಪೂರ ಈತನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 3000-00 ರೂ  6) ಅಂಬ್ರೀಶ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಕಾಚಾಪೂರ ವಯ|| 35 || ಒಕ್ಕಲತನ ಜಾ|| ಉಪ್ಪಾರ ಸಾ|| ದೋರನಳ್ಳಿ ಈತನ ಹತ್ತಿರ 1000-00 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕವು 7) ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಅಂಬಿಗೇರ ವಯ|| 40 ವರ್ಷ ಉ|| ಡ್ರೈವರ ಜಾ|| ಕಬ್ಬಲಿಗ ಸಾ|| ತಂಗಡಗಿ ಈತನ ಹತ್ತಿರ 4000-00 ರೂ ಸಿಕ್ಕವು 8) ಹನು ನಾಯಕ ತಂದೆ ಪಾಂಡು ಪವಾರ ವಯ|| 35 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಲಂಬಾಣಿ ಉ|| ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಕನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಅರಕೇರಿ ಈತನ ಹತ್ತಿರ 6000-00 ರೂ ನಗದು ಹಣ ಸಿಕ್ಕವು ನಂತರ ಇಸ್ಪಿಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ 3280-00 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪಿಟ ಎಲೆಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 33280-00 ಹಾಗು 52 ಇಸ್ಪಿಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಸಿನ ಮುಂದಿನ ಪುರಾವೆ ಕುರಿತು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಬಾಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 8 ಜನ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 1-45 ಪಿಎಂ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.121/2015 ಕಲಂ. 87 ಕೆಪಿಆಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.                                                

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2015 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPÀÖ 1957:- ದಿನಾಂಕ: 25/05/2015 ರಂದು 03:30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಇಲಖೆಯಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಹೇಮನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಟಿಪ್ಪರ ನಂ: ಕೆ.ಎ-22 ಬಿ-0599 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿ;ಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಗನೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನೊಂದಣಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಿಸದೇ ಟಿಪ್ಪರ್ ನಂ: ಎಮ್.ಹೆಚ್-04 ಬಿಯು-4297 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕರಿಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕರಿಗಳು ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 09/2015 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 28/05/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 J.JAPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jêÀiïì D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.J §UÉÎ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ jêÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è ºÁdjzÀÝ ²æà AiÉÄøÀÄgÁd vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀÄ @ ªÉÆãÀ¥Àà gÀAUÀtÚ£ÉÆÃgÀ FvÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ 4 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄ. £À£Àß vÁ¬ÄUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÀĵÁgÀ E®èzÀjAzÀ £À£Àß vÀAzÉ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä 5-6 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £À£Àß vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀÄ FvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀªÁV PÀÄrvÀzÀÝ ZÀlPÉÌ  ©zÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ:  26/05/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 ¦.JAPÉÌ «¥ÀjÃvÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢zÁÝUÀ PÀÄrvÀzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ªÉÄà JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ,, G¥ÀZÁgÀPÁÌV AiÀiÁzÀVj ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrü £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV gÁAiÀÄZÀÆj£À jêÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ CzÉâ£À gÁwæ 9-30 ¦.JAPÉÌ PÀgÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £À£Àß vÀAzsÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¢£ÁAPÀ:  27/05/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 ¦.JAPÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É £ÀªÀÄä vÀAzÉ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¦gÁå¢ü ªÀUÉÊgÉà EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA:  09/2015 PÀ®A:  174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉà PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.  


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!