Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 25, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2015 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 326, 504, 506, ¸ÀA.149 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 25/05/2015 gÀAzÀÄ 4 ¦.JªÀiï.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV ¯ÉÃ, ¨sÉÆøÀrà ªÀÄUÀ£Éà AiÀÄAPÁå ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÝ PÀ®èUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉ¢gÀĪÀÅ¢®è, ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀÄwÛ®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ©üêÀĪÀÄä ªÀAiÀÄ;19 ªÀµÀð EªÀ½UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ºÀ®Äè ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2015 PÀ®A 323, 324, 504, 506, ¸ÀA.34 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 25/05/2015 gÀAzÀÄ 4 ¦.JªÀiï.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ±ÉõÀªÀÄä EªÀ½UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.   
UÉÆÃV oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2015 PÀ®A, 323,324,504,506 34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 25/05/2015 gÀAzÀÄ 11-00 JJªÀiï PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²Ã ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ UÉÆÃV ¸Á|| PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦gÁå¢UÀÆ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À £ÀqÀÄªÉ ¯ÁåAqï D«ÄðAiÀĪÀgÀÄ ¹¹ gÀ¸ÉÛ ¤«Äð¸ÀĪÁUÀ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 24/05/2015 gÀAzÀÄ 21-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÉÆÃqï ¨ÉæPï ºÁPÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÀ¢¢ ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ PÉÊ£ÉÆÃqÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀªÀ£Éà C¯Éèà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, DUÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ FvÀ£ÀÄ CªÀ¼À ªÉÄʪÀÄÄnÖ £ÀÄVιPÉÆlÄÖ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.


UÉÆÃV oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2015 PÀ®A, 323,324,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 24-05-2015 gÀAzÀÄ 4 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À £À¼ÀPÉÌ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄqÉ¥Àà EªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆPÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉñÁä E§âjUÀÆ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  dUÀ¼À ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÊzÀÄ PÀ½¹zÀݼÀÄ. F «µÀAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉýzÀÄÝ £Á£ÀÄ EgÀ° ©qÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÉݪÀÅ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä  E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀiÁå PÀnÖªÀĤ, CªÀ£À  ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¤AUÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ wªÀÄäAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ, ªÀÄƪÀgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀªÀgÉ CzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÆPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ J¯É ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É ºÉÆgÀUÉ §¤ßj £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼À vÀUÉ¢gÀÄvÁÛ¼É ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ EªÀvÀÄÛ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆqÉ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§UÀzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄ°AzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/2015 PÀ®A 323,324,354,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2015 PÀ®A 143,341 ¸ÀA 149 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 25/05/2015 8-30 ¦JªÀiï PÉÌ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ §£ÀßnÖ ¹¦L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÈvÀÛ PÀbÉÃjAiÀÄ°èzÁÝUÀ ©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ AiÀiÁzÀVj, ºÁUÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÉ®ªÀÅ n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ vÀAzÀÄ ©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ  ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ gÀ¸ÁÛgÉÆÃPÉÆà ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨Á¥ÀÄUËqÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ s±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀ®§ÄVð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É n¥Ààgï ZÁ®PÀgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É  ¤ÃqÀzÉà KPÁ KQ gÀ¸ÉÛ vÀqÉ ªÀiÁr ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß  ¥Á°¹ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÆ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¹zÁÝgÉ CAvÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß RAr¹ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÁÛgÉÆPÉÆà ªÀiÁrzÀÄÝ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ gÀ¸ÁÛgÉÆÃPÉÆà ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀjUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ CªÀjUÉ ¸ÀàA¢¹zÀÝjAzÀ 7-30 ¦JªÀiï PÉÌ gÀ¸ÁÛgÉÆÃPÉÆà ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß »A¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt n¥Ààgï ZÁ®PÀgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj 6-30 ¦JªÀiï ¢AzÀ 7-30 ¦.JªÀiï ªÀgÉUÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÉÛ vÀqÉ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2015 PÀ®A 143,341 ¸ÀA 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!