Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಮೇ 20, 2015

Yadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4 JA.JA.r.Dgï AiÀiÁPÀÖ 1957:- ¢: 20/05/2015 gÀAzÀÄ 05-30 JJA PÉÌ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ¦AiÀiÁ𢠲æà CA¨ÁgÁAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ  DgÀPÀëPÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, £Á£ÀÄ CA¨ÁgÁAiÀÄ PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦L ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/05/2015 gÀAzÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 1) ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¦¹-311 2) ²ªÀ£ÀUËqÀ ¦¹ 243,  3) ®PÀÌ¥Àà ¦¹ 337 J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 04 JJA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉzÁÝj UÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ. zÉÆÃgÀ£À½îAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀégÀ UÀÄqÀØzÀ PÀqɬÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-AiÀiÁzÀVÃgÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ PÉ£Á® gÉÆÃr£À°è JgÀqÀÄ n¥ÀàçUÀ¼À°è ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÉÆÃvÁÛzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ AiÀiÁzÀVÃgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è J¸ï ©¹ PÉ£Á® PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ 4-30 J.JAPÉÌ 2 n¥ÀàçUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ n¥ÀàgÀ £ÀA  PÉJ-33-J-3003 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ¨sÁUÀ¥Àà PÀĪÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á| mÉÆÃPÁ¥ÀÆgÀ  ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ EgÀĪÀ n¥ÀàgÀ £ÀA  PÉJ-33-J-2159 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁeÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀqÀØgÀ ¸Á|| PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ CAvÀ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À zÁR¯Áw, ZÁ®£Á¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀ §UÉÎ gÀ²Ã¢ vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ n¥ÀàjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ Dgï.¹ vÀªÀÄä ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæzÀ zÁPÀ¯ÁwUÀ¼ÀÄ, gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß vÀÄA©zÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ DUÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqɬÄj CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ  PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ°è Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ¸ÀV ZÁ®PÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ 2 n¥ÀàgÀUÀ¼À°è CAzÁdÄ vÀ¯Á 5 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 10 ¨Áæ¸À ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA.Q: 20,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß vÀÄA§zÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ n¥ÀàgÀ £ÀA:1) PÉJ-33-J-3003 CA.Q: 1,00,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 2) PÉJ-33-J-2159  CA.Q: 1,00,000/- gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/05/2015 gÀAzÀÄ 5.30 JJA PÉÌ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ  PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 104/2015 PÀ®A 379. L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3.4 JA JA Dgï r AiÀiÁåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2015 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹:- ದಿನಾಂಕ:20/05/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁA® 17-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢ü ²æà ®PÀÌ¥Àà ¹.¦.¹ 337 gÀªÀgÀÄ M§â ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ   oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ zÀE£ÁAPÀ 20/05/2015 gÀAzÀÄ Cfð «eÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ EgÀ¨Á»A¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ  ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-00 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj gÀªÀgÀ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀzÀj zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀªÁV £ÉÆÃqÀÄwzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÉUÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ EvÁå¢ü ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2015 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqsÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
  

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2015 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DPïÖ:- ¢£ÁAPÀ 20/05/2015 gÀAzÀÄ n.ªÀqÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸À.Q.¥Áæ ±Á¯É ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÀ®zÀ° AiÀiÁgÉÆà PÉ®ªÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQlÄÖ CAzÀgÀ §ºÁgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ.4120 C£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁ£ÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!