Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 19, 2015Yadgir District Reported Crimes
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2015 PÀ®A 379 L¦¹ PÀ®A 21(3)(4) & 22 JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r DPÀÖ 1957:- ¢£ÁAPÀ:19-05-2015 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVj-gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ §½ZÀPÀæ L©AiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉƦvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ 241 DI MESSEY FERGUSON PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-33, nJ-2887 mÁæöå° £ÀA§gÀ EgÀzÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è £ÉÃzÀÝgÀ°è JgÀqÀÄ PÀÆå©ÃPï «ÄÃlgÀ G¸ÀÄPÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀzÉà gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀÄA§zÉ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwzÀÝ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀÀ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2015 PÀ®A 78(3) ಕೆಪಿಆಕ್ಟ್ :_ ದಿನಾಂಕ:19/05/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 20.15 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಎಎಸ್.ಐ ರವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಮೂಲ ಜಪ್ತಿಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೆಲಿಂದ ನಾನು ಶಿವರಾಯ ಎಎಸ್.ಐ ಸರಕಾರಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ವತಿಯಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.103/2015 ಕಲಂ.78(iii) Pɦ DpïÖ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.                                                             

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2015 PÀ®A 341 498 (J), 323, 504, 506 L¦¹:- ¢£ÁAPÀB 18-05-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 ¦.JªÀiï PÉÌ   ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊAiÀÄ°è CgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt zÀªÀSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §AzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ®UÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢ü EzÀÝ°èUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjªÀ½UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀuÉÆ £ÀqÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¦gÁå¢ü ¤gÁPÀj¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä M®è CAvÁ CAvÁ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ  »A¸É  ¤ÃrzÀ fÃzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2014  PÀ®A.147,148,302,201 s¸ÀA: 149 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 21-05-2012 jAzÀ 23-05-2012 gÀªÀgÉV£À 5 UÀAmÉAiÀÄ PÁ®ªÀ¢üAiÀÄ°è F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ 7 d£À DgÉÆægÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ zÉëzÁ¸À PÁA§¼É EvÀ£ÀÄ gÀvÀß«ºÁgÀ CPÀ®ÄdzÀ°è EgÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ AiÀiÁzsÀVjUÉ PÀgɹPÉÆAqÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ±À²PÁAvÀ H¥sÀð ©lÄÖzÁzÁ  PÁA§¼É ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¨Á G¥sÀð ¨Á§Ä CºÀäzÀ ±ÉÃR £ÉÃzÀݪÀgÀ eÉÆvÉUÉ AiÀiÁzÀVjUÉ  ºÉÆÃzÁUÀ C°è AiÀiÁzÀVj ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£É C¥sÀWÁvÀzÀ°è ¥ÁæPÀÑgÀ DVzÀÝ ¸ÁyzÁgÀ  gÁdÄ£ÁgÁAiÀÄt zÉÆÃvÉæ EvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ  DUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÉÊgÀ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ  UÀÄA¥ÀÄ ªÀiÁr  ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¥ÁPÉÃl ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸ÀzÀ°èAiÀÄ ºÀtzÀ »¸Áì §gÉÆçgÀ PÉÆqÀ¯Áè  ºÀt £ÀÄAV UÀzÁÝj ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É, ºÁUÉÃAiÉÄà CªÀ£ÀÄ ªÉÄà wAUÀ¼À°è HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÁPÉmï ºÉÆqÉzÀ 50 ¸Á«gÉ gÀÆ¥Á¬Ä M§â£É vÉUÀzÀÄPÉÆArzÁÝ£É F PÁgÀA¢AzÀ ¹nÖUÉzÀÄÝ CªÀ¤UÉ fêÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁzÀVgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÀ¤UÉ DmÉÆà jPÁëzÀ°è oÁtUÀÄA¢UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAiÀÄÄÝ C°è DgÉÆæ £ÀA.1 ªÀÄÄAzÉ PÀnÖUÉ §rUÉ, PÀ©âtzÀ ¸À¯Á¬Ä aUÀjAiÀÄ ¹AUï EzÀjAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ oÁtUÀÄA¢ ¹ÃªÉÄAiÀÄ UÀAUÀ¥Àà CAiÀÄå¥Àà ¸ÀdÓ£À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è MAiÀÄÄÝ C°èAiÀÄÆ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr CªÀ£À ºÉtªÀ£ÀÄß ªÀÄtÂÚ£À°è ªÀÄÄaÑ £ÀAvÀgÀ gÁwæ D ºÉtªÀ£ÀÄß PÉzÀj vÉUÉzÀÄ vÀÄPÀr ªÀiÁr ºÉtªÀ£ÀÄß PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀÄlÄÖ §Æ¢AiÀÄ£ÀÄß aîzÀ°è vÀÄA© MUÉzÀÄ PÉƯÉAiÀÄ ¥ÀÄgÁªÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±À¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CPÉÆèÃeï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÀ¢Ý DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀUÁðªÀuÉ DV §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2015 PÀ®A. 323,324,504,506 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:19/05/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ §UÉÎ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2015 PÀ®A 323,355,498(J),307, 504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r ¦ PÁAiÉÄÝ:- ¢£ÁAPÀ 07/12/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ºÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ §UÀå E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀĦüAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ®VgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝøÀ¢AzÀ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀZÀÑ®Ä ¨ÉAQ ¥ÀlÖtvÀgÀ®Ä ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁV® ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ PÉÆAr ºÁQPÉÆAqÀÄ M¼ÀUÀqÉ fêÀ gÀPÀëuÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£Á®Ä CªÀ¼À CwÛAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ±ÉÃt UÀAqÀ £ÁgÁtgÀªÀgÀÄ ¯Éà gÀAr, ¯Éà ¸Àƽ ¤£Àß C¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®èªÁzÀgÉ MAzÀÄ JPÀgÉ ¨sÀÆ«Ä ¤£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §gɹPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ¢£Á®Ä CªÀ½UÉ CvÉÛ avÀæ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ CªÀ¼À ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!