Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 18, 2015Yadgir District Reported Crimes
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.31/2015 PÀ®A, 279, 337, 338, L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 LJªÀiï « DPïÖ:- ¢£ÁAPÀ: 18-05-2015 ¨É½UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀıÉÆÃzÁ, EªÀgÉÆA¢UÉ lAlA DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÀgÀAvÉ ©üêÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ PÀ®è¥Àà PÉÆrØ£ÀªÀgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ lAlA ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ zÀjAiÀiÁ¥ÀÆgÀ- £ÁUÀ£ÀlV  £ÀqÀÄªÉ UÀÄqÀØzÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ MªÀÄä¯Éà PÀmï ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ¤UÉ ¨sÁjà vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ  UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.  

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2015 PÀ®A:143,147,323,324,504,506 ¸ÀA/ 149 L¦¹:- ¢: 18/05/2015 gÀAzÀÄ 08-30 ¦JA PÉÌ ¦AiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉêÁå ZÀªÁít ªÀAiÀÄ|| 31 ªÀµÀð G|| PÀ£ÁåPÉƼÀÄîgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©®è PÀ¯ÉPÀÖgÀ eÁ|| ®A¨Át ¸Á|| eÁ¥Áè £Á¬ÄPÀ vÁAqÁ PÀ£ÁåPÉƼÀÄîgÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀj¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ,    £Á£ÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉêÁå ZÀªÁít ªÀAiÀÄ|| 31 ªÀµÀð G|| PÀ£ÁåPÉƼÀÄîgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©®è PÀ¯ÉPÀÖgÀ eÁ|| ®A¨Át ¸Á|| eÁ¥Áè £Á¬ÄPÀ vÁAqÁ PÀ£ÁåPÉƼÀÄîgÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EzÀÄÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ £ÁªÀÅ MlÄÖ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ £Á£Éà QjAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁVgÀÄvÉÛ£É. £ÁªÀÅ 3 d£ÀgÀÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ £À£Àß vÀAzÉ £À£Àß eÉÆÃvÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀÀ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀ£ÁåPÉƼÀÄîgÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÀ 7 KPÀgÉ 12 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ Rj¢ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛ£É. ¸ÀzÀj £Á£ÀÄ Rj¢ ªÀiÁrzÀ ºÉÆîzÀ°è £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít 2) UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít 3) TÃgÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít  4) gÁªÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít ºÁUÀÆ AiÀĪÀÄ£À¥Àà£À ªÀÄUÀ 5) PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZÀªÁít EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀzÀj £Á£ÀÆ Rj¢¹zÀ ºÉÆîzÀ°è 1 JPÀgÉzÀµÀÄÖ d«ÄãÀzÀ°è FUÀ 2 ªÀµÀð¢AzÀ MvÀÄÛªÀj ªÀiÁr £À£ÀUÉ CAf¹ G½ªÉÄà ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ £À£ÉÆßÃA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVzÀÄÝ ªÉÆãÉß ¢£ÁAPÀ 16/05/2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è UÀ¼É ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZÀªÁít FvÀ£ÀÄ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr £À£ÉÆßÃA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ F ºÉÆî £Á£ÀÄ Rj¢¹zÀÄÝ EzÀÄÝ ¤ÃªÁågÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀPÉÌ K£ÀÄ ¸ÀA§AzÀ CAvÀ ºÉý £À£Àß ºÉÆî £Á£ÀÄ UÀ¼É ºÉÆÃqÉzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ£ÀÄ vÉÆAzÀgÉ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ £À£ÉÆßÃA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄ.
»ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/05/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÀ£ÁåPÉƼÀÄîgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ªÉÄð£À 5 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ UÉãÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀiÁè ZÀªÁít J®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ CzÀgÀ°è  PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZÀªÁít FvÀ£ÀÄ ¯Éà ºÀtªÀiÁå ºÉÆgÀUÀ ¨ÁgÀ¯É CAvÀ CAzÀÄ PÀgÉzÁUÀ £Á£ÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° »rzÀÄPÉÆAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÆãÉß £À£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆÃA¢UÉ dUÀ¼À AiÀiÁPÉà vÀUÉ¢¢ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É EªÀvÀÛ ¨ÁgÀ¯É ¤£Àß R¯Á¸À ªÀiÁr©qÀÄvÉÛªÉ CAvÀ C£ÀÄßwÛzÁÝUÀ UÉãÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀiÁè ZÀªÁít FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃrj F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀAzÀÄ §ºÀ¼À D¢zÉ CAvÀ CAzÁUÀ TgÁå FvÀ£ÀÄ £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ K¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ DUÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊ AiÀÄ°èzÀÝ PÉÆÃqÀ° PÁ«¤AzÀ £À£Àß JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. UÀAUÁgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ »r UÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß §®UÁ® »A§r ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DUÀ  PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ°AUÀ E§âgÀÆ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉÖUÉ ºÉÆÃqÉzÀgÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄ ºÉÆgÀnzÀÝ zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ £ÁAiÉÆÌÃr ºÁUÀÆ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¯ÉÆPÁå gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £ÀfÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ ºÀĸÉä EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ UÉãÀÄ EªÀgÀÄ EªÀvÀÛ G½¢ C¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆßêÉÄä ¹UÀÄ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä C£ÀÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ°è «ZÁgÀªÀiÁr 08-30 WÀAmÉUÉ oÁuÉÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ.
PÁgÀt £À£ÀUÉ PÉÆÃqÀ°PÁ«¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 99/2015 PÀ®A:143,147,323,324,504,506 ¸ÀA/ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2015 PÀ®A 110 (E) & (f) ¹.Cgï.¦.¹:- ¢£ÁAPÀB 18-05-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 11.30 ¤«ÄµÀPÉÌ   PÉÆAPÀ® UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ M§â ªÀåQÛ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è PÉÆAPÀ® UÁæªÀÄzÀ ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ°è zÁAzsÀ¯É ªÀiÁqÀÄvÀÛ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁrzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w w½¹zÀAvÉ PÉÆAPÀ® UÁæªÀÄPÉÌ 12.15 ¤«ÄµÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀAvÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è eÉÆÃgÁV MzÀgÁqÀĪÀzÀÄ, aÃgÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.  PÀÆqÀ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀA. £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ ªÀB 27 eÁB PÀ§â°UÀ GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB PÉÆAPÀ® vÁBfB AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀÄÝ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀĪÁV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2015 PÀ®A 110 (E) & (f) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!