Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 3, 2015Yadgir District Reported Crimes
±ÀºÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2015 ಕಲಂ.143,147,342,323,324,354,504,506 ಸಂ.149 ಐಪಿಸಿ:- ದಿನಾಂಕ:02/05/2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 16.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಬೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸಾ|| ಚಟ್ನಲ್ಳಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 84/2015 ಕಲಂ.143,147,342,323,324,354,504,506 ಸಂ.149 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಮಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.                                                                                                      
±ÀºÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.83/2015 PÀ®A 279.337.338.304(ಎ) ಐ,ಪಿಸಿ:- ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 02/05/2015 ರಂದು 05.00 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಜಿ.ಜಿ ಹೆಚ್ ಶಹಾಪೂರ ದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ .ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ 05.30 ಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೃತನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಬಾಬು ದೋತ್ರೆ ಸಾ|| ವಣಕುಣಿ ತಾ|| ದೇವದುರ್ಗಾ ಹಾ|| ವ ಮನೋಹರ ನಗರ .ಮುಂಬಯಿ  ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 01/05/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆಕೆ ಮೃತ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಮಗಳಾದ ಸಂಗೀತ ರವರೋಂದಿಗೆ  ಕಾರ ಚಾಲಕ ರಾಜು ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ದೋತ್ರೆ ಅವರ ಕಾರ ನಂ ಎಮ್ ಹೆಚ್ 04 - 5593 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಂಗಿಯ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ದೇವದುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಪಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 02/05/2015 ರಂದು 04.00 ಎ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಹಾಪೂರ -ಹತ್ತಿಗೂಡುರು  ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ  ಕೆ.ಇಬಿ ಹತ್ತಿರ ಕಬ್ಬಿನ ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತದ್ದ ಲಾರಿ ನಂ ಎಮ್ ಹೆಚ್ 35 ಕೆ -0002 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು  ಅತೀ ವೇಗ ಅಲಕ್ಷನದಿಂಧ ಚಾಲಯಸಿಕೊಂಡು ಬಂಧು ಲಾರಿ ಹಿಂಬಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡದು ಅಪಘಾತ ಪಡಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರನ ಎಡ ಸೀಟನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತದ್ದ  ಬಾಬು ಈತನ ತಲೆ ಮುಂಬಾಗಕ್ಕೆ ತಿವೃವಾದ ಗಾಯವಾಗಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಪಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡದ್ದರ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 83/2015 ಕಲಂ 279.337.338.304(ಎ) ಐ,ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2015 PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹:- ¢:02/05/2015gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 3UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è gÁqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ Qð ªÀÄÄjAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸À¥Àà¼À PÉý ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ E§âgÀÆ »A¢¤AzÀ ºÉÆÃV Qð ªÀÄÄjAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ PÀnÖzÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀåQÛ PÀqÉÃZÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Àà ªÀÄrªÁ¼À FvÀ£ÁVzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀģɬÄAzÀ CAUÀrUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ GPÀÌqÀ oÁuÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ §gÀĪÁUÀ GPÀÌqÀ oÁuÉAiÀÄ°è C«ÄÃgÀ° ¥ÉÆðøï EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Àà ªÀÄrªÁ¼À ¸Á:PÀqÉÃZÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß ®PÀëöät ªÀÄvÀÛ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¸ÀzÀj §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ CAUÀr Qð ªÀÄÄjAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ gÁqÀÄ ºÁUÀÆ Qð PÀ¥Éà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ PÀnÖPÉÆAqÀ £Á¹ §tÚzÀ zÀ¹Û DvÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©¢ÝzÀݪÀÅ.  §¸ÀªÀgÁd ªÀÄrªÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ gÁqÀÄ, ªÀÄÄRPÉÌ PÀnÖPÉÆAqÀ £Á¹ §tÚzÀ zÀ¹Û, ªÀÄÄjzÀ Qð PÀ¥ÉàAiÉÆA¢UÉ C«ÄÃgÀ° ¥Éưøï EªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¸ÉÊzÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2015 PÀ®A 366(J) L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 3(1)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n DPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 8 ¥ÉÆÃPÉÆìà DPïÖ-2012:- ¢£ÁAPÀ:30.04.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÊAiÀÄÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆzÁUÀ 3 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ UËgÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ zÉÆrØUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ HjUÉ §AzÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀÄä EªÀ¼À §UÉÎ UËqÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV UËgÀªÀÄä ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è. UËqÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁd w¥ÀàuÉÆÚgÀ EvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ UËgÀªÀÄä EªÀ½UÉ M§â ºÀÄqÀÄUÀ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ£ÀÄ. J°èèUÉ ºÉÆVzÁÝgÉ UÉÆwÛ¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄgÀÄ¢£À Q®è£ÀPÉÃgÁ UËqÀUÉÃgÁ, £ÁUÀgÀÀ§AqÁ ªÀÄvÀÄÛ °AUÉÃj ¸ÉÖñÀ£À UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆV UËgÀªÀÄä EªÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹zÀÄÝ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. F ªÉÆzÀ®Ä ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ ¢ªÀ¸À CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:13-04-2015 gÀAzÀÄ UËgÀªÀÄä EªÀ½UÉ CzÉà ±Á¯ÉAiÀÄ°è 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwzÀÝ ±ÉnÖUÉÃj UÁæªÀÄzÀ PÀĪÀiÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀ§â°UÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÝ£ÀÄ. ¥ÀÄ£ÀB ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UËgÀªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:16-04-2015 gÀAzÀÄ vÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ®Æ PÀÆqÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è NzÀÄwzÀÝ ±ÉÃnÖUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÀĪÀiÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀ§â°UÉÃgÀ EvÀ£Éà AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2015 PÀ®A. 323,324,326,355,504, 506 s¸ÀA .34 L.¦.¹ :- ¢: 03/05/2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:03/05/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉ 08-30 J. JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²æà §¸ÀAiÀÄå EªÀgÀ ºÉÆÃmɯï£À°è ZÀºÀ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ ¨ÉÆüɣÉÆÃgÀ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð ¸Á:£ÁAiÀÄÌ¯ï ºÁ:ªÀ:gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ¨ÉÆüɣÉÆÃgÀ ¸Á:£ÁAiÀÄ̯ï EªÀgÀÄ £À£Àß £ÉÆÃr eÁ£ï ªÉ¹è ºÉÆgÀUÀqÉ ¨Á ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwzÀÝgÀÄ £ÁtÄ ºÉÆÃgÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ AiÀiÁPÀ¥Àà CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj CA¢zÀÝPÉÌ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ ¤£ÉãÀÄ £ÁåAiÀÄ ºÉüÀÄwÛAiÀÄ¯É ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É, £ÁåAiÀÄ ºÉý £ÀªÀÄä C¥Àà¤UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛAiÉÄãÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ NtÂAiÀÄ «µÀAiÀÄ CAvÁ £ÁåAiÀÄzÀ°èzÀÄÝzÀÄÝ ¤d DzÀgÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÀÄ ¨ÉÊ¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¥ÀgÀªÀÄtÚ£ÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄvÉÛãÀ¯É ªÀÄUÀ£É CAvÁ vÀ£Àß §®UÉÊAiÀÄ°è vÀ£ÀßzÉ ZÀ¥Àà°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ¨É¤ßUÉ, vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ »jAiÀĪÀ£ÀÄ »UÉ®è ºÉÆrAiÀĨÁgÀzÀÄ CAvÁ DvÀ£À PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ ZÀ¥Àà°AiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ PÉÊAiÀÄ°ègÀÄ ZÀ¥Àà° »rAiÀÄÄvÉÛãÀ¯É CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ©¢gÀÄ §rUÀqÉ ªÀÄÄAzÉ PÀ§âtzÀ jAUï ºÁQzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ £À£Àß JqÀUÉÊ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ ¥ÉlÄÖ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ CzÉ §rUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.      


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!