By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 17, 2015

Yadgir District Reported Crimes
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2015 PÀ®A: 279, 337, 338 304 (J) L ¦ ¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï. « JPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 17-05-2015 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ PÀÆr vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J28-J¸ï2220 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ ¢AzsÀ £ÁUÀgÀ½îUÉ PÉA¨sÁ« ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉA¨sÁ« d£ÁvÁ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ ªÀįÁè gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CUÀ DgÉÆævÀ£À ¯Áj £ÀA PÉ.J28-©4875 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¢¤A¢ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¯Áj ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀlÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨ÉÊ®PÀqÉUÉ PÀĽwzÀÝ E§âgÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ©¢ÝzÀÝjAzÀ DUÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ gÁªÀÄUÉÆAqÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÄÝ EvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁdªÀĺÀäzÀ EvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2015 PÀ®A 279, 337, 338 304 (J) L ¦ ¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï. « JPÀÖ  £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.      


±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4 JA.JA.r.Dgï AiÀiÁPÀÖ 1957:- ¢: 17/05/2015 gÀAzÀÄ 00-15 JJA PÉÌ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ¦AiÀiÁ𢠲æà CA¨ÁgÁAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ  DgÀPÀëPÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ n¥ÀàgÀ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, £Á£ÀÄ CA¨ÁgÁAiÀÄ PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦L ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦.¸ÁºÉç AiÀiÁzÀVgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀð zÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦.¸ÁºÉçgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 1) ²æà ºÀĸÉãÀ¥Àà ¦¹-84 2) ¸ÀAUÀ£À§¸Àì¥Àà CQÌ ¦¹ 155 J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/05/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ. AiÀÄQÑ÷ëAw, ºÀAiÀiÁå¼À (©) ºÁUÀÆ zÉêÀzÀÄUÀð PÁæ¸À ªÀÄvÀÄÛ ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÃn ªÀiÁr ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPÀÌ  ªÀiÁqÀÄvÀÛ «¨sÀÆw ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÁwæ 11-30 ¦JA PÉÌ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ MAzÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA  J¦-15 nJ- 5043  n¥ÀàgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯Áw, ZÁ®£Á¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀ §UÉÎ gÀ²Ã¢ vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ n¥ÀàjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ Dgï.¹ vÀ£Àß ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæzÀ gÀhÄgÁPÀì ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß vÀÄA©zÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ ZÀAzÀ£ÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ¤gÀ±ÀÀgÁªÀÄ gÉʯÉë PÁ¯ÉÆä ¢ªÀiÁ¥ÀÆgÀ £ÁUÁ¯ÁåAqÀ CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀ¤UÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ°è Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß SÁ¸ÀV ZÁ®PÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è CAzÁdÄ 5 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CA.Q: 10,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß vÀÄA§zÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ n¥ÀàgÀ £ÀA  J¦-15 nJ- 5043 CA.Q: 1,00,000/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17/05/2015 gÀAzÀÄ 00.15 JJA PÉÌ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ  PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÄa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 95/2015 PÀ®A 379. L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3.4 JA JA Dgï r AiÀiÁåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2015 PÀ®AB 366 L.¦.¹- ದಿನಾಂಕ 22-04-2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwUÉ DgÉÆæ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ EAUÀ½UÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ºÉÆA¢ ¸ÀzÀj AiÀĪÀ¼ÀÄ E£ÉÆߧâ£À ºÉAqÀwAiÀÄAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀå¥ÀºÀj¹PÉÆArzÀÄÝ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzÀ.  

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2015 PÀ®A. 457, 380 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:17/05/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. PÀȵÉÆÖÃ¥ÀgÀ vÀAzÉ gÁdgÀvÀß ¨ÁAiÀÄgï ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁw: QæòÑAiÀÄ£ï G: jAiÀįï J¸ÉÖÃmï PÉ®¸À ¸Á|| agÀAfë £ÀUÀgÀ, AiÀiÁzÀVj. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 16/05/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ «ªÀįÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÁÖ¥À£À¸Àð PÉ®¸ÀPÁÌV gÁwæ qÀÆån EzÀÝ PÁgÀt ºÀwÛPÀÄtÂUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £À£Àß ªÀÄ£É QðºÁQPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ £À£Àß 2 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀwÛPÀÄtÂUÉ ºÉÆÃzɪÀÅ gÁwæ C¯Éè EzÉÝêÀÅ ¨É½UÉÎ 6-00 PÉÌ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ²æÃ. qÉëqï oÁuÁUÀÄA¢ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÉ CAvÁ JzÀÄj£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ¤ªÀÈvÀÛ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÁÝgÉ. ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrj CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ aÃgÀfë £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß ªÀÄ£ÀUÉ 7-00 JJªÀiï PÉÌ §AzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ¥Àwß £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðPÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ D®ªÀiÁj ºÀwÛgÀ ¨ÁåUÀ£À°ènÖzÀÝ C®ªÀiÁj Qð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C®ªÀiÁj vÉgÉ¢zÀÄÝ §mÉÖ§gÉUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覯ÉèAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw £ÉÆÃqÀ¯ÁV C®ªÀiÁjAiÀÄ°èlÖzÀÝ ¨É½î§AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ZÉÊ£ï 1 vÉÆ¯É (10 UÁæA) C.Q-25,000/- 2) MAzÀÄ §AUÁgÀ ZÉÊ£ï 5 UÁæA C.Q-12,500/- 3) JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ 2 1/2 UÁæA C.Q-6,250/- 4) JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ Q« N¯É 2 1/2 UÁæA C.Q-6,250/- 5) JgÀqÀÄ ¨É½î GAUÀÄgÀ 1 vÉÆ¯É (10 UÁæA) C.Q-500/- 6) JgÀqÀÄ ¨É½îAiÀÄ PÁ®ÆAUÀgÀ 1 vÉÆ¯É (10 UÁæA) C.Q-500/- 7) MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨É½î PÁ®ZÉÊ£ï 2 vÉÆ¯É (20 UÁæA) C.Q- 1000/- »ÃUÉ JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q-50,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 4 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 2000/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 82,000/-gÀÆ ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/05/2015 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JªÀiï ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17/05/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 JJªÀiï zÀ CªÀ¢üAiÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2015 PÀ®A; 376 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.JPïÖ-1989:- ದಿನಾಂಕ: 17-05-2015 ರಂದು 00.15 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಾದ ಈರಬಾಯಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಂದರವಾಡ ವ|| 19 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಾ|| ಕೊಟಗಾರವಾಡಿ ಯಾದಗಿರಿ ಇವಳ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಆರೋಪಿತನು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 14-05-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 07.20 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಸಬಾ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ವಿನೋದ ದಾಲಮಿಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮದುವೆಯಾಗುವವರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಮಲಗೋಣ ಅಂತಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ದೈಹಿಕ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗೋಣ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದರೆ ಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು ನನ್ನ ಜಾತಿ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಹೊಲೆಯ ಸೂಳೆ ಇದ್ದಿಯಾ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ  ದಿನಾಂಕ: 15-05-2015 ರಂದು ನಾನು ಅವನ ಮದುವೆಯಾಗೋಣ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 121/2015 ಕಲಂ: 376 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1) (11) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಪಿ.ಎ ಎಕ್ಟ್ಟ-1989 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!