By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 17, 2015

Yadgir District Reported Crimes
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2015 PÀ®A 107 ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ 16/05/2015 gÀAzÀÄ ºÀ½î¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ CUÀwÃxÀð  UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É F »AzÉ 2010 gÀ°è dgÀÄVzÀ  ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010  ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ DzÀgÀÆ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°èAiÀiÁzÀgÀÆ C±ÁAw GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«gÀÄ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀÅ¢jAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2015 PÀ®A 107 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2015 PÀ®A 107 ¹Dg惡
     ¢£ÁAPÀ 16/05/2015 gÀAzÀÄ ºÀ½î¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀ§ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É F »AzÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/14 & 55/13 gÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ DzÀgÀÆ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°èAiÀiÁzÀgÀÆ C±ÁAw GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«gÀÄ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀÅ¢jAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2015 PÀ®A 107 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2015 PÀ®AB  147, 395, 149, 34 L¦¹(ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ UÀÄ£Éß) 
 ¢£ÁAPÀ 30-11-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EnÖgÀĪÀ 5 aïÁ vÉÆUÀj C.Q 40000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ElÖ gÁ² ªÀĶ£ï C.Q 1,00,000/- gÀÆ (MlÄÖ CAzÁdÄ ªÀiË®å 1,40,000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ) £ÉzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA. 1 jAzÀ 5 £ÉzÀݪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢ü EgÀÄvÀÛzÉ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦gÁå¢üAiÀÄÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è G¯ÉèÃTvÀ UÀÄ£ÉßAiÀÄ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀÄrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2015 PÀ®AB 323,324,504,506, 332, 333,353  L¦¹(ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ UÀÄ£Éß)
¢£ÁAPÀ:02/04/2015gÀAzÀÄ 7¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ «±Àé£ÁxÀgÉrØ ¹¦¹-291 ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¬Ä§tÚ ºÉZï¹-101gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA :47/2011£ÉÃzÀÝgÀ°è PÁ±À¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¹¼Éî ¸Á:PÉÆAPÀ¯ï FvÀ¤UÉ ªÁgÉAmï §eÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÉÆAPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è PÁ±À¥Àà£À ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj «±Àé£ÁxÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¬Ä§tÚ ºÉZï¹gÀªÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÁ±À¥Àà£À£ÀÄß KPÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃj CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ£ËPÀjUÉ CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆÃlð G¯ÉèTvÀ SÁ¸ÀV zÁªÉ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ «£ÀAw.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2015 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹       
    ªÀiÁ£ÀågÀ°è £Á£ÀÄ ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:  16/05/2015  gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 07-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆãÀ¥Àà ¦.¹-18 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ gËr ZÀlĪÀnPÉAiÀÄļÀî ²ªÀÅ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ºÁ®¨Á« ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð G: DmÉÆà qÉæöʪÀgï ¸Á|| PÀªÀįÁ £ÉúÀgÀÄ ¥ÁPÀð AiÀiÁzÀVj EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ºÀ½îUÀ½UÉ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃV ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁr ºÁUÀÆ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄPÁÌV 8-30 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.120/2015 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.08/2015 PÀ®A 174 ¹Cg惡
      ¢£ÁAPÀ 10/05/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ M¯ÉAiÀÄ°è ºÀaÑzÀÝ ¨ÉAQ DPÀ¹äPÀªÁV ¹ÃgÉUÉ vÀUÀÄ°, ªÉÄÊUÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ aÃgÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DdÄ-¨ÁdÄ d£ÀgÀÄ ªÉÄÊUÉ ºÀwÛzÀÝ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¹ G¥ÀZÁgÀ  PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆj£À jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/05/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-40 J.JA.PÉÌ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹
       EAzÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 16-05-2015 gÀAzÀÄ 2 ¦JªÀÄ PÉÌ ªÀiÁzsÀªÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ZÀÄ£ÀªÁt ¤«ÄvÀå ¨ÉÃn ¤rzÁUÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ZÀÄ£ÀªÁuÉ ¤UÀ¢AiÀiÁVzÀÝjAzÀ F »AzÉ ¢£ÁAPÀ: 06-04-2015 gÀAzÀÄ PÀnÖUÉUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉƦvÀjUÉ dUÀ¼ÀUÀ¼ÁV UÀÄ£Éß ¥Àæw UÀÄ£Éß ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÀÄÝ EªÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÀªÁuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwzÀÄÝ, EªÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AªÀ EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ HgÀ°è ¸ÀzsÀå ¥ÀæPÀëÄ§Ý ªÀÄAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt EzÀÄÝ HgÀ°è ±ÁAvÀvÀ §AUÀÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA§AªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV PÀæªÀÄ PÀAiÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹

                     EAzÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 16-05-2015 gÀAzÀÄ ªÀiÁzsÀªÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ZÀÄ£ÀªÁt ¤«ÄvÀå ¨ÉÃn ¤rzÁUÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ZÀÄ£ÀªÁuÉ ¤UÀ¢AiÀiÁVzÀÝjAzÀ F »AzÉ ¢£ÁAPÀ: 06-04-2015 gÀAzÀÄ PÀnÖUÉUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è ±ÁAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DgÉƦvÀjUÉ dUÀ¼ÀUÀ¼ÁV UÀÄ£Éß ¥Àæw UÀÄ£Éß ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÀÄÝ EªÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÀªÁuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwzÀÄÝ, EªÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AªÀ EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ HgÀ°è ¸ÀzsÀå ¥ÀæPÀëÄ§Ý ªÀÄAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt EzÀÄÝ HgÀ°è ±ÁAvÀvÀ §AUÀÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA§AªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV PÀæªÀÄ PÀAiÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!