Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2015Yadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2015 PÀ®A. 376, 109, 417, 506  L¦¹ :- ¦gÁå¢UÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÉÆúÀ£ÀgÁdÄ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà PÉƼÉîÃgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/02/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áånæ£ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁr, CvÁåZÁgÀ ªÉ¸ÀVzÀÄÝ ¦gÁå¢ M¯Éèà CAzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¤£ÀߣÀÄß ZÁPÀÄ«¤AzÀ ZÀÄaÑ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀÄvÀÄÛ Då¹qï JgÀa ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ zÀ¨Áâ½PÉ ªÀiÁr ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ ªÀiÁrzÁÝ£É. ¦gÁå¢ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄ CAzÀgÉ  E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÀ MvÀÛqÀPÉÌ ªÀÄtÂzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä ¤gÁPÀj¸ÀÄwÛzÁÝ£É.  E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý ¦gÁå¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä ¤gÁPÀj¸ÀÄwÛzÁÝ£É ªÉÆøÀPÉÌ M¼ÀUÁzÀ ºÉtÂÚUÉ £ÁåAiÀÄ MzÀV¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.71/2015 PÀ®A 376, 109, 417,506  L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2015 PÀ®A 341,323,324,354,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ (£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ UÀÄ£Éß):-       ¢£ÁAPÀ: 09-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV vÁ£ÀÄ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É PÉÆlÖ ºÀt ªÁ¥À¸ÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉƦvÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¦AiÀÄð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2015 PÀ®A 143,147,323,448,354,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 04-04-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄĶÖUÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ¸ÉÆ¸É ¤ªÀÄð¯ÁzÉë UÀAqÀ §£ÀߥÀà ªÀÄĶÖUÉÃgÀ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1.)®PÀëªÀÄ¥Àà 2.) vÁAiÀÄ¥Àà 3.)ªÉAPÀmÉñÀ  4.)dUÀ¢Ã±À 5.) ²ªÀgÁd ¸Á||J®ègÀÆ PÁ¼É¨É¼ÀUÀÄA¢ vÁ||f||AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ»UÁΪÀÄÄUÁÎ J¼ÉzÁr ¦AiÀiÁ𢠧mÉÖUÀ¼ÀÄ PÀÄ¥Àà¸À CªÀgÀ ¸ÉÆ¸É §mÉÖ ºÀjzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ §eÁgÀ£ÀÀ°è ºÁQ ¤ªÀÄä ºÀqÀÄwÛä ¤£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß gËrUÀ¼À£ÀÄß PÀgɹ PÀrzÀÄ ©üêÀÄ £À¢AiÀÄ°è ºÁPÀÄwÛä CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁAiÀÄðzÉ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀÝgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ §gÀĪÁUÀ UÀÄrzÁjAiÀÄ°è HgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄr ªÀÄzsÉå ¨sÁUÀzÀ°è KPÁKQ gÁwæ PÁgÀÄ CqÀØ ºÁQÀ F LzÀÄ d£ÀgÀÄ  ªÀÄUÀ£À£ÀÄß  ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ. ®PÀëöät, vÁAiÀÄ¥Àà, ªÉÃAPÀmÉñÀ, dUÀ¢Ã±À, ²ªÀgÁd F 05 d£À §AzÀÄ ¤£Àß ¸ÉƸÉzÀgÀÄ EªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ £ÁªÉ vÁ½ PÀnÖ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ¤ªÀÄä£ÀÄß C¼ÀÄwÛ« JAzÀÄ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr gËrUÀ½AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁrr¸ÀÄwÛ« ¤ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä PÀÄAlÄA§zÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄwÛ« JAzÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwzÁÝgÉ. £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ 04 d£À ªÀÄPÀ̽UÉ K£Éà DzÀgÀÆ F  ªÉÄÃ¯É w½¸ÀgÀĪÀAvÀ F LzÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉÆuÉUÁgÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁ£À ªÀÄAiÀiÁðzÉ ºÁ¼ÀĪÀiÁrgÀĪÀAvÀºÀ EªÀjUÉ PÀpt ²PÉë UÀÄj¥Àr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÀÆ £ÁåAiÀi MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹:-         ¢£ÁAPÀ:07/04/2015gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®À 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  JvÀÄÛUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ºÁPÀ®Ä ä §t« zÉÆrØUÉ ºÉÆV vÀAV CAdªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀĺÉñÀ¤UÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVj £Á£ÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ºÁQ §gÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý CªÀjUÉ ªÀÄ£ÉPÀqÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, CªÀgÀ vÀAV ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀĺÉñÀ gÉÆÃqï zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆAqÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ lA lA CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀĺÉñÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ  vÀªÀÄä£ÀÄ C¼ÀºÀwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀĺÉñÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹ PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉʬÄAzÀ ªÀÄÄAUÉʪÀgÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀQ«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀÄazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ¥Àr¹zÀ CmÉÆà lA lA £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-33/6544 EzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ ZËzÀj ¸Á: §zÉÝÃ¥À°è CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/15 PÀ®A 143.147.307.447.114.504.506 ¸ÀAUÀqÀ 149 :- ದಿನಾಂಕ 07/04/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 17.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕೊಡ್ಲೂರ ಸಾ|| ಸಗರ (ಬಿ) ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನೆಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶವಂದರೆ ಇಂದು  ದಿನಾಂಕ 07/04/2015 ರಂದು 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಕುಂಟಂಬದವರ ಸಂಗಡ  ಸಗರ ಸೀಮಂತಾರದಲ್ಲಿರುವ  ಸರ್ವೇ ನಂ 266/1-1 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ತೆಗದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿ  ಗೆಳೆ ಹೊಡೆದು ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಕಲ್ಲು ಹಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜಗಳ ತೆಗಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡು  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ  ಇಂಜೀನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರೇವಶ  ಮಾಡಿ ಬಂದು  ಏ ಸೋಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ನೀವು ಸಾಗೊಳಿ ಮಾಡುತಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದವರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  ಜಗಳ ತೆಗದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಇಂಜೀನ ನಂ ಕೆ ಎ 33- ಟಿಎ-2653 ರ ಬಲದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಕುಟಂಬದವ ಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸಲು ಓಡಾಡಿಸಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಪೈಕಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅಳಿಯ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಜಾಯಿ ಇವನಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಇಂಜೀನ ಬಲದಿಂದ ಬಲ ಪಕ್ಕಡೆಗಿ ಬಲತೋಡಗೆ  ಬಲ ಕಪಗಂಡಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಗುದ್ದಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಸಿದ್ದು ಬಲ್ಲದಿಂದ ಗುದ್ದಿದರಿಂದ ಬಲ್ಲಾ ನೇಟ್ಟು ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿವ  ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದು ಕ್ರಮ ಜರಗಿಸಬೇಕಂದು ನಿಡಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 67/2015 ಕಲಂ 143.147.447.307.114.504.506 ಸಂಗಡ 149  ಐ,ಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು                                                                        

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2015  PÀ®A 143.147.148.323.324.354.504. 506. ¸ÀAUÀqÀ 149.L,¦¹:- ದಿನಾಂಕ 07/04/2015 ರಂದು 18.15 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ವಿರೇಶರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲೆದ ಸಾ|| ಸಗರ (ಬಿ) ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂಧು ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 07/04/2015 ರಮದು 10.30 ಎ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ 266/1-1 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕೊಡ್ಲೂರು ಇತರ ಹತ್ತು ಜನ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಹೊಲವು ನಮ್ಮದ್ದು ಇದೆ ಕೊರ್ಟನಲ್ಲಿ ಕೇಸ ಆಗಿ ನಮ್ಮಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಸೋಳೆ ಮಕ್ಕೆಳೆ ಅಂತಾ ಅವಚ್ಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಡದು ಚನ್ನಮ್ಮ ಎಂಬಕೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೈಯಿಂದ ಜಗ್ಗಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಸಿ ಜೀವ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ವಗರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಂಶ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 94/2015 PÀ®A. 279,304(J) L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 07-04-2015 gÀAzÀÄ 10-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CA§jñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ UÉƧâ£ÉÆÃgÀ ªÀ|| 20 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| «zÁåyð ¸Á|| §AzÀ½î vÁ|| AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 07-04-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚzÉëAzÀæ¥Àà UÉƧâ£ÉÆÃgÀ ªÀ|| 19 ªÀµÀð G|| PÀÆ°PÉ®¸À eÁ|| PÀ§â°UÀ ¸Á|| §AzÀ½î £ÁªÀÅ E§âgÀÄ ¸ÉÃj £ÀªÀÄä §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-33-J¯ï-9483 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆgÉmɪÀÅ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £Á£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. £À£Àß UɼÉAiÀÄ ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚzÉëAzÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. §AzÀ½î¬ÄAzÀ-AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è «oÀ® gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ ¥ÉmÉÆæî §APï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ¥ÉmÉÆæî§APÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® §A¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¨ÉæÃPÀºÁQ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆgÀnzÁÝUÀ AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉJ-33-nJ-3942 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É §®PÉÌ PÀmïªÀiÁr £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® »A¨sÁUÀPÉÌ rQÌPÉÆlÖ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ WÀl£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. £À£Àß UɼÉAiÀÄ ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚzÉëAzÀæ¥Àà FvÀ£À §®vÉÆqÉUÉ ¨sÁjà UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ¥ÉlÄÖ JqÀ mÉÆAPÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. CµÀÖgÀ°è C°èUÉ §AzÀ 1] gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 2] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ zÉëAzÀæ¥Àà E§âgÀÄ ¸Á|| §AzÀ½î EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚzÉëAzÀæ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPɪÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è 08-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ dgÀÄVzÁUÀ 06-45 ¦.JªÀiï DVvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀtÚ ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ PÉÆAqÀ£ÉÆÃgï ¸Á|| §AzÀ½î CAvÁ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. «oÀ® gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ ¥ÉmÉÆæî §APÀ¢AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À CxÀªÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®zÀ §UÉÎ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è.
        PÁgÀt £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® »A¨sÁUÀzÀ ºÀwÛgÀ rQÌ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚzÉëAzÀæ¥Àà FvÀ£ÀV ¨sÁjà UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¸Á«UÉ PÁgÀtªÁzÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgï «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À.  


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!