Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2015Yadgir District Reported Crimes 

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2015 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 04-04-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 J.JA PÉÌ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄÃvÀåªÁV vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-33-ºÉZï.-8564 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀA¢æQUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÉ. ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¹éÃ¥ïÖ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J-33-JA-3976 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ ¦gÁå¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ J®§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖV JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¨ÉêÀ¸ÁìzÀUÀ ¦gÁå¢UÉ AiÀiÁzÀVj f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ E¯ÁdÄ ªÀiÁr¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV PÀ®§ÄVðAiÀÄ agÁ¬Ä D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ªÀUÉÊgÉ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2015 PÀ®A 323,324,447,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 05-04-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 08 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆPÀÌ®Ä zÉÆrØ ¥ÀÆ°£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ zÁj ©qÀzÀ «µÀAiÀĪÁV ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C±ÉÆPÀ EvÀ£ÀÄ C°èUÉà §AzÀÄ £ÁªÀÅ ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄ PÉý¹PÉÆAqÀÄ “zÁj ©qÀĪÀ¢¯Áè £ÉÆÃqÀÄ ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä¥Àà¤UÉ ºÀÄnÖzÀgÉ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆqÀÄ” CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CµÀÖPÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉÀ ºÉÆzÀ£ÀÄ.  £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä E£ÉÆߧ⠪ÀiÁªÀ£ÁzÀ QµÀÖ¥Àà vÀAzÉÉ ¥É®à¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÉ£ÀÄ gÁwæ 8.30 ¦JªÀiï PÉÌ HlPÉÌ PÀĽwzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ºÉÆgÀUɼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà ¸ÀĽ ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ zÁj ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ PÀgɬĹ  zÁj ¸ÀA§AzsÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ PÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄwÛ¢Ýj, ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ JµÀÄÖ CAvÁ CAzÀªÀgÉà C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr £À£Àß UÀzÀÝPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. §£ÀߥÀà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £À£Àß PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ZÀÆjgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß §®UÀqÉ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀÀUÉ »qÀÄPÉÆAqÁUÀ §£ÀߥÀà, C±ÉÆPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F ¸Àƽ ªÀÄUÀ¤UÉ ©qÀ¨ÉÃrj SÁ®¸À ªÀiÁr CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ  zÀÄ:R¥ÀvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2015 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ªÀiÁzsÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è Qæ²ÑAiÀiÁ£À ¸ÀªÀiÁdzÀ RįÁè EgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ dUÀfêÀ£ÀgÁªÀ EªÀgÀ ¨sÀªÀ£À ¤«Äð¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV C°è EgÀĪÀ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß QwÛ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁd ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ §£ÀߥÀà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ, DgÉƦvÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀjd£ÀªÁqÀ JjAiÀiÁzÀ ¤jãÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ KPÉ ¸ÀzÀj PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß Rj¢ ªÀiÁr¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ¦AiÀiÁð¢, ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉAqÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd zsÀªÀÄðtÚ J£ÀÄߪÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉƼÀ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2015 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 506, 114 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹:- ªÀiÁzsÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è Qæ²ÑAiÀiÁ£À ¸ÀªÀiÁdzÀ RįÁè EgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ dUÀfêÀ£ÀgÁªÀ EªÀgÀ ¨sÀªÀ£À ¤«Äð¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV C°è EgÀĪÀ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄ®è¥Àà EvÀ£ÀÄ ¯ÁåAqÀ C«ÄðzÀªÀgÀÄ QwÛ¹ ºÁPÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ AiÀÄ®è¥Àà EvÀ£ÀÄ QwÛ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj QwÛ ºÁQzÀ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁvÀ dAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà E§âgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¸Á¯É ©üêÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¹¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢ PÀÆqÀ ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ DgÉƦvÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ°è PÉ®ªÉÇAzÀÄ DgÉƦvÀgÀÄ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ E£ÀÆß PÉ®ªÉÇAzÀÄ DgÉƦvÀgÀÄ G½zÀªÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤r DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ, ¦AiÀiÁð¢ vÁvÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà, aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ¸ÀgÉÆdªÀÄä, PÁPÀ£ÁzÀ ¥ÉÆ® gÁeï EªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉƼÀ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¥ÀæZÉÆzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2015 PÀ®A 279,337,338,304(J) L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187:- ¢£ÁAPÀ 06/04/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆãÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Àà UÀÄr ªÀÄÄAzÀ¯ÉÆÃgÀ EªÀgÀ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß mÁmÁ J.¹ UÁr £ÀA.PÉJ-33, J-0918 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸Àì¥Àà EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÉÌ ºÀwÛ ªÀiÁgÀ®Ä ºÉÆÃV gÁAiÀÄZÀÆgÀ ºÀwÛ ªÀiÁPÉðl£À°è ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ HjUÉ CAzÀgÉ UÉÆrºÁ¼ÀPÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸Àì¥Àà UÀÄrªÀÄÄAzÀ¯ÉÆÃgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁå£Àí 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVj-gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ±ÉlÖºÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÄÊ»AzÀæ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊrUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ mÁmÁ J¹ AiÀÄ°è PÀĽvÀ §¸Àì¥Àà EªÀjUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ  JqÀ ªÉÆtPÁ®Ä vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄÆ¼É ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, JqÀ ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀV£À J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. §®UÉÊ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ  UÀzÀÝzÀ PɼÀUÉ PÉÆAiÀÄÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ,ºÀuÉUÉ vÀgÀÄazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁgÉÆà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæà ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2.30 UÀAmÉ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ fÃ¥À £ÀA.PÉ.J-03 J£ï-5528 PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÀÄ»AzÁæ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ.¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. 
    ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ  UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà UÀÄrªÀÄÄAzÀ¯ÉÆgÀ ªÀ||50 ªÀµÀð eÁ||PÀÄgÀħgÀÀ ¸Á; UÉÆrºÁ¼À vÁ||±ÀºÁ¥ÀÆgÀ f|| AiÀiÁzÀVj FvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ:06-04-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2.40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ  ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄðAzÀ, ¸ÉÊzÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2015 PÀ®A.279,337,338 304(J) L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀ §UÉÎ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¸ÀA 187 LJªÀiï« AiÀiÁPÀÖ:_ ದಿನಾಂಕ 06/04/2015 ರಂಧು ಮದ್ಯಾಹ್ನ  12-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಓಣಿಯ ಮೈಲಾರೆಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ  ಹೊಂಡಾ ಶೈನ್ ಮೋ/ಸೈ ನಂ ಕೆಎ-33 ಆರ್-5056ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕೋಡ್ಲಾ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಶಹಾಪೂರದಿಂದ ಯಾದಗರಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ದೋರನಳ್ಳಿ ದಾಟಿ ಕೆನಾಲ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾವ  1-30 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಂದು ಟಂಟಂ ಅಟೋ  ನಂ ಕೆಎ-33 ಎ-3193 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಅಟೋವನ್ನು ಅತಿವೆಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋ/ಸೈ ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಅಟೋ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ  ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ, ಎಡ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ, ಬಲ ಅಂಗೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ತರಚಿದಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಮೈಲಾರೆಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಎಡಮೊಳಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಗೈರೆ ಸಾರಾಂಶ  ಇದ್ದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 65/2015 ಕಲಂ 279,337,338 ಐಪಿಸಿ ಸಂ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಯಾಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು..

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2015 PÀ®A 78(3) Pɦ AiÀiÁPÀÖ:- ದಿನಾಂಕ 06/04/2015 ರಂದು 8-40 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಯ ಎಎಸ್.ಐ ರವರು  ಒಂದು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಂಎ, ಮುದ್ದೆಮಾಲಿ ಹಾಗು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 06/04/2015 ರಂದು   ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಗರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಗರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 7 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೈವಿ ಆಟ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತದೆ ದೈವಿ ಆಟ ಬರ್ರಿ ನಂಬರ ಬರೆಯಿಸಿರಿ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು  ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆತನಿಂದ 3900 ರೂ ನಗದು ಹಣ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಹಾಗು 2 ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ವಗೈರೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 66/2015 ಕಲಂ 78 (3) ಕೆಪಿ ಯಾಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!