Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 2015Yadgir District Reported Crimes 

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2015 PÀ®A 143,147, 148, 323, 324, 354, 504, 506 ¸ÀA 149 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 02-04-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦gÁå¢üAiÀÄÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÀlÖtzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀPÉÌ §AzÀÄ ¦gÁå¢üUÉ DgÉÆæ £ÀA. 3 £ÉzÀݪÀ¼ÀÄ K  ªÀÄÄ¢ ¸Àƽ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ©.¦.Jqï N¢¹zÀgÉ  ªÀÄÄAzÉ ¤ÃªÀÄUÉ C£ÀPÀÆ® DUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀ¯ÉèãÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ N¢¹ £ËPÀj ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¸ÉƸÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÉÆt £ÀqÉ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ CAvÁ CAzÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ §gÀĪÀvÀ£ÀPÀ vÀqɬÄj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¦gÁå¢üUÉ DgÉÆæ £ÀA. 3 £ÉzÀݪÀ¼ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¨É¤ßUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 1 & 4 £ÉzÀݪÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉzÀݪÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÄdPÉÌ E¹Ûçà ¥ÉnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ±ÉéÃvÀ EªÀ¼ÀÄ ©qÀ¨ÉÃqÀj F gÀArUÉ £ÀÀ£ÀUÉ NzÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ aÃgÁr §AqÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁݼÉ. D£ÀgÀÄ PÉüÀzÀ ºÁUÉ ¨Á¬Ä ©V »rzÀÄ ºÉÆqɬÄj J£ÀÄßwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA. 2 £ÉzÀݪÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ¨Á¬Ä ©V »rzÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 4 £ÉzÀݪÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉzÀݪÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ ©.¦.Jqï ¸À®ÄªÁV ºÀt ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÉÝêÉ. PÁ¯ÉÃfUÉ PÀnÖzÀ ºÀt ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ  ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2015 PÀ®A 341,323,324,308, 504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:04-04-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä D±À¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ PÀ¨ÉâÃgÁ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦj§âgÀÄ D¹Û «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀåªÀÄå ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°AiÀÄ vÀÄA©¤AzÀ ºÉÆqÉzÀgÉ ¸ÁAiÀÄÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÉÆwÛzÀÄÝ, UÉÆwÛzÀÝgÀÄ PÀÆqÁ PÉÆqÀ° vÀÄA©¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr zÀÄ:R¥ÀvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2015 PÀ®A; ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:- ದಿನಾಂಕ  05-04-2014 ರಂದು 20-15 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಾಪೂರ ಸಾ: ಬೆಂಗಳೂರು ಯುನಿವರಸಿಟಿ ಜಜನಭಾರತಿ  2ನೇಕ್ರಾಸ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇಬನಂದರೆ  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 05-04-2015 ರಂದು 5-00 ಪಿ.ಎಮ್ಕ್ಕೆ ತಾನು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರಾದ ಮೋಹನ ತಂದೆ ಗಣೇಶ ,ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿವಲಿಂಗೆ ಗ್ಔಡ ಜಗದೀಶ ತಂದೆ ರವಿ ಮತ್ತು ಕೇಶವ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಎಲ್ಲರೂ ಭೀಮಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೋಹನ ತಂದೆ ಗಣೇಶ ಇವನು ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ನಿರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತೇಲಿ ಮತ್ತೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಲುಗಿದವನು ಕಾಣೇಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.91/2015 ಕಲಂ.ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೇ ಯಾದಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣಧಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕ್ಐಗೊಂಡೆನು


PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2015 PÀ®A: 379,511 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 05/04/2015 gÀAzÀÄ 7 ¦ JA PÉÌ  CfðzÁgÀ£ÁzÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀægÁªï vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªï zÉñÀ¥ÁAqÉ ªÀAiÀiÁ|| 33 ªÀµÀð eÁ|| ¨ÁæºÀät G|| ¥ÉmÉÆæî §APï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| PÉA¨Á« EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ . £ÀªÀÄäzÀÄ ªÀįÁè PÁæ¸ÀzÀ°è MAzÀÄ ®Qëöä ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¥ÉmÉÆæî §APï EzÀÄÝ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 01/04/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAPÁ®zÀªÀgÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉA¨Á«UÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÉÛ JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 02/04/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉΠ £Á£ÀÄ ¥ÉmÉÆæî §APÉÎ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV reÉî  mÁåAQ£À PÀªÀgï vÉgÉzÀAvÉ DVvÀÄÛ £Á£ÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV reÉî mÁåAQ£À PÀªÀgï JwÛzÀAvÉ DV vÉgÉ¢zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉ PÀ¼ÀĪÀÅ DV¯Áè. DzÀgÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¹. ¹. PÁåªÀÄgÁªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV. ¢£ÁAPÀ 02/04/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 12=30  J JA ¢AzÀ 1-15 J JA zÉƼÀUÉ AiÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À §AzÀÄ PÀ¼ÀÄ«UÉ ¥ÀæAiÀÄvÀä ªÀiÁrzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉ PÀ¼ÀĪÀÅ DUÀzÀ PÁgÀt £Á£ÀÄ CAzÀÄ §A¢¯Áè FUÉ JgÀqÀÄ ¸À® PÀ¼ÀĪÀÅ DVzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄvÉÛ DUÀĪÀ DvÀAPÀ¢AzÀ £Á£ÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ PÀ¼ÀîgÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨Á« ¥ÉưøÀ oÁ£ÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2015 PÀ®A 379 511 L ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!