Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2015Yadgir District Reported Crimes
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ïÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2015 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹  ದಿನಾಂಕಃ 28-4-215 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಕುರಿತು  ಗುರುಮಠಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತ ಇಂದು ದಿನಾಂಕಃ 29-04-2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅನಪುರ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮಾಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ  ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 2 ಜನರು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ  ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸವನ್ನು ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡಬಡಿಸುತ್ತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಪುನ: ಕುಲಂಕುಶವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು 1) ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಬನ್ನಪ್ಪ ಬಾಡಿಯಾಲ  ವಯಾ: 23ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ: ರೆಡ್ಡಿ ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮಾದವಾರ ತಾ:ಜಿ: ಯಾದಗಿರಿ 2) ನರಸಿಂಹ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ತೆಲುಗು ವಯಾ: 20ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗೇರ್ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ನಸಲವಾಯಿ ತಾ:ಜಿ: ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇಕೆ ಬಂದು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿ ಅಂತಾ ಪುನ: ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ, ಸದರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವದೇ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾರದ ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಅವರು ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾಧವೆಸಗುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ 4-30 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 44/2015 ಕಲಂ 109 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2015 PÀ®A 279,337,338,304(J) L¦¹ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è CjPÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:28/04/2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä zÉêÀgÁd @ zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPgÉ®ègÀÄ vɯÁAUÀtzÀ ZÉAUÀÄAmÁzÀ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÆV, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä zÉêÀgÁd @ zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üAiÀiÁzÀ ªÀĺÉñÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-33, Dgï-6451 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄÆägÁzÀ ¨É¼ÀUÀÄA¢ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ AiÀiÁzÀVj-gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉZÀÆgÀ PÁæ¸À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀÀ wgÀÄ«£À°è ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 4.10 ¦JªÀiï PÉÌ »gÉÆà ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ¥ÉÆæà ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-33, Dgï-6451 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹ÌÃqï DV ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä zÉêÀgÁd @ zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DgÉƦ ªÀĺÉñÀ E§âgÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÉêÀgÁd @ zÉêÀ¥Àà EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÆtPÁ®ÄUÀ¼À PɼÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÀĺÉñÀ EvÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
          ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ UÁAiÀļÀÄ  ²æà zÉêÀgÁd @ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà @ §¸ÀªÀgÁd ¨ÁåUÀj ªÀ:25 ªÀµÀð, eÁ:ºÉƯÉAiÀÄ, G:UÁgÉ PÉ®¸À ¸Á|| ¨É¼ÀUÀÄA¢ vÁ:f:AiÀiÁzÀVj FvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À jêÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ:28-04-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ J¸ï.ºÉZï.M jêÀiïì D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-04-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 JJªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ F ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀtÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2015 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß D¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀ §UÉÎ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹:- ¢: 29/04/15 ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀiÁªÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃV ®UÀß ¥ÀvÀæ PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ PÁåvÀ£À¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁAiÀÄÌ¯ï ¨ÉÊ¥Á¸ï £Áé®rV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ 108 ªÁºÁ£À £ÀA. PÉJ-33 f 59 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âjUÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.         
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2015 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21 (3) (4), 22  JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r DPÀÖ  ದಿನಾಂಕ: 28/04/2015 ರಂದು 9:30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೆ ಚೌಡೇಶ್ವರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಿಪ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಈತರರು ಶೆಳ್ಳಗಿ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು, ಟಿಪ್ಪರಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 24 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅ.ಕಿ 18,000/- ಮರಳು ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪರಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2015 PÀ®A 341,323,504,506 ¸ÀA 34L¦¹ ¢£ÁAPÀ:29/04/2015gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚA¢gÁzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ “K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ¸ÀAUÁgÉrØ £À£Àß ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ d«ÄãÀÄ £Á£ÀÄ n®ègï ºÉÆqÉzÀgÉ ¤£ÀUÉãÀÄ” CAvÁ MzÀgÁåqÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2015 PÀ®A; 287,304(J):- ¢£ÁAPÀ: 30/04/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw. vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¢.£ÁUÀ¥Àà ©ÃgÀ£Á¼À ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á|| PÉÆðªÁqÀ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ ºÉý §gɬĹzÀ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£ÀUÉ 2 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà EgÀÄvÀÛzÉ. 2 £Éà ªÀÄUÀ£ÀÄ £ÁUÀ¥Àà 12 ªÀµÀðzÀªÀ¤zÀÄÝ £ÁUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ªÀPÀð£À½î gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀtÚ ¨ÉƪÀÄä£À EªÀ£ÀÄ ºÁ¯ÉÆèÁèPï ¨ÉæÃPïì zÀ°è PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/04/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ©ÃgÀ£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ©üÃgÀ£Á¼À EªÀgÉÆA¢UÉ CzÉà PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ©ÃgÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ £ÁUÀ¥Àà£ÀÄ ºÁ¯ÉÆèÁèPï ªÀÄ²Ã£ï ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀĪÁVzÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÉÝÃªÉ ¤ÃªÀÅ §¤ß JAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÉÝêÀÅ. E°è £À£Àß ªÀÄUÀ £ÁUÀ¥Àà£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¨Éqï ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÄÝ £Á£ÀÄ K£Á¬ÄvÀÄ CAvÁ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV £ÁUÀ¥Àà£ÀÄ ºÁ¯ÉÆèÁèPï ªÀIJãï G¸ÀÄPÀÄ ¹ªÉÄAmï «ÄPïì ªÀiÁqÀĪÀ §ÄUÀtÂAiÀÄ ¥À½AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄAvÀæPÉÌ zÀƸÀÄ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ DAiÀÄ vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä zÉêÉAzÀæ E§âgÀÆ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzɪÀÅ. E°è £ÁUÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. F WÀl£É dgÀÄVzÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 6-30 ¦.JªÀiï DVvÀÄÛ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ.
         ¸ÀzÀj ºÁ¯ÉÆèÁèPï ¨ÉæÃPïì ªÀiÁ°PÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀtÚ ¨ÉƪÀÄä£À ¸Á|| §½ZÀPÀæ ºÁ° ªÀ¹Û|| AiÀiÁzÀVj. EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÁ¯ÉÆèÁèPï ¨ÉæÃPïì AiÀÄAvÀæzÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀQëvÀ G¥ÀPÀgÀt C¼ÀªÀr¸ÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«UÉ PÁgÀt£ÁVzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.104/2015 PÀ®A.287, 304(J) L¦¹
 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2015 PÀ®A 379 L¦¹:- ದಿನಾಂಕ:30/04/2015 ರಂದು 11.30 ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್.ಸಿ -95 ರವರು ನನ್ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ತಹಸೀಲ್ ಕಾರ್ಯಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 11.45 ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಸಿರು ಇಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:28/04/2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ ಅನದಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಸಂ.ಕೆಎ-32 ಬಿ-2910 ಹಾಗೂ ಇದರ ಚಾಲಕ ಸುಬಾಸ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾ|| ಇಟಗಾ ತಾಲೂಕಾ ಜೇವರ್ಗಿ ಇವನು ಸದರಿ ದಿನ ಮತ್ತು ಸಮಯದಂದು ಅನದಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂದಾಜು 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕಿಮ್ಮತಿನ   ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹತ್ತಿಗುಡು ಮತ್ತು ದೇವದುರ್ಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸೀಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಮರಳು ಅನದೀಕೃತವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಐಪಿಸಿ-379 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ ದಾಖಲಿಸಲು ಈ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಯ್ಯಾಳ (ಬಿ) ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 81/2015 ಕಲಂ.379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!