Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2015Yadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2015 PÀ® 279, 337,L¦¹ 187 LJA« DåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 22/04/2015 gÀAzÀÄ 10 J.JA.PÉÌ  ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß j£Ë¯ïÖ qÀ¸ÀÖgï ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-32, J£ï-4969 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ®§ÄgÀÄV¬ÄAzÀ AiÀiÁzÀVjUÉ §gÀĪÁUÀ C°è¥ÀÄgÀ-AiÀiÁzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ZÀªÁít EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ  mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA. PÉJ-33, nJ-4522, £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ qÀ¸ÀÖgï ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉà vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ  zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2015 PÀ®A 379, L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 22/01/2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C½AiÀÄ ±À©ãÃgÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀzÀ°è EgÀĪÀ vÉÃd PÀªÀÄ® PÁA¥ÉèÃPÀìzÀ°è £ÀA¢¤ mÉîgÀ ±Á¦£À PɼÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-04 ºÉZï.J¸ï-6062 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉ ¤°è¹ ©°ØAUï ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ £ÀA¢¤ mÉîgÀ CAUÀrAiÀÄ°è §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉƯÉAiÀÄ®Ä ºÁQ ªÀÄgÀ½ ªÀÄzsÁåºÀß 3.30 ¦JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä C½AiÀÄ ±À©âÃgÀ ElÖ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï E®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/03/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 ¦JªÀiï ¢AzÀ 3.30 ¦JªÀiïzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆlgï £ÀA.PÉJ-04 ºÉZï.J¸ï-6062 »ÃgÉÆ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ¨ÁèPï ªÉʯÉl PÀ®gÀ Chassis No. MBLHA10ALEHB67144 & Engine No. HA10EJEHB46431 CAzÁdÄ 30,000/-QªÀÄäwÛ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ Cfð ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
 ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2015 PÀ®A: 109 ¹.Dgï.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ: 22/04/2015 ರಂದು ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಸಿ-284 ಶಿವರಾಜ ಇವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸುರಪೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 06:00 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಹತ್ತುವ, ಇಳಿಯುವ ಜನರ ಜೆಬುಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಚ್ಚುವದು ಗಂಟು ಮುಟೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ನೊಡಿ ಅವನ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಲು ಹತ್ತಿದನು. ಆಗ ಸದರಿಯವರನ್ನು ಹಿಡಿದು, ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತಡವರಿಸುತ್ತಾ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವನ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಸಂಶಯ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಲಂಕೂಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ರವಿಕುಮಾರ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಮಾಯಗೊಂಡ ವ: 21 ವರ್ಷ ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಹಾಲಬಾವಿ ತಾ: ಸುರಪೂರ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಸದರಿಯವನು ಹಾಜರಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಸದರಿಯವರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾಧವೆಸಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ನಡುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರನ್ನು 06:00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 07:00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 25/2015 ಕಲಂ: 109 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ.


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2015 PÀ®A; PÀ®A. 323,324,504,506 ¸ÀA. 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 22-04-2015 gÀAzÀÄ 01.30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀ|| 22 ªÀµÀð eÁ|| PÀA¨ÁgÀ G|| PÀA¨ÁjPÉ ¸Á|| £ÀgÉÆÃuÁ vÁ|| D¼ÀAzÀ f|| PÀ®§ÄgÀV ºÁ.ªÀ|| ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ CUÀ¹, vÀ¥ÀàqÀUÉÃgÁ KjAiÀiÁ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 22-04-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀPÀð±Á¥À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¤Ãj£À £À¼ÀzÀ°è £À£Àß 7 ªÀµÀðzÀ vÀAV ¸ÀĤvÁ EªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. CzÉà £À¼ÀPÉÌ CzÉà NtÂAiÀÄ ¸ÉÆæü vÀAzÉ ªÀiÁ°¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄUÀ §A¢zÀÝ£ÀÄ. JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ ¸ÀܼÀzÀ° vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀÅ. C°èUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV JgÀqÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉzÀj¹ dUÀ¼À©r¹ §A¢zÉÝ£ÀÄ. CzÁzÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ CAzÀgÉ 12.30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÉÆæü¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ½¸Á§ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀÄAqÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà AiÀÄgÀUÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉzÀj¹ PÀ½¹¢ÝAiÀiÁ ¤AzÀÄ §ºÁ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ EzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛÃj ªÀÄPÀ̼ÀÄ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉzÀj¹zÉÝÃ£É CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. DUÀ ¸ÉÆæü¸Á§ EªÀ£ÀÄ C¯Éèà EzÀÝ £Á£ÀÄ PÀA¨ÁjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀ PÀ©âtzÀ ¸ÀÄwÛUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. Dad£ÉÃAiÀÄ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. DUÀ £ÀªÀÄä ªÀPÀð±Á¥À ªÀiÁ°PÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ PÀA¨ÁgÀ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C±ÉÆî PÀA¨ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß C¯Éèà MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¤ªÀÄä fêÀ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2015 PÀ®A: 323,324,504,506 ¸ÀA. 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ. 
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA., 40/2015 PÀ®A 498(J), 306  L¦¹:- ¢£ÁAPÀ  21-04-2015 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ©üªÀĪÀé EªÀ½UÉ “¤£ÀUÉ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è, ¤£Àß JgÀqÀÄ ºÉÃjUÉUÀ¼À PÁ®PÉÌ ¹ÃdjAUÀ DV ¤¤ßAzÀ £À£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸Á¯Á ªÁVzÉ. ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄƯÁV¢Ý J°èAiÀiÁzÀgÀÄ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄÄ” CAvÁ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ½UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À QgÀPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ ªÀÄÈvÀ ©üêÀĪÀé EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀB 21.04.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ wªÀÄä¥Àà¤UÉ, ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ¯ÁåtÂUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ UÀÄr¸À® ºÀwÛgÀ QæëģÁµÀPÀ OµÀ¢ PÀÄr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ QæëģÁµÀPÀ OµÀ¢ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj PÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ §zÀÄQzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2015 PÀ®A 307, 302  L¦¹:- ¢£ÁAPÀ  21-04-2015 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÀÄ  ¢£ÁAPÀB 21.04.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ wªÀÄä¥Àà¤UÉ, ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ¯ÁåtÂUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ UÀÄr¸À® ºÀwÛgÀ QæëģÁµÀPÀ OµÀ¢ PÀÄr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ QæëģÁµÀPÀ OµÀ¢ PÀÄr¢ÝzÀÝjAzÀ PÀĪÀiÁgÀ wªÀÄä¥Àà ªÀAiÀiÁB 5 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ §zÀÄQzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
         
PÉÆqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2015 PÀ®A 323,354,498(J), 504, 506(2) L ¦ ¹:- ¢£ÁAPÀ:22.03.2015gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥ï.¹ PÉÆÃlð ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁ𢠸ÀASÉå.34/2015£ÉÃzÀÝ£ÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ zÀƼÀ¥Àà CUÀ¹ªÀÄÄA¢£ÀªÀgÀ@CUÀ¹ªÀÄÄAzÀ ªÀAiÀÄ:40ªÀµÀð G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁ||ªÀ|| ºÀÄ°PÉÃj vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½zÀÄÝ FPÉAiÀÄÄ zÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ CUÀ¹ªÀÄÄA¢£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ:45ªÀµÀð G:±ÉÃwÌ ¸Á:eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À f¯Éè:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ PÁAiÀÄݹgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ºÉAqÀw EzÀÄÝ EªÀj§âgÀ ªÀÄzÀÄªÉ »AzÀÆ zÀªÀÄðzÀ CªÀgÀ eÁw jªÁd ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ FPÉAiÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  £ÉÃgÀªÉÃjzÀÄÝ EzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ  DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀ CAvÁ gÀÆ 50,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀÄ gÀÆ:10,000/-  QªÀÄäwÛ£À §mÉÖ gÀÆ 50,000/- UÀ¼À Q«ÄäwÛ£À ¨ÁAqÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
»VzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀV¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 19 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÁA¥ÀvÀå fêÀ£À £ÉqɹzÀÄÝ D CªÀ¢AiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä zÁA¥ÀvÀå fêÀ£À¢AzÀ 1) ªÀÄ®èªÀÄä 2)¨ÁUÀªÀÄä 3) zÉêÀªÀÄä 4) ªÀÄÄvÀÛtÚ C£ÀÄߪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ d¤¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ  DgÉÆævÀ£ÀÄ gÀAqÀ¨Áf ºÁUÀÆ PÀÄrvÀ E¸Éàl DqÀĪÀ zÀıÀÑlPÉÌ §°AiÀiÁV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ D¸ÉUÁV ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß CªÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
           DgÉÆæ zÀĵÀÖ¸Àé¨sÁªÀzÀ zÁArUÀ ªÉQÛ EzÀÄÝ AiÀiÁªÀ ºÉÆwÛ£À°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½AiÀÄzÁÝVzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 22.03.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 04-03 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÁÝUÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è§AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À vÁ½ ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀjzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ¤UÉ   CAV ºÀjzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  ¨sÁgÀwÃAiÀÄ zÀAqÀ¸ÀA»AvÉ PÀ®A 323,354,498(J), 504,506(2) UÀ¼À CrAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀÄVzÀÄÝ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÉÆÃUÀå ²PÉë AiÀiÁUÀ®Ä «£ÀAw CzÉ. CAvÁ ªÉUÉÊgÉ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2015 PÀ®A 323,354,498(J), 504,506(2) L ¦ ¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!