Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 2015Yadgir District Reported Crimes 

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2015 PÀ®A 498(J), ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 21-04-2015 gÀAzÀÄ 5-30 J.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ QgÀPÀļÀPÉÌ ¨ÉøÀvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JtÂÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/2015 PÀ®A 323, 324, 504, 506  ¸ÀA.34 L¦¹:- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À SÁ° eÁUÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:21/04/2015 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÄÖªÀ  ¸À®ÄªÁV G¸ÀPÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁPÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢ E£ÀÄß 2-3 ¢£ÀUÀ¼À°è £À£Àß ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ G¸ÀPÀ£ÀÄß ºÁPÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̽UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ C½AiÀĤUÉ §rUɬÄAzÁ PÀ°è¤AzÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/15 PÀ®A:279 337 338 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 LJªÀiï« DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ:20/04/2015 ರಂದು 09.45 ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರು ತಮ್ಮ  ಸೈಕಲ ಮೋಟಾರ ನಂ.ಕೆಎ-33 ಆರ್-0233 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ  ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾಧ ಬಲಭೀಮರಾವ , ಸಂದೀಪ, ಪ್ರಕಾಶ, ದೀರಜಕುಮಾರ, ನೀಲೆಶ ಇವರು  ತಮ್ಮ  ತಮ್ಮ  ಸೈಕಲ ಮೋಟಾರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪೊಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವಾಪೂರ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಮರಳಿ ಹಾವಿನಾಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಆರೋಪಿ ಸಂತಪ್ಪಗೌಡ ಸಾ.ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಇತನು ತನ್ನ ಟಾಟಾ ಎಸಿ ನಂ.ಕೆಎ-33 -1438 ನೇದ್ದನ್ನು ಅವಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ್ದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೈಕಲ ಮೋಟಾರಗಳಿಗೆ  ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾದಾ ಮತ್ತು  ಗಂಭಿರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೊದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ
©üÃUÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.14/2015 PÀ®A 323,324,504 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(i),(x) J¸ï.¹/J¸Àn ¦.J DPÀÖ 1989:- ¢£ÁAPÀ: 21/04/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ¢æQ UÁæªÀÄzÀ UÉÆÃV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ FgÀtÚUËqÀ ªÀÄPÀzÀĪÀÄ ¥Ánïï EªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ FgÀtÚUËqÀgÀ ªÀÄUÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ©Ãr PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ K ºÉÆÃUÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀtÚªÀ¤¢Ý ¤£ÀUÉ ©Ãr PÉÆqÀĪÀÅ¢®è ºÉÆÃUÀÄ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛAiÉÄãÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CAUÀr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÁUÀ FgÀtÚUËqÀ ªÀÄPÀzÀĪÀÄ¥Ánïï, UËqÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄPÀzÀĪÀÄ¥Ánïï EªÀgÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À DqÀÄwÛ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CAzÀÄ FgÀtÚUËqÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. UËqÀ¥ÀàUËqÀ£ÀÄ MAzÀÄ eÁ° §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ PÉÊEAzÀ ªÀÄĶ֪ÀiÁr £À£Àß vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ  NtÂAiÀÄ zÀAqÀ¥Àà vÀA/ CªÀÄ®¥Àà ºÀ®V, ªÀÄ®è¥Àà vÀA/ ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà ºÉƸÀä¤, dAiÀÄ¥Àà vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ºÀ®V ºÁUÀÆ ªÀĺÁAvÀ¥Àà vÀA/ UÀÄgÀ¥Àà ªÀZÀð£À½î EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ ªÉÄïÁÌt¹zÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.14/2015 PÀ®A 323,324,504  ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(i),(x) J¸ï.¹/J¸Àn ¦.J DPÀÖ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!