Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2015Yadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2015  PÀ®A.279,337,338, 304(J) L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 12-03-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÁ±À¥Àà »AzÀÆ¥ÀÄgÀ ªÀAiÀÄ;30 ¸Á;£ÁUÁè¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ,£ÀA. PÉJ-33, Dgï-5591 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É zÉêÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ªÀÄÄAqÀgÀVUÉ §A¢zÀÄÝ, zÉêÀgÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ £ÁUÁè¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CAzÁdÄ 7 ¦.JA.PÉÌ gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §£ÀzɱÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ vÁAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤AvÀ mÁæöåPÀÖgï ¨ÁdÄ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ®PÀëöät¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ®PÀëöät¤UÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÁAiÀÄ¥Àà¤UÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀÄ®èªÀÄä½UÉ ¨ÁjÃgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV AiÀiÁzÀVgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÁAiÀÄ¥Àà£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2015 PÀ® 279, 337,338 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 01/04/2015 gÀAzÀÄ 7 ¦.JA.PÉÌ £Á¯ÁégÀ-AiÀÄgÀUÉÆüÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀqÀzÀ¼ÉîÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀÀ  ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-32, «-4401 »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß  CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ZÁ®£Á ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¹Ìqï DV ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ZÁ®PÀ ¸ÉÃj E¤ß§âjUÉ ¸ÁzÁgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ¨ÁjÃUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝgÀ §UÉΠ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2014 PÀ®A; 78(|||) PÉ.¦. DPïÖ:- ¢£ÁAPÀ: 02-04-2015 gÀAzÀÄ 4.45 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ d¦üÛ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ¤Ãr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÉÝãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-04-2015 gÀAzÀÄ 02.45 ¦.JªÀiï PÉÌ £Á£ÀÄ ±Á¹ÛçÃZËPï ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ªÀÄzÀ£À¥ÀÆgÀUÀ°èAiÀÄ £ÁµÀ£À¯ï ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ¸Á|| E§âgÀÆ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 03.00 ¦.JªÀiï PÉÌ C°èAzÀ ºÉÆgÀlÄ fÃ¥À£ÀÄß ¸Àé®àzÀÆgÀzÀ°è ¤°è¹ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦¹-236,167 ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ J®ègÀÆ zÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß PÀÆVPÀgÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä UÉ°èj CzÀȵÀתÀAvÀgÁVj CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À ªÀ|| 46 ªÀµÀð ¸Á|| ©ÃgÀ£Á¼À vÁ|| AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀÄÝ DvÀ¤AzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ C.Q|| 00-00 MAzÀÄ ¨Á® ¥Á¬ÄAl ¥É£ï C.Q|| 00-00 ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2100/- EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀÄ ¸À»ªÀiÁrzÀ aÃn CAn¹ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d¦üÛ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 03.30 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 04.30 ¦.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ §gÉzÀÄ ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 04.45 ¦.JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤Ãr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 05.30 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2015 PÀ®A: 78(iii) PÉ.¦ JPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.  


±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2015 PÀ®A 279 338:- ದಿನಾಂಕ 02/04/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 16-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ದಾದಲ್ಲಿ ಸಾಃ ಮಡ್ನಾಳ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ  ದಿನಾಂಕ 15/03/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣನಾದ ತಾಯಣ್ಣ ಈತನು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-33-ಹೆಚ್-871 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆದಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ   ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-50 ಗಂಟೆಗೆ ಹತ್ತಿಗೂಡುರ- ದೇವದುರ್ಗ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿರನೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಎಸಿ ನಂ ಕೆಎ-33-1654 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂಧ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಾಯಣ್ಣ ಈತನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿದ್ದ  ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎಲಬು ಮುರಿದು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ಹತ್ತರ ರಕ್ತಗಾಯ ಬಲಗಾಲ ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಎಡಗೈ ಭುಜದ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ಗಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 62/2015 ಕಲಂ 279 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2015 PÀ®A 160 L.¦¹:- ದಿನಾಂಕ 02/04/2015 ರಂದು 17.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಹಳಿ ಸಗರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ  ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಹೊದಾಗ  ಮರೇಮ್ಮ ದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ನಂ 1 ನೇದ್ದರ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂಧೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮತ್ತು ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಎರಡೆನಯ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮರೇಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾನಪ್ಪ  ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾಹದೇವಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿ ಮನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ಹೊಡದಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರವದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಹಾಜರಪಡೆಸಿದರ ಆದರದ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 63/2015 ಕಲಂ 160 ಐ.ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಕಳಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.  ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!