Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2015Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2015 PÀ® 279, 337,338 L¦¹ 187 LJA« DåPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 18/04/2015 gÀAzÀÄ 7-10 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÄzÁß¼À-C¨ÉâvÀĪÀÄPÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É F±ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä lAlA £ÀA.PÉJ-33-9027 ªÀÄvÀÄÛ  mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÀA. PÉJ-33-J-2601 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ZÁ®£Á ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢UÉ vÀªÀÄÄÛ FvÀgÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ¸ÁzÁgÀt gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃVzÀÝgÀ §UÉΠ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2015 PÀ® 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, s¸ÀA149 L¦¹:-¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÉ£ÀÄ DgÉÆæ ¸Á§tÚ vÀA.ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£À ªÀÄUÀ½UÉ ®ªï ¯ÉÃlgÀ PÉÆnÖzÁÝ£É CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ FvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀĦÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!