Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 2015Yadgir District Reported Crimes
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2015 PÀ®A 394 L.¦.¹:- ದಿನಾಂಕ 15/04/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಯೆಲ್ಹೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ.ಈ ಕೆ.ಎ-38-6070 ನೆದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾನೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಕಂದಕೂರ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಜನ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ.ಇ ಸೈಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೊರಟಾಗ ಅರಕೇರಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಂದ   ಹತ್ತಿರ  ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸದರಿ ಬೈಕ ಸವಾರರು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸೈಡ ಹೊಡೆದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಾಗಟ್ಟಿ ನೀರು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ನೀರು ಕೊಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಎದೆಗೆ, ತೊಳಿಗೆ, ಹೊಡೆದು  ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮೊಬೈಲ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ ಕೀಸೆಯಲ್ಲಿರುವ 2000/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಗ ಯೇಲ್ಹೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ನೋಡಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಗುರ್ತಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಒಯ್ದು ಇಲಾಜು  ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ. 
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2015 PÀ®A 279, 338 L¦¹:-¢£ÁAPÀ:16/04/2015 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA:PÉJ-36-PÉ.9463 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®¢AzÁ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀÄt¸ÀV-PÀPÉÌÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄt¸ÀV ºÉZï.¦.JA PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ.03 EPÉ.2606 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ & DgÉÆæUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ºÁUÀÆ CgÉÆævÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨ÉêÉÇõÀ DVzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.26/2015 PÀ®A 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦J AiÀiÁPÀÖ 1989:- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:16/04/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄt¸ÀV §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ¸À«ÄÃ¥À ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ JUï gÉʸï w£ÀÄßwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ J¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäzÀÄ HgÀ°è ¨Á¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ PÀ©ât PÀÄað¬ÄAzÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆæ ²ªÀÅ FvÀ£ÀÄ ©qÀ¨ÉÃqÀ F ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2015 PÀ®A 380 L¦¹:- ದಿನಾಂಕ 16/04/2015 ರಂದು 00-15 ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಜಿ. ರಮೇಶ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಗೈಬಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ LIC  ಆಫೀಸ ಶಹಾಪೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 13/04/2015 ರಂದು LIC ಆಫೀಸ ಶಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕೌಂಟಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಷ ಕಲೆಕ್ಟ ಮಾಡಿ ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಿ.ವಿ ರಾವ್ ಎ.ಓ ರವರು 1926632-04 ಹಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿ ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ  5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂದು  ಆ ಹಣವನ್ನು  ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎನ್. ರಾಮಬಾಬು, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸ್ವೀಪರ್ (ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರ) , ನಿಂಗಪ್ಪ ವಾಚ್ ಮೆನ್ (ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರ) , ಪರಶುರಾಮ (ಸಿಪಾಯಿ(ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರ) ) ಮಹ್ಮದ ಅಲಿ (ಸಿಪಾಯಿ(ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರ) ಇವರು ದಿನಾಂಕ 14/04/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಕೀಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ  9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪರಶುರಾಮ ಸಜ್ಜನ (ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರ) ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗು ಕೀ ನಂ 1 ರ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆದ ಬಿ.ವಿ ರಾವ ಮತ್ತು ಕೀ ನಂ  2 ಹೋಲ್ಡರ್ ಆದ ಎನ್. ರಾಂ ಬಾಬು ಇವರು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಳುವಾದ ಹಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 74/2015 ಕಲಂ 380 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.24/2015 PÀ®A 323, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A, 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/ J¸ï.n DåPÀÖ 1989:- ¢£ÁAPÀ: 14-04-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀdÓ® ¤Ã£ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀAvÉAiÀÄ°è DqÀ ¨Áj DqÀUÀ¼À£ÀÄß vÀA¢¢ CAvÁ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ±ÀºÁ¨Áâ¸ï CAvÁ PÉÊ EnÖzÀÝPÉÌ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¯Éà ±ÀAPÀgÁå ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DUÁåzÀ ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §gÀ¨ÁåqÀ CAzÀgÀÆ £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §gÀÄwÛ CAvÁ vÀPÉÌ PÀĹÛUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¦AiÀiÁð¢ D¬ÄvÀÄ CAvÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ EvÀÄÛ.    
         ¢£ÁAPÀ: 15-04-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÉà dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ £ÁåAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀA¥ÀtÚ PÀÄA¨ÁgÀ, a£ÀßtÚ zÀÆzÀPÉÆAqÁ EªÀgÀÄ £ÁåAiÀÄPÉÌ PÀgÉzÁUÀ C°èUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw zÉêÀªÀÄä PÀÆr ºÉÆÃzÁUÀ WÀl£É £ÀqÉzÀ «µÀAiÀÄ £ÁåAiÀÄzÀªÀgÀÄ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉüÀÄwÛzÀÝAvÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà  ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀÆgÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃtÄPÁ EªÀgÀÄ ¯Éà ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ ¤ªÉà dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÁPÀÄwÛj CAvÁ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ±ÀAPÀgÀ EvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ºÉAqÀw zÉêÀªÀÄä dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀÆgÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ EªÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!