Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2015Yadgir District Reported Crimes
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2015 PÀ®A: 457, 380 ಐಪಿಸಿ :- ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ: 12/04/2015 ರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿ: 13/04/2015 ರ ಬೆಳಗಿನ 06:00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮನೆಯ ಭೀಗ ಮುರಿದು ಮನೆಯ ಬೀರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 6.5 ಕೆ.ಜಿಯುಳ್ಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪೂಜಾ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅ.ಕಿ 2,50,000/- ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 99 ಗ್ರಾಂ ವುಳ್ಳ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅ.ಕಿ 3,03600=00 ರೂ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 50,000=00 ರೂ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 6,03,600=00 ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಹಣ, ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2015 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹:- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ F JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¨sÀvÀÛzÀ gÁ²AiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ HgÁzÀ ªÀdÓ® UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:14/04/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀdÓ® UÁæªÀÄ¢AzÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢AiÀiÁzÀ §¸À¥Àà PÀ¯ÉèwÛ  EªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀiÁr ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:13/04/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-33 Dgï.7952 »gÉÆà ºÉZï.J¥sï r®Pïì £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀdÓ®¢AzÁ UÉÆÃræºÁ¼ÀPÉÌ ¨ÁaªÀÄnÖ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀdÓ® ¹ÃªÉÄAiÀÄ PÀgÉAiÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÁ UÉÆvÁÛV ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ®è£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÁgÀt vÁªÀÅ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2015 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 14/04/2015 gÀAzÀÄ PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ JA.J¯ï.¹ PÀÄjvÀÄ ºÉÆzÀ £ÀgÀ¹AºÀgÁªÀ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¦¹-322 ºÀtªÀÄAvÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀäzÀ EªÀÄwAiÀiÁd FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀSÁ¹A vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀG¸Áä£ï C° ¸Á:ºÀÄt¸ÀV FvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV PÀ½¹zÀÄÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀäzÀ EªÀÄwAiÀiÁd FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:13/04/2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ.33-ºÉZï.1924 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀdÓ®PÉÌ ¸ÉAnæAUï PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÀÄt¸ÀV-ªÀdÓ® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J¯ï & n ±ÉÆÃgÀÄA ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀÄÈvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, JqÀºÀuÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV, JgÀqÀÄ PÁ°UÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¨ÉêÉÇõÀ DVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ ºÀÄt¸ÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁR£ÉUÉ vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ, G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ gÁwæ 11.26 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ 


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!