Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 2015Yadgir District Reported Crimes 

©üÃUÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2015 PÀ®A 279, 338 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:08/04/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ £ÁUÀgÁd ¸Á|| ªÀÄÄqÀ§Æ¼À E§âgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33 eÉ-3112 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀºÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄÄqÀ§Æ¼ÀPÉÌ 4.30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ-PÀ®§ÄVð ªÉÄãï gÉÆÃqÀ ªÀÄ¢æQ PÁæ¸ï zÁn CAzÁdÄ 200 «ÄÃlgÀ  ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À JqÀ ¸ÉÊr£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ eÉêÀVð PÀqɬÄAzÀ JA.ºÉZï-25 ©-9881 PÀ©â£À ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ  MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁr N¯ÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀqÉUÉ §AzÀÄ §® ªÉÆUÀίÁV ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ PÀ§ÄâUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨Áj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀgÁd¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ DVgÀĪÀÅ¢®è £ÀAvÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ªÀÄvÀÄÛ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ PÁªÀÄgÉrØ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ ©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2015 PÀ®A 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2015 PÀ®A 143 147 341 323 504 ¸ÀA 149 L¦¹:- ¦ügÁå¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ±ÁAw¯Á® vÀAzÉ zÉêÀ®¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄÄ £ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ dUÀ£À¥Àà EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹¹ gÉÆÃqÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ:02/02/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £Á®ÄÌ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ±ÁAw¯Á® EªÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ ¹¹ gÉÆÃqÀ ºÁPÀ ¨ÉÃqÀj ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ gÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉƽîj CAvÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉý vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr gÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ §AzÀ ªÀiÁr¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ dUÀ¼ÀªÁVvÀÄÛ. ¢:05/02/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ¹¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ PÀÆr vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CªÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÀgÀ°è UÀt¥Àw oÁoÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà¤UÉ “¯Éà ¨sÉÆøÀÆr ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄUÉ JµÀÄÖ wAr CzÀ ¹¹ gÉÆÃqÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ ºÁQPÉƽîj CAzÀgÀ ºÁQPÉƼÀÄîwÛ® ¤ªÀÄäzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ” CAvÁ CªÁZÀå ±À§ìUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉ¢zÀÄÝ CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ E¤ßvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀPÉÌ PÀĹÛUÉ ©zÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ E¤ß§âjUÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ DVgÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ dUÀ¼ÀzÀ §UÉÎ Hj£À°è «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀqÀªÁV £ÀªÀÄä zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ §UÉÎ ¦ügÁå¢.

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2015 PÀ®A 323 324 504 506 ¸ÀA 149 L¦¹:- ¦ügÁå¢AiÀÄ ¨ÁdÄ CAUÀrAiÀĪÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁ¸À °A¨Á¼ÀÌgÀ£À ªÀĽUÉAiÀÄ°è 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÇÃqÁ¥sÉÆãï D¦ü¸ï £ÀqɸÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀĨsÁ¸À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀĽUÉAiÀÄ°è ¥sÉÊ£Á£ïì ªÀiÁr¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀĨsÁ¸À FvÀ£ÀÄ ¥sÉÊ£Á£ïì ¸À®ÄªÁV ¥sÀ¤ðZÀgï PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¥À¤ðZÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÀĽUÉUÉ ¢£Á®Ä PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀPÉÌ bÁ«AiÀÄ£ÀÄß ºÁQ CzÀgÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ¦ügÁå¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è PÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ CzÉà jÃw ¥À¤ðZÀgÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:12-04-2015gÀAzÀÄ ¥À¤ðZÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĽUÉUÉ bÁ« ºÁQ QðAiÀÄ£ÀÄß ¦ügÁå¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è PÉÆnÖzÀÝ£ÀÄß ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è EzÁÝUÀ 7¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÉÆèÉʯï CAUÀrAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀĽUÉ Qð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥À¤ðZÀgï PÉ®¸À £ÀqÉzÀ ªÀĽUÉUÉ vÀªÀÄä ¨ÉÃgÉ bÁ«AiÀÄ£ÀÄß ºÁQ F ªÉÆÃzÀ®Ä ¥À¤ðZÀgï PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ºÁQzÀ bÁ«AiÀÄ£ÀÄß ¦ügÁå¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É ElÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÁ¸ï °A¨Á¼ÁÌgÀ PÀÆr ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ PÀqÉ 7.30¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä ªÉÆèÉÊ® CAUÀrAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ “¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ F ªÉÆÃzÀ°£À bÁ«AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¨ÉÃgÉ ¤ªÀÄä bÁ«AiÀÄ£ÀÄß ºÁQ £À£ÀUÉ ºÉüÀzÉ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É EnÖgÀÄ«” CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ “¯Éà ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤Ã CzÀ£ÉßïÁè K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ ¸ÀĨsÁ¸ï PÉüÀ°” CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ vÀPÉÌ PÀĹÛUÉ ©zÀÄÝ PÉʬÄAzÀ qÀħâPÉÌ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C°èUÉ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ DgÉÆæAiÀÄ CtÚ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §® ªÀÄ®QUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àqɹ fêÀ ¨ÉÃzÀjQAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦ügÁå¢


UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2015 PÀ®A, 457, 380 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 11-04-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 13-04-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ UÉÆÃVAiÀÄ £ÁqÀPÁAiÀiÁð®AiÀÄ   ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqɬÄzÀÝ ºÉZï.¦ PÀA¥À¤AiÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ MAzÀÄ Qà ¨ÉÆÃqÀð, C.Q.1250/-  MAzÀÄ ªÀiÁ¤lgï, C.Q.4500/-  MAzÀÄ ªÀi˸ï C.Q.250/- »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 6000/- ªÀiË®åªÀżÀî ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2015 PÀ®A: 394 ಐಪಿಸಿ :- ದಿನಾಂಕ: 13/04/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 00:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್‌ಯಾದಿದಾರನು ಚೌಡೇಶ್ವರಹಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರು ಲೀಜಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಮೂರು ಜನ ಅಪರಿಚಿತರು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೆಶ ಮಾಡಿ ಫರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ ಬಡಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಟ್ರಜರಿಯನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಒಡೆದು ಬಾಗಿಲು ತರೆದು ಟ್ರಜರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ 10,000/- ರೂ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಒಂದೊಂದು ತೊಲೆಯ  ಎರಡು ಬಂಗಾರದ ಚೈನುಗಳು ಅಕಿ 45,000/- ನೇದ್ದದುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ 3000/- ರೂ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ ಸಂಗ್ ಮೋಬೈಲ್ ಸೆಟನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 58,000/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA., 40/2015 PÀ®A: 279,304[J] L.¦.¹:- ದಿನಾಂಕ 13.04.2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ|| ಚೆನ್ನೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಡಿಸುವ ಮೋಟಾರ ಸ್ಐಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-33 ಆರ್-3635 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿಗೆಂದು ಕೋನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕ ಮೃತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೋನಾಳ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ದೇವಾಪೂರ ಹುಣಸಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಬಿದ್ದು,ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹುಣಸಗಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದು ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾ ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೆ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2015 PÀ®A 143,166,419,420,465,468 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹:- 2011-2012 £Éà ¸Á°£À°è DgÉƦvÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ PÀqÉZÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 690,786,789,890/C CzÀgÀ «¹Ûtð 01 JPÀgÉ 14 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉÉAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:21-02-1998 gÀAzÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ, DvÀ£À ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ  d«Ää£À£ÀÄß £À£ÀßzÉà CAvÁ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹPÉÆAqÀÄ «±ÉõÀ ¨sÀÆ ¸Áé¢ü£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉ.L.J.r.© PÀ®§ÄgÀVgÀªÀjUÉÀ ¸À°è¹ ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ¨sÀÆ ¥ÀjºÁgÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÉƸÀ ºÁUÀÆ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 8,10,000/-UÀ¼À£ÀÄß PÉ.L.J.r.© PÀ®§ÄgÀVgÀªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÀjºÁgÀ zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2015 PÀ®A 324,504,506 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:13/04/2015gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ §qsÉøÁ§ gÁeÁ¥ÀÆgÀ ¨ÁAqÉè FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV “AiÀiÁPÉ £À£Àß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ ºÀÄt¸Éà VqÀ ¸ÀÄn֢Ô CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀÄnÖgÀĪÀÅ¢®è. £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è, £À£ÀUÁåPÉ PÉüÀ®Ä §A¢¢Ã CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤Ã£Éà ¸ÀÄlÄÖ E®è CAwÃ, CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiï¸ÀĪÀiï£Éà £Á£ÀÄ ¸ÀÄnÖä CAvÁ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ §AzÀÄ PÉüÀÄwÛà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÀªÀ£Éà ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, §®¨sÀdzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® §AzÀgÉ ¤£Àß PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.49/2015 PÀ®A 324,504,506 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:13/04/2015gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄt¹ ªÀÄgÀUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ K£ÉÆà ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà “AiÀiÁPÉ £À£Àß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ EzÀÝ ºÀÄt¸Éà VqÀ ¸ÀÄn֢Ô CAvÁ PÉýzÁUÀ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¸ÀÄnÖgÀĪÀÅ¢®è vÉÆUÀj PÀnÖUÉUÉ ºÀaÑzÀÝ ¨ÉAQ ±ÀSÉ DPÀ¹äPÀªÁV VqÀUÀ½UÉ §rzÀÄ ¸Àé®à ¥ÀæªÀiÁt ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ. CzÀPÉÌ  ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ FvÀ£ÀÄ ¤Ã£Éà ¸ÀÄlÄÖ E®è CAwÃ, ¦AeÁgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ vÀA¢zÀÝ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß £ÀqÀÄ vÀ¯ÉUÉ eÉÆÃgÁV JgÀqÀÄ ¨Áj ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯É¬ÄAzÀ  gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV vÀ¯É¸ÀÄvÀÄÛ §AzÀÄ £É®PÉÌ ©zÉÝ£ÀÄ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw PÁ²A© ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ©üêÀıÀ¥Àà ¨ÁVè EªÀgÀÄ Nr §AzÀÄ ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ FvÀ£À  PÉÊAiÀÄ°è£À PÀ®Äè PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ EzÉ, CµÁÖzÀgÀÆ PÀÆqÀ  ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ FvÀ£ÀÄ F ªÀÄUÀ¤UÉ EµÀÖPÉÌ ¸ÀĪÀÄä£Éà ©qÀĪÀ¢®è ,E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® §AzÀgÉ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!