Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2015Yadgir District Reported Crimes 

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 21/2015 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 31-03-2015 gÀAzÀÄ 3 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À gÀAeÁ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ 09  EvÀ£ÉÆA¢UÉ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 33-DgÀ-4133 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀAeÁ£À¸Á§ EvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ° gÀAeÁ£À¸Á§ EvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2015 PÀ®A 498(J),323,504,506 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ.31/03/2015 gÀAzÀÄ 5 ¦JAPÉÌ ¦gÁå¢UÉ ¢£Á®Ä PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁæ¸À vÁ¼ÀzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¤£Éß vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ©qÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2015 PÀ® 279, 337,338 L¦¹ ¸ÀA 187 LJA« DåPïÖ:- ¢£ÁAPÀ 01/04/2015 gÀAzÀÄ 4-30¦.JA.PÉÌ ºÀwÛPÀÄtÂ-¸ÉÃqÀA gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀÄ¥Àà ªÀÄÄvÁå£À UÀÄr ºÀwÛgÀ  PÁgï £ÀA. J¦-10, JJZï-3195 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¸ÉÃqÀA PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ,£ÀA,PÉJ-32, «-5419 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EzÀÝ E§âjUÉ  ¨ÁjÃUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÁgï ZÁ®PÀ PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ, C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2015 PÀ®A; PÀ®A.341,323,504,506 L¦¹:- ದಿನಾಂಕ: 01-04-2015 ರಂದು 05.00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ತನುಜಾ ಗಂಡ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಚಲುವಾದಿ ವ|| 34 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಆದರ್ಶ ನಗರ ಯಾದಗಿರಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಒಂದುವರೆ ವರ್ಷದ  ಹಿಂದೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಅಜಪ್ಪ ನಾಯಕ ವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸದರಿ ಕೇಸು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 01-04-2015 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿದಿರುತ್ತೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರ 1.30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನು ನನ್ನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲೇ ಭೋಸಿಡಿ ರಂಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಿಯಾ ನಿನಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದನು. ಆಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸುರೇಶ ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶ.


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2015 PÀ®A; PÀ®A. 379 ಐಪಿಸಿ:- ¢£ÁAPÀ: 01/04/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¤Ã®AiÀÄå ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ|| 26 ªÀµÀð eÁ|| dAUÀªÀÄä G|| gÉÆÃqÀ ªÀPÀð ¸ÉÊmï ¸ÀÄ¥ÉæöÊdgï ¸Á|| avÁÛ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ, ¸ÀĨsÁµÀ ZËPï ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVj. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä gÉÆÃqÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ n¥Ààgï UÀ½zÀÄÝ, ¸ÀzÀj n¥Ààgï UÀ¼À£ÀÄß n¥Ààgï ZÁ®PÀgÁzÀ ZÁAzï ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀÄ£ÀUÀ£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄ£ÀUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ ¢£Á®Ä gÉÆÃqÀ PÉ®¸ÀªÀiÁr PÉÆÃlð gÉÆÃqÀ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ £ÀA¢ ¤ªÁ¸À ©°ØAUï ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀAzÀÄ ¤°è¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
       »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 31/03/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä n¥Ààgï UÀ¼À£ÀÄß £ÀA¢ ¤ªÁ¸À ©°ØAUï ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ ¨É½îUÉÎ 5-00 J.JªÀiï PÉÌ JzÀÄÝ gÉÆÃqï PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¤«ÄvÀåªÁV £ÀªÀÄä ZÁ®PÀgÁzÀ ZÁAzÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄ£ÀUÀ£Á¼À EªÀgÉÆA¢UÉ 5-30 JJªÀiï PÉÌ £ÀA¢ ¤ªÁ¸ï ©°ØAUï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä n¥Ààgï UÀ¼À£ÀÄß PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÀdÄÓ ªÀiÁqÀ®Ä £ÉÆÃrzÁUÀ, n¥Ààgï £ÀA.PÉJ-33, J1376 £ÉÃzÀÝgÀ JgÀqÀÄ ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ PÁt¸À°®è. £ÁªÀÅ UÁ§jAiÀiÁV E£ÉÆßAzÀÄ n¥Ààgï PÉJ-33, J-1379 £ÉÃzÀÝgÀ MAzÀÄ ¨Áålj £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¨Áålj PÁt¸À°®è. ¸ÀzÀj ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ PÁt¸ÀzÀ PÁgÀt £ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀgÀÄ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¹UÀ°®è.
      ¸ÀzÀj n¥Ààgï £ÀA.PÉJ-33, J-1376 £ÉÃzÀÝgÀ 02 ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 24,000/- gÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ n¥Ààgï £ÀA.PÉJ-33, J-1379 £ÉÃzÀÝgÀ MAzÀÄ ¨Áålj C.Q 12,000/- gÀÆ MlÄÖ 03 ¨ÁåljUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 36,000/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 31/03/2015 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JªÀiï ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01/04/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-30 JJªÀiï zÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä n¥Ààgï 03 ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄä n¥Ààj£À 03 ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁAzÀ

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2015 PÀ®A 379 L¦¹:- ದಿನಾಂಕ 01/04/2015 ರಂದು 12-15 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಝರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂಧರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 31/03/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಬಜಾಜ ಪಲ್ಸರ ಮೋ/ಸೈ ನಂ ಕೆಎ-33 ಆರ್-7474 ಅ.ಕಿ: 49,000-00 ರೂ ನೇದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಲಾಕ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಪತ್ತೆಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಸಬೇಕು ಅಂತ ವಗೈರೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 60/2015 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಡಿಯ್ಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!