By blogger on ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2015

:: PRESS NOTE ::

£ÀA.23/C¥ÀgÁzsÀ/ªÀqÀ/AiÀiÁf/2015                         ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀgÀªÀgÀ                 
                                                                              PÁAiÀiÁð®AiÀÄ AiÀiÁzÀVj
                                               ¢£ÁAPÀ:11/04/2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

          ¢£ÁAPÀ:24/02/2015 gÀAzÀÄ 5 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà RAqÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄUËqÀ eÉÆüÀzÀ ¸Á:zÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î EvÀ£ÀÄ ªÀqÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ.  vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ªÀ: 13 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ 7 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zsÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:22/02/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr CAzÁdÄ 7.30 ¦.JAPÉÌ DlªÁqÀÄvÁÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸Àì ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:23/02/2015 gÀAzÀÄ ºÀÄqÀÄPÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉΠ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ  CzÉ.
          ¢£ÁAPÀ:24/02/2015 gÀAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®PÀ£À ±ÀªÀªÀÅ PÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ  EgÀĪÀ ªÉÄãÀ PÉãÁ® r¹Öç§ÆålgÀ ©æqÀÓ£À ºÀwÛgÀ  ¤Ãj£À°è vÉðgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EvÁå¢ü ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀܼÀPÉÌ  ºÉÆÃV ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¤Ãj¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ vÀUÉ¢zÀÄÝ, ±ÀªÀzÀ ªÀÄÄRPÉÌ C°è°è ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ £ÉÆÃr  AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ zÁgÀ¢AzÀ PÀnÖ  PÉƯɪÀiÁr ¸ÁQë £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉãÁ® ¤Ãj£À°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. 
       ¹¦L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ §£ÀßnÖ gÀªÀgÀÄ  PÉù£À ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ,  vÀ¤SÉ PÁ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀAUÀªÀÄä eÉÆüÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ CtÚ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UÀ¢UÉ¥Àà PÀj¸ÀAUÀ, vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĺÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ UÀ¢UÉ¥Àà PÀj¸ÀAUÀ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÀÄä¼À UÀAqÀ£À D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®Ä PÉÆqÀ¨ÁgÀzÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀªÀÄä¼À PÀĪÀÄäQ̤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ªÀ: 13 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:22/02/2015 gÀAzÀÄ 7.30 ¦.JAPÉÌ ¸ÀzÀgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁAvÀ¥Àà EªÀgÀÄ zÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ ªÉÄãÀ PÉ£Á® gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt ªÀÄÄaÑ ºÁPÀ®Ä JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ¥Áè¹ÖPÀ zÁgÀ¢AzÀ PÀnÖ ºÀjAiÀÄĪÀ PÉ£Á® ¤Ãj£À°è ºÁQzÀÄÝ CzÉ. r.ªÉÊ.J¸ï.¦ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:10/04/2015 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ PÉƯÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹gÀÄvÁÛgÉ.

¸À»/-
¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ

AiÀiÁzÀVj


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!