Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 6, 2015Yadgir District Reported Crimes 

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2015 PÀ®A 279,337,338,L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.«.DPïÖ  :- ದಿನಾಂಕ: 06/03/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆ ಗಾಯಾಳು ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತು ಈತರರು ಕೂಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋರಟಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30 ಎ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆಂಬಾವಿ ಸುರಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಗುಡಿಸಲು ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸುರಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ  ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆ.ಎ-33 ಇ-9719 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ವಾಹನ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರೋಡಿನ ಎಡಬದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಟಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆಯಾದ ಬಸವಾರಜನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆಗೆ ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಕಪಾಳಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯ ವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2015 PÀ®A 120(©) 323, 324, 326, 395, 306, 307 448, 449 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ: 03-06-2014 gÀAzÀÄ C£ÀßgÁd vÀAzÉ ¥ÀÆ®¹AUÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ CzÉà vÁAqÁzÀ ¤Ã¯Á¨Á¬Ä vÀAzÉ TÃgÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ C£ÀßgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¢£Á®Æ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¸ÀA¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀzÉà vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¢£ÁAPÀ: 28-12-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ C£ÀßgÁd EvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C£ÀßgÁd FvÀ£À vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 30,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦gÁå¢ Cfð EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!