Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 5, 2015Yadgir District Reported Crimes 

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2015 PÀ®A. 394  L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 01-03-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 00-30 UÀAmÉUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ- AiÀiÁzÀVgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄAqÀ½î vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ²æà ¹ÃªÉÄ ªÀÄgɪÀÄä zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦AiÀiÁð¢ü CªÀgÀ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ d£ÀgÉÆA¢UÉ CªÀgÀ E£ÉƪÁ PÁj£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÉêÀvÉUÉ £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÁj£À ¨ÁV®UÀ¼À£ÀÄß vÀUÉAiÀĪÀŵÀÖgÀ°è »A¢¤AzÀ E§âgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ §AzÀªÀgÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀ PÀÆqÀ¯É «gÉÆâü¹zÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ M§â£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ ©Ãj£À ¨Ál°¬ÄAzÀ ªÀÄÆVUÉ EjzÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ  £ÀAzÀgÁd¤UÉ JqÀ §ÄdPÉÌ »jzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÉArwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 11 vÉÆ° §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ C.Q 250000=00 ªÀÄvÀÄÛ rQÌAiÀÄ°èlÖ MAzÀÄ ¨ÁåUÀ CzÀgÀ°èAiÀÄ 3 eÉÆÃvÉ ±Àlð ¥ÁåAlUÀ¼À£ÀÄß zÉÆaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2015 PÀ®AB 174 ¹.Dgï.¦.¹. ಮೃತ ಕುಮಾರ ಮೋನಪ್ಪ ತಂದೆ ಮೋನಪ್ಪ  ದೊಡ್ಡಪ್ಪನೊರ ವಃ 15 ಸಾಃ ಕೊಂಕಲ  ಈತನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 04-03-2015 ರಂದು ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮೃತನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಜೋಳದ ರಾಶಿ ಮಾಡಲು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೃತನು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥೆತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಾಷಕ ಔಷದಿ ಕುಡಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುವಾಗ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಇನ್ನೆರಡು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ  ಹೋಗಿ ಶಾಳೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂಧು ನೋಡಿ ಚೀರಾಡಿದಾಗ  ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಓಡಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಮೃತನಿಗೆ ಒಂದು ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಯ್ದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮೃತನು ಇಲಾಜು ಹೊಂದುತ ಅಂದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖವಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮೃತನು ಹುಚ್ಚುತನದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಇಲಾಜು ಹೊಂದುತ್ತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ¦üÃAiÀiÁ¢ü.


ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2015 323, 324, 447, 504, 506, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:05/03/2015 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ oÁuÉ ¦¹-171 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ºÀÄt¸ÀV gÀªÀgÀ PÀZÉÃgÀ¬ÄAzÁ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹ PÉÆÃlð ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢ zÀÆgÀÄ £ÀA.26/2015 £ÉÃzÀÝ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦AiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ:21/01/2015 gÀAzÀÄ PÁªÀÄ£ÀlV ¹ÃªÉÄAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀªÀgÉÃ, ¦AiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ºÉÆ® £ÁªÉà vÀUÉÆÃw« CzÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrÛ ªÀiÁqÀPÉÆà ¤£Àß F HgÀ£À°è ¨Á¼Éé ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀ¢¯Áè ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ PÉÆlÄÖ ©PÉë ¨ÉÃqÀÄ ¤£Àß fêÀ vÉUÉzÁzÀÄæ £Á£ÀÄ ¤£Àß ºÉÆ® PÀ¨ÁÓ vÀUÉÆÃw« ªÀÄUÀ£Éà JAzÀÄ CAzÀªÀ£Éà C¯Éèà EzÀÝ ¸À°PÉAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ºÉÆqÉzÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠣ɮPÉÌ ©zÀÝ£ÀÄ, DUÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »rzÁUÀ §¸ÀªÀé EªÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß »ZÀÄQzÀÄÝ DUÀ ¦AiÀiÁð¢ aÃgÁqÀĪÁUÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢ aÃgÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÀ©âtzÀ ªÀ¸ÀÄÛ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÁ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà  §rUɬÄAzÁ ¦AiÀiÁð¢ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DUÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÀÄt¸ÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ CA§Ä¯Éãïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹, C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ ©eÁ¥sÀÄgÀ ©.J¯ï.r.F zÀªÁSÁ£ÉUÉ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!