Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 31, 2015Yadgir District Reported Crimes 

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹:- ¢£ÁAPÀ:30/03/2015 gÀAzÀÄ 7-30 J.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢, JA¢£ÀAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/03/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ ºÉÆÃmɯï vÉgÉzÀÄ ºÉÆmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆmÉ®PÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀlÖqÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ CAUÁvÀªÁV ©¢ÝzÀÝ£ÀÄ. ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀ¼ÉzÀ 3-4 ¢ªÀ¸À¢AzÀ J°èAzÀ¯ÉÆà §AzÀÄ ¨Á¥ÀÄUËqÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è£À CAUÀr, ºÉÆÃmÉïïUÀ¼À°è ©PÉë ¨ÉÃqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁr gÁwæ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ°è §AzÀÄ ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ£ÀÄ. JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 29/03/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ vÀ£ÀUÁzÀ gÉÆÃUÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 45 jAzÀ 50 ªÀµÀð EgÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸Á«£À §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA.03/2015 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÀj¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.  

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2015 PÀ®A. 454,457,380,L¦¹:-¢£ÁAPÀ 20-3-2015 jAzÀ 22/03/2015 gÀ ªÀgÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ C°è¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À.».¥Áæ.±Á¯É ¨ÁV® ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ºÉÆÃV PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ 1) MAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ Acer PÀA¥À¤ ªÀiÁ¤lgÀ CA.Q.6,500/-gÀÆ, 2)MAzÀÄ EAmÉPÀì PÀA¥À¤AiÀÄ ¹.¦.AiÀÄÄ C.Q.15,000/-gÀÆ. 3) MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæ¸ÉÆÌÃ¥À CA.Q.2,500/-gÀÆ MlÄÖ 24,000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-03-2015 jAzÀ 22-03-2015 gÀ M¼ÀUÉ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

AiÀiÁzÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2015 PÀ®A; PÀ®A. 379 ಐಪಿಸಿ:- ¢£ÁAPÀ: 30/03/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀvÀ£ï ZÀAzÀ « eÉÊ£ï ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð eÁ: ¢AUÀ¨sÀgÀ eÉÊ£ï ¸Á: G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,
£Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/03/2015 gÀAzÀÄ 1-20 ¦.JªÀiï PÉÌ £À£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÉå UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ-33, ºÉZï-3225 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃV gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÉʯÉéà PÁélð¸ï PËA¥ËAqï ªÁ¯ï ºÀwÛgÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24/03/2015 gÁwæ 12-45 PÉÌ AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¤°è¹zÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è EgÀ°®è. £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÁtzÀ PÁgÀt £À£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ°è C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ°®è. ¸ÀzÀj £À£Àß ºÉÆAqÁ AiÀÄĤPÀ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33 ºÉZï-3225 C.Q- 20,000/-gÀÆ COLOUR-GRE CHASSIS NO-ME4KC092L58009156, ENG NO- KC09E9009216 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîÀvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C°èAzÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj £À£Àß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛªÀiÁr ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁAzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.85/2015 PÀ®A.379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2015 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ AiÀiÁåPÀÖ:- ದಿನಾಂಕ 31/03/2015 ರಂದು 9 ಪಿ ಎಂ ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಾಹೇಭರು ಕೆಂಬಾವಿ ರವರು ಕಿರದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆ ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರಾದ 1) ಶ್ರೀ ಅಮರಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಾ|| ಕೆಂಬಾವಿ 2) ಶ್ರೀ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸಾ|| ಕೆಂಬಾವಿ ಇವರನ್ನು ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಜನರಾದ 1) ಜಗಧೀಶ ಪಿ ಸಿ 275  2) ತಾಯಪ್ಪ ಪಿ ಸಿ 262  3) ಬಸಣ್ಣ ಪಿ ಸಿ 207 ರವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಿರದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವನ ಹೆಸರು ರವಿ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿ ಸಾ|| ಕಿರದಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಅವನ ಹತ್ತಿರ 1) ನಗದು ಹಣ 1590=00 ರುಪಾಯಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 2) ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು  3) ಒಂದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗು ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಹಾಗು ಆರೋಪಿ ಸಮೇತ ತಂದು ಹಾಜರ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಬಾವಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ 40/2015 ಕಲಂ 78(3) ಕೆ.ಪಿ ಯ್ಯಾಕ್ಟ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2015 PÀ®A; ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ:- ¢£ÁAPÀ: 31-03-2015 gÀAzÀÄ 08.15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸ÀzÀgÀ zÀªÁðd AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀAV gÉÃSÁ ªÀ|| 22 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ gÁeÉñÀéj ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëQ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÉÄà 10-2015 ¤UÀ¢üAiÀiÁVvÀÄÛ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 26-03-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.30 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. £ÁªÀÅ UÁ¨sÀjAiÀiÁV £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄUÀ½UÉ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. DPÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ DPÉAiÀÄ ªÉƨÉÊ® PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVzÀÄÝ, DPÉ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉƨÉÊ® £ÀA. 8105192990 ªÀÄvÀÄÛ 8050427695 EgÀÄvÀÛªÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ  ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2015 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!