Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 3, 2015Yadgir District Reported Crimes 

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 22/2015 PÀ®A 498 J & 3, 4 r¦ DPÀÖ ¢£ÁAPÀ 03/03/2015 gÀAzÀÄ 12.00 ¦.JªÀiï PÉÌ CfðzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ °AUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî ªÀAiÀiÁ|| 35 ªÀµÀð eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ gÉrØ G|| ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á|| £ÀUÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,£À£ÀUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ|| ¥Á|| ¸Á|| ºÀÆ£ÀÆgÀ vÁ|| zÉêÀzÀÄUÁð EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ §½PÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ £À£ÉÆßA¢UÉ ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QjQj ªÀiÁqÀÄvÀÛ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀƼÀ ¤ÃqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ EzÉÝ.£ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt 4 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÄÖ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è £ÁåAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ DzÀgÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ CzÉà jÃw ªÀwð¸ÀÄvÀÛ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è ¤Ã£ÀÄ §AeÉ E¢ÝÃAiÀiÁ ºÁUÉ »ÃUÉ J£ÀÄßvÁÛ E°èAiÀĪÀgÉUÉ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É dPÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±À


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!