Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 29, 2015Yadgir District Reported Crimes 

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦.DpïÖ:- ¢£ÁAPÀ: 29/03/2015 gÀAzÀÄ 3.30 ¦.JA PÉÌ PÀbÉÃjAiÀÄ°èzÁÝUÀ ±ÀSÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ gÁAiÀÄ¥Àà ¸Á°ªÀĤ EªÀgÀ °Ãf£À ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉ£Á® ºÀwÛgÀ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ zÉʪÀzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉç AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ°è ªÀiÁ»w ¸À°è¹ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ PàbÉÃjAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀazÀ ¹¦¹-156, ²æÃ, ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ¹¦¹-185, ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ J¦¹-23 ºÁUÀÆ ©üà UÀÄr oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà ¨Á§Ä ¦¹-162, ²æà UÉÆÃ¥Á®¥Àà ¦¹-189, ²æà ªÀiÁ¼À¥Àà ¦¹-221, ªÀÈvÀÛ PàbÉÃjAiÀÄ ²æà ±ÀgÀtUËqÀ ¦¹-136 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀSÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ gÁAiÀÄ¥Àà ¸Á°ªÀĤ EªÀgÀ °Ãf£À ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉ£Á® ºÀwÛgÀ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtªÁVlÄÖ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgÀ JA§ zÉʪÀzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ UÀÄ£ÉßUÉ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 18,300=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 4.00 ¦.JA ¢AzÀ 5.00 ¦JA zÀªÀgÀUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ 5-30 ¦.JA PÉÌ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ zÀÆj£À DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©üÃ.UÀÄr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2015 PÀ®A. 143,147,148,323,324,354, 355,504,506 ¸ÀA. 149 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ: 25/03/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §AzÀªÀgÉ PÉʬÄAzÀ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÉ PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ, vÁ¬Ä, vÀAV ºÁUÀÆ vÀªÀÄäA¢gÀUÉ UÁAiÀiUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.      
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2015 PÀ®A. 110 (E) & (f) ¹.Dgï.¦.¹:- UÉÆÃ¥Á® ¹¦¹-233, gÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹-91 AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/03/2015 gÀAzÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ 9-00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV 1) gÁdÄ @ §zÀÄÝ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¸ÉêÁ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: EAzÁæ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ vÁ|| ¸ÉÃqÀA f|| PÀ®§ÄgÀV. 2) gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÉÄAl¯ï ¨ÁµÁ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀmÁgÀ®Ä G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| UÁA¢ü £ÀUÀgÀ, zsÀªÀiÁðªÀgÀA vÁ.f|| C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ gÁdå. CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ. PÀPÀð±ÀªÁV MzÀgÁqÀÄvÁÛ. ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁr ¥Áæt ºÁ¤ D¹Û ºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ, CªÀgÀÀÀ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁV ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 9-30 J.JªÀiïPÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±À
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2015 PÀ®A.457, 380 L¦¹:-¢£ÁAPÀ: 29/03/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ZÀ£ÁßgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀtÚUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ªÀ|| 35 ªÀµÀð eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀgÉrØ G|| J¯ï.L.¹ KeÉAl ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA. J¸ï.1/276/73/1 avÁÛ¥ÀÆgï gÉÆÃqï «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¸ÀÆUÀtÚUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¹zÀݪÀÄä, CtÚ£ÁzÀ ±ÁAvÀgÉrØ ºÁUÀÆ CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ (CwÛV) ±ÀAPÀæªÀÄä EªÀgÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ J¯ï.L.¹ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ.
¢£ÁAPÀ: 28-03-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉùUÉAiÀÄ PÁ® EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÀÄ®VPÉÆArzÉݪÀÅ. ¢£ÁAPÀ: 29-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05.00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¸ÀUÀÆr¸À¯ÉAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PɼÀUÀqÉ §AzÀÄ PÀgÉAlºÁQ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À QðPÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ £ÉÆÃr UÁ¨sÀjAiÀiÁV ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀgÉ®èjUÀÆ J©â¹ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðPÉÆAr ªÀÄÄj¢zÉ CAvÁ ºÉý J®ègÀÆ PɼÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÁªÉ®ègÀÆ ªÀÄ£É QðPÉÆAr ªÀÄÄjzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV£À C®ªÀiÁjAiÀÄ Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁVzÀÄÝ £ÁªÉ®ègÀÆ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] 4 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ZÉÊ£ï C.Q|| 96,000/- 2] MAzÀÄ vÉÆ° §AUÁgÀzÀ ®Qëöäà ¸ÀgÀ C.Q|| 24,000/- 3] MAzÀÄ 4 UÁæA. §AUÁgÀzÀ  ºÀgÀ½£À GAUÀÄgÀ C.Q|| 8000/- 4] MAzÀÄ eÉÆvÉ 8 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆð C.Q|| 16,000/- 5] MAzÀÄ vÉÆ° §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉl C.Q|| 24,000/- 6] MAzÀÄ 6 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ C.Q|| 12.000/- 7] MAzÀÄ 1 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ C.Q|| 2000/- 8] MAzÀÄ 17 UÁæA. ¨É½îAiÀÄ °AUÀzÀ PÁ¬Ä C.Q|| 650 9] MAzÀÄ eÉÆvÉ 10 vÉÆ°AiÀÄ ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£ï C.Q|| 3000/- 10] MAzÀÄ ¥Áå£Á¸ÉÆäPï PÀA¥À¤AiÀÄ 24 EAa£À J¯ï.¹.r n.« C.Q|| 15,000/- 11] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 31,000/- »ÃUÉ MlÄÖ §AUÁgÀ, ¨É½î, ¥Áå£Á¸ÉƤPï n.« ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj 2,31,650/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 28-03-2015 gÀAzÀÄ 10.30 ¦.JªÀiï ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29-03-2015 gÀAzÀÄ 05.00 J.JªÀiï zÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðPÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw. CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±À.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!