Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 28, 2015Yadgir District Reported Crimes 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¸ÀA 187 LJªÀiï« AiÀiÁPÀÖ:- ದಿನಾಂಕ 28/03/2015 ರಂದು 8-20 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ಜಿಜಿಹೆಚ್ ಶಹಾಪೂರದಿಂದ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳು ಶರಣಯ್ಯ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ  ಸಾ|| ರಾಂಪೂರ ತಾ|| ಜೇವರ್ಗಿ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂಧರೆ   ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 28/3/2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಆತನ ತಮ್ಮ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32 ಜೆ-3602 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ಶಹಾಪೂರ ಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಮ್ಮ ೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ 7-30 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಹಾಪೂರ ಯಾದಗಿರಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಚೌಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೊರಟಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-29-2651 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋ/ ಸೈ ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರ ಚಾಲಕನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ  ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಹಿಂಬಡಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಈತನಿಗೆ ಬಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗಡೆ ತೀವ್ರವಾದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಗೈರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಢಿದ್ದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 9-45 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 28-03-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 ¦.JA PÉÌ PÀeÉÓ¥Àà ¦.¹-30 UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆAPÀ® UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¸ÀzÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è PÉÆAPÀ® UÁæªÀÄzÀ ªÉÆzÀ®£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ 1) PÁAvÀªÀÄä UÀA. ¸ÀĨsÁµÀ §rUÉgÀ ¸ÁB PÉÆAPÀ®, 2) ¸ÀĨsÁµÀ vÀA. GvÀÛ¥Àà §rUÉgÀ, 3) GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ @ GvÀÛ¥Àà vÀA. ¸ÀĨsÁµÀ §rUÉgÀ, 4) ¸Àé¥Áß vÀA. ¸ÀĨsÁµÀ §rUÉgÀ ¸ÁB J®ègÀÆ PÉÆAPÀ® ºÁUÀÆ 2£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ 1) ªÉÆãÀ¥Àà vÀA. ¨É£ÀߥÀà §rUÉgÀ 2) UÀAUÀªÀÄä UÀA. ªÉÆãÀ¥Àà §rUÉgÀ, 3) ¸ÀĨsÁµÀ vÀA. £ÀgÀ¸À¥Àà ¯ÉÆÃPÀgÀ ¸ÁB J®ègÀÆ PÉÆAPÀ®  EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 425, 426 £ÉzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ  ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ°è oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 103/13 PÀ®A 447,323, 324, 354, 504, ¸ÀA 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝgÀÄ ¸ÀºÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ 2 ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄzÀ°è  ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄvÀÄÛ HgÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¹Û ºÁ¤ ºÁUÀÆ fêÀ ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§ªÀ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 4.00 ¦.JA PÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj 2 ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj  ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/15 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2015 PÀ®A 279,304(J) L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 28/03/2015 gÀAzÀÄ 3.00 ¦.JAPÉÌ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ-PÀ®§ÄgÀV ªÉÄãï gÉÆÃqÀ ªÀÄzÀæQ PÁæ¸ï zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À°è «í.Dgï.J¯ï ¯Áj £ÀA. PÉ,J 25/J-7990 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgÀ£ÁzÀ ªÉÆúÀ£ï vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà £Á² EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀ®§ÄgÀV PÀqɬÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ MªÉÄä¯É PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ qÉæöʪÀgÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à, gÉÆÃr£À JqÀ¸ÉÊr£À°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄÄAqÀ§Æ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ §eÁd JPïì¹r ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 33/eÉ-3284 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¸ÁAiÀħtÚ CªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ PÀȵÀÚ¥Àà E§âjUÉ wêÀæªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!