Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 27, 2015Yadgir District Reported Crimes 

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2015 PÀ®A 15(J), 32, 34 PÉ.E DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 27-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.15 J.JA PÉÌ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄ®èAiÀÄåPÀmÁÖ KjAiÀiÁzÀ §AzÉÃ¥Àà vÀA. £ÀgÀ¸À¥Àà zÉƧâ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è 2-3 ¸ÉÃj ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgÀ¢AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀ®¨ÉjPÉ ¸ÉÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è 10 °ÃlgÀzÀAvÉ ºÁQ 100/- gÀÆ UÉ MAzÀgÀAvÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ 2 d£À ¥ÀAZÀjUÉ oÁuÉUÉ PÀgɬĹ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV 11.45 J.JA PÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 2 d£À DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ M§â£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÀÄÝ §AzÉ¥Àà vÀA. £ÀgÀ¸À¥Àà zÉƧ⠸ÁB ªÀÄ®èAiÀÄåPÀmÁÖ KjAiÀiÁ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr MlÄÖ 10 ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°èAiÀÄ vÀ¯Á MAzÀÄ aîzÀ°è 10 °ÃlgÀzÀAvÉ PÀ®§jPÉ ¸ÉÉÃA¢ C.Q 1000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ d¦Û ªÀiÁr CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ ©¹¯ÉÃj ¨Ál°AiÀÄ°è MAzÀÄ °ÃlgÀzÀµÀÄÖ ¸ÉÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß J¯Áè 10 ¥Áè¹ÖPÀ aîUÀ¼À°èAiÀÄ vÀ¯Á ¸Àé®à vÉUÀzÀÄ  ºÁQ ¸ÀzÀj ¨Ál° ¹Ã® ªÀiÁr E£ÀÄß½zÀ ±ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà £Á±À ¥Àr¹zÀÄÝ (ZÀ°èzÀÄÝ) DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¸ÉÉÃA¢ vÀÄA©zÀ MAzÀÄ °ÃlgÀ£À ©¸À¯ÉÃj ¨Ál°AiÉÆA¢UÉ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/15 PÀ®A 15 (J), 32, 34 PÉ.E DPïÖ £ÉzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2015 PÀ®A 323,324,504 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:26-03-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉƦvÀjUÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉÆ®zÀ°è G¸ÀPÀ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è vÀÄA©¸ÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ ºÀUÀ°£À°è vÀÄA©¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ 9 ¦JªÀiïPÉÌ ¦AiÀiÁð¢UÉ DgÉƦvÀgÀÄ ¤Ã£ÁågÀÄ PÉüÀĪÀªÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀUÁzÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è G¸ÀPÀ£ÀÄß vÀÄA©¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ DgÉƦvÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÆtPÁ®£ÀÄß wgÀÄ«, ºÀ°è¤AzÀ vÉÆqÉUÉ PÀaÑ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2015 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 27/03/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ, £Á¢¤ ¸Á§ªÀÄä, zÉÆqÀØ¥Àà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, zÉÆqÀتÀÄä zÉêÀPɪÀÄä, J®ègÀÆ PÀÆr PÀÄt¹ J®èªÀÄä zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ £ÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ CmÉÆà £ÀA.PÉJ-33/8928 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄt¹UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj CmÉÆà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.PÀÄt¹ UÁæªÀÄzÀ J®èªÀÄä zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C°èAzÀ ªÀÄzsÁå£Àí 3.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ¤Ã®ºÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀzÀ°è £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV gÀ¸ÉÛ §¢UÉ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉ EzÀÝ PÀ©âtzÀ ¥ÀnÖUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ £À£ÀUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄ®ÄQUÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®ªÉƼÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® ºÉ§âgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ CmÉÆà ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà FvÀ¤UÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ  ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ PÀ¥Á½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ,PÀÄwÛUÉUÉ PÉÆAiÀÄÝAvÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ªÉƼÀPÁ®Ä QÃ®Ä ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä zÉÆqÀتÀÄä zÉêÀPɪÀÄä EªÀ½UÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ,§®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  £ÀªÀÄä £Á¢¤ ¸Á§ªÀÄä EªÀ½UÉ UÀzÀÝPÉÌ, §®ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢.  
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2014 PÀ®A; 78(iii) PÉ.¦. DPïÖ:- ¢£ÁAPÀ: 27-03-2015 gÀAzÀÄ 07.15 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ²æà ªÉÄÃWÀ£ÁxÀ ºÉZï.¹-84, ²æà «oÉÆèÁ ¦¹-67 ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¤AUÀ¥Àà ¦¹-01 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀªÉÄðzÁÝUÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹AzÀ DmÉÆêÉƨÉʯïì ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á|| UÁA¢üÃZËPï AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ¸Á|| zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV 1] CªÀiÁvÉ¥Àà vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ¸Á|| C¨ÉâvÀĪÀÄPÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sÀ @ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺɧƧ ¸Á|| ¯ÁqÉÃdUÀ°è AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ J£ÀÄߪÀªÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á® ¥Á¬ÄAl ¥É£ï ºÁUÀÆ 1600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAr 07.30 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 08.30 ¦.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ d¦üÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ ¥ÀÆgÉʹ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 08-45 ¦.JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ £À£ÀUÉ M¦à¹ PÀ®A: 78(iii) PÉ.¦.JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¸ÀÆa¹ eÁë¥À£À ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 09.30 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2015 PÀ®A: 78(iii) PÉ.¦ JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2015 PÀ®A 143,147,148,323,354,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 (1), (10),(11) J¸ï.¹/J¸Àn ¦.J DPÀÖ 1989:- ¢£ÁAPÀ:27/03/15 gÀAzÀÄ 9 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä eÁwAiÀÄ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ FeÁqÀ®Ä ºÀ¼ÀîPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ PÀ§â°UÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, «µÀAiÀÄ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉüÀzÁUÀ £Á£ÀÄ dUÀ¼À KPÉ Dr¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀgÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É §AzÀÄ 1-30 ¦.JA zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è QæPÉÃl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ PÀÆqÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2015 PÀ®A.279, 337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄ:- ¢£ÁAPÀ: 27/03/2015 gÀAzÀÄ 6-10 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ lA.lA.CmÉÆà £ÀA§gÀ PÉ.J. 33 J- 3756 £ÉÃzÀÝgÀ°è eÉÆüÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄÊ»§Æ§ C°Ã UÀÄgÀĸÀÄtV CmÉÆà ZÁ®PÀ zÀ±ÀgÀxÀ ¸Á: UÀÄgÀĸÀÄtV ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr AiÀiÁzÀVgÀ - ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀĸÀÄtV PÁæ¸À zÁn ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®QëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É lA.lA. CmÉÆUÉ rQÌ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ lA,lA,zÀ°è PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¨Áj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.  ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!