Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 26, 2015Yadgir District Reported Crimes 

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2015, PÀ®A: 279 337  L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 26/03/2015 gÀAzÀÄ 7-30 ¦ JA PÉÌ  CfðzÁgÀ£ÁzÀ ²æà ¤AUÀAiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà gÁPÀÄA¦ ªÀAiÀiÁ|| 20 ªÀµÀð eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| ¯Áj QèãÀgï ¸Á|| ªÀĸÀgÀPÀ®Äè vÁ|| zÉêÀzÀÄUÀð f¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀ  EªÀgÀÄ oÁ£ÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀªÉãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ FUÉÎ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ©. ¤gÀAd£À vÀAzÉ ¥ÀgÀ²ªÀ¥Àà §¼É EªÀgÀ ºÀwÛgÀ CªÀgÀ C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁåAqÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-17-J-7225 £ÉÃzÀÝgÀ°è QèãÀgÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ZÁ®PÀ£ÁV D£ÀAzÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà ¨ÁaªÀÄnÖ ¸Á|| ¨É£ÀPÀ£À½î EªÀgÀÄ EzÀÄÝ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 25/03/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà ¨ÁaªÀÄnÖ ¸Á|| ¨É£ÀPÀ£À½î E§âgÀÄ PÀÆr ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀwÛ EArAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁAVèUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26/03/2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  PÉA¨Á«¬ÄAzÀ ªÀįÁèzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀįÁè PÁæ¸À E£ÀÄß ¸Àé®à zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà ¨ÁaªÀÄnÖ ¸Á|| ¨É£ÀPÀ£À½î EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-17-J-7225  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀmÁärzÁUÀ ¯ÁjAiÀÄÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ VqÀPÉÌ rQ̺ÉÆqÉ¢zÀÄÝ. DUÀ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà ¨ÁaªÀÄnÖ EªÀjUÉ JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ºÁUÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. £À£ÀUÉ ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVvÀÄÛ DUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ C¯Éè ºÀwÛgÀzÀ°è ªÀįÁè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV vÉÆÃj¹PÉÆArzÀÄÝ. £ÁªÀÅ PÉA¨Á« ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÉ D¬ÄvÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä£ÁzɪÀÅ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀÄ EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® gÁAiÀÄZÀÆgÀ¢AzÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ°PÀjUÉ «ZÁj¹ FUÀ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ PÁgÀt £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀë vÀ£À¢AzÀ Nr¹ VqÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¸ÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ  CAvÁ Cfð
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2015 PÀ®A 143 147 148 324 307 504 ¸ÀA 149 L ¦ ¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¹ì J¹Ö ¦ K AiÀiÁåPÀÖ 1989:- ¢£ÁAPÀ 26/03/2015 gÀAzÀÄ 11 J JA PÉÌ CfðzÁgÀ£ÁzÀ ²æà ºÀj±ÀÑAzÀæ  vÀAzÉ ªÀiºÁzÉêÀ¥Àà ¸ÀA¢ªÀĤ ªÀAiÀiÁ|| 50 ªÀµÀð eÁ|| »AzÀÄ ºÉƯÉAiÀÄ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀiÁ®UÀwÛ EªÀgÀÄ oÁ£ÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gɹzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 24/03/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀæAiÀiÁå ªÀAiÀiÁ|| 35 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ®Ä CqÀZÀuÉAiÀiÁVzÉ MAzÀÄ ®PÀë gÀÄ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀ¼ÀÄ £ÁtÄ MAzÀÄ ®PÀë gÀÄ¥Á¬Ä PÉÊUÀqÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. ¤£Éß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ £À£Àß gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÉ DªÁUÀ £Á¼É £ÉÆÃqÉÆÃt JAzÀ¼ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ PÉüÀzÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¤£Éß gÁwæ ªÉÃ¼É 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤£Éß gÀÄ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ¨Á JA§Ä ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr dAiÀĪÀÄä PÀgÉzÀ¼ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ DUÀ CªÀ£À PÀgɹzÉÝÃ£É ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀƽªÀÄUÀ¤UÉ R¯Á¸À ªÀiÁrj CAzÀ¼ÀÄ DUÀ 1) CPÀâgÀ vÀAzÉ C§â¸À° ªÀÄPÀAzÁgÀ 2) »ªÀÄÄä vÀAzÉ C§â¸À° 3) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæAiÀiÁå 4) ªÉÄÊ»§Æ§ vÀAzÉ CPÀâgÀ° EªÀgɯÁègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß ¨Á¬ÄUÉ MwÛ»rzÀÄ 300 ¦Ãl zÀÆgÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ CªÀgÀ°è CPÀâgÀ vÀAzÉ C§â¸À° EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ. »ªÀÄÄä vÀAzÉ C§â¸À° EªÀ£ÀÄ ªÀÄaѤAzÀ £À£ï JqÀUÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ DUÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæAiÀiÁå EªÀ£ÀÄ gÁr¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀ®Äè §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ £Á£ÀÄ agÁrzÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ PÁ²¥Àw vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÀA¨ÁgÀ ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¯ÉÆûvÀ §AzÀÄ ©r¹zÀgÀÄ ¤£Éß gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CfðAiÀÄÄß ¤ÃrzÀÄÝ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±À.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2015 PÀ®A: 109 ¹.Dgï.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ: 26-03-2015 gÀAzÀÄ 06.00 J.JªÀiï PÉÌ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨sÀgÀt ºÉZï.¹-39 AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 25-03-2015 gÀAzÀÄ 11.30 ¦.JªÀiï PÉÌ £Á£ÀÄ J¸ï.ºÉZï.r PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ²æà D£ÀAzÀ gÁn ¸Á|| ºÀwÛ«Ä® UÀAd KjAiÀiÁ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2015 gÀAzÀÄ 11.00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀªÀÄä EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄgɪÀiÁZÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ C°èAzÀ NrºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ @ ¢°Ã¥À ²AzÉ ªÀ|| 18 ªÀµÀð G|| PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| ®QëöäÃ¥ÉÃl ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ GvÀÛgÀ «¨sÁUÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ gÁdå|| ªÀĺÁgÁµÀÖç CAvÁ w½¹ £ÀªÀÄUÉ M¦à¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ°è ¦¹-329 gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ PÀ¼ÀÄ»¹ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ @ ¢°Ã¥À ²AzÉ ¸Á|| ®QëöäÃ¥ÉÃl ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ GvÀÛgÀ «¨sÁUÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ gÁdå|| ªÀĺÁgÁµÀÖç FvÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2015 PÀ®A.323, 504, 506, 498() L¦¹:-¢£ÁAPÀ: 16/1/2015 gÀAzsÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀjUÉ ¤£ÀUÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÉÝªÉ ¤Ã£ÀÄ §AzÀÄ E°è PÀÄwgÀÄªÉ ¨ÉÆøÀr CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÀgÀzÉ EzÀÝgÀ ¤¤ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛªÉ CAvÁ ¨ÉjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.    
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!