By blogger on ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 25, 2015

Yadgir District Reported Crimes
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2015 PÀ®A 366(J), 114 ¸ÀA 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 17 ¥ÉÆÃPÉÆìà PÁ¬ÄzÉ- 2012 :-  ¢£ÁAPÀ:24-03-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdļÁ ªÀ|| 12ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä ±Á¯ÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ©¹Hl ªÀiÁr ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ  ªÀÄzsÀåºÁß 2.30 ¦JªÀiï PÉÌ DgÉƦvÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¨ÁVè EvÀ£ÀÄ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸À®PÁ¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-33, PÀÆå 2135 £ÉÃzÀÝgÀªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¨ÁVè EvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀzÀPÉÌ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸À®PÁ¥ÀÆgÀ, ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÁªÀ° EªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤rzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2015 PÀ®A.326,307,448, 450, 452, 504, ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 24/3/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAV¬ÄAzÀ qÉʪÉÇøÀð vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä  PÉÆÃnðUÉ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀjUÉ UÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr K, ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß vÀAVUÉ qÉʪÉÇøÀð PÉÆqÀÄwÛà EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁåZÀÒ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄaѤAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JqÀUÉÊ CqÀØ vÀA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄaÑ£À KlÄ JqÀUÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÀrzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïɠ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝgÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!