Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 23, 2015Yadgir District Reported Crimes 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2015 PÀ®A.143,147,148,323,324,341,354,504,506, ಸಂ.149  L¦¹:- ದಿನಾಂಕ:23/03/2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ಗಫುರ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಶುಲ ದಿಡ್ಡಿ ಸಾ|| ಸಗರ(ಬಿ) ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:22/03/2015 ರಂದು 10.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ   ಆರೋಪಿತರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆಯುವ  ಏಕೊದ್ದೇಶದಿಂದ   ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಗಿ ಕರೆದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಸುರಿದ್ದಿನ ನಮ್ಮುರ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೂ ಮತ್ತು ಚಾದರ ಏಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಆ ಭೋಸ್ಡಿ ಮಗಾ ಅಂತಾ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಏಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿ ದರ್ಗಾ ಎಲ್ಲರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವುದು ಆರೀತಿ ಬೈಯ್ಯಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ  ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶ 

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA 02/2015 PÀ®A.174 ¹.Cgï.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 22/03/2015 gÀAzÀÄ 6.30 ¦.JªÀiï PÉ CfðzÁgÀ£ÁzÀ ©ÃgÀ°AUÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħgÀ  G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÀzÀ£ÀÆgÀ vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EzÀÄÝ F ªÀÄÆ®PÀ §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÀ Cfð K£ÉAzÀgÉ,£ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ £ÁªÀÅ 4 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CªÀgÀ°è 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ £Á£ÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ 2 £ÉÃAiÀĪÀ£ÀÄ §¸ÀªÀgÁd, 3£ÉÃAiÀĪÀ£ÀÄ ²ªÀ¥Àà 4£ÉÃAiÀĪÀ¼ÀÄ £À£Àß vÀAV ²æÃzÉë EzÀÄÝ £À£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ £À£Àß vÀªÀÄä ²ªÀ¥Àà ,£À£Àß vÀAV ²æÃzÉë EªÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀ¨ÉÃPÁVzÉ.£ÁªÉ®ègÀÆ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ MnÖUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ G¥ÀfêÀ£ÀPÉÌ £ÀªÀÄÆäj£À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è £À£Àß vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ|| 55 ªÀµÀð EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¸ÀªÉð £ÀA.79 «¹ÛÃtð 5 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è 3-4 ªÀµÀð¢AzÀ ¥sÀ¸À®Ä ¸ÀjAiÀiÁV §gÀzÀ PÁgÀt 2012 ªÀÄvÀÄÛ 2014 gÀ°è gÁ¶ÖçÃPÀÈvÀ ¨ÁåAPÀÄ ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁ PÉA¨sÁ« ±ÁSÉAiÀÄ°è 87609/- gÀÆ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉà jÃw 2014 £Éà ¸Á°£À°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁj ¨ÁåAPÀ ªÀįÁè © ¨ÁåAQ£À°è 24000/- gÀÆ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 1,11,609/- gÀÆ ¸Á®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.F ªÀµÀðªÀÇ PÀÆqÁ £ÀªÀÄä d«Ää£À°è ºÀwÛ ¨É¼É ¨É¼É¢zÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁV E¼ÀĪÀj §gÀzÀ PÁgÀt ºÉÆ®PÉÌ ºÁQzÀ Rað£À ¨Á§vÀÄÛ PÀÆqÁ ºÉÆgÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÉ®èzÀgÀ £ÀqÀÄªÉ £À£Àß vÀAzÉ 2-3 ¢£ÀUÀ½AzÀ ¸Á® §ºÀ¼À DVzÉ ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀ®Ä PÀµÀÖªÁVzÉ ºÉÃUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÁV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ.¢£ÁAPÀ 22/03/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä ²ªÀUÀAUÀªÀÄä,£À£Àß vÀAV,vÀªÀÄäA¢gÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £À£Àß vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzsÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀåxÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸À®Ä vÀA¢lÖ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ©zÀÄÝ ºÉÆgÀ¼ÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.£ÁªÀÅ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀPÁÌV SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉA¨sÁ«UÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝ£É.ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁj vÉÆÃZÀzÉà C¼ÀÄvÀÛ EgÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ §UÉÎ w¼ÀĪÀ½PÉ EgÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ oÁuÉUÉ Cfð ¸À°è¹zÉÝãÉ.£À£Àß vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¥ÀÆeÁj ¸Á®zÀ ¨ÁzsÉAiÀÄ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉÃ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀªÁzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è.PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ CAvÀå QæAiÉÄUÉ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CzÉÃ. CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±À
 ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/15 PÀ®A. 436 PÁAiÉÄÝ:- ¢£ÁAPÀ: 22-03-2015 gÀAzÀÄ  ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ ¥ÀAZÀgï CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12-45 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ  CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ Q¯ÉÆÃð¸ÀÌgï PÁA¥ÉæöʸÀgï C.Q.1 ®PÀë ªÀÄvÀÄÛ 50 ¸Á«gÀ QªÀÄäwÛ£À vÀAiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ lÆå§Î¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ QªÀÄäwÛ£À CAUÀr¹ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉAQAiÀÄÄ AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÀAQë¥ÀÛ  ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.    
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2015 PÀ®A; PÀ®A. 147,148,323,504, 506, 341, ಸಂಗಡ149 ಐಪಿಸಿ:- ¢£ÁAPÀ: 23/03/2015 gÀAzÀÄ ¦¹-144 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ªÀ¸ÀįÁzÀ SÁ¸ÀV zÁªÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ ±ÀªÀıÀÆ¢Ýãï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï SÁzÀj EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C§Äzï ZÁªÀŸï 2) UÀÄAlgï ªÀi˯Á£ï 3) £ÀªÁeï vÀAzÉ ±ÀªÀıÀÄ¢Ýãï 4) U˸ï vÀAzÉ ±ÀªÀĸÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 25 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¢£ÁAPÀ: 07/12/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ PÉ.E.© ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ C§Äzï ZÁªÀŸï CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀPÀÛ ¸À®ºÁ ¸À«Äw gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦ügÁå¢UÉ d§gï zÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀÆr ºÁQ CAf¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ¥Á®Ä PÉÆqÀĪÀAvÉ d§gï zÀ¹Û¬ÄAzÀ CAf¹ §gɹPÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.75/2015 PÀ®A.147, 148, 323, 504, 506 341 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!