Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 22, 2015Yadgir District Reported Crimes 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2015 PÀ®A 302 ¸ÀA 34 L¦¹:- ದಿನಾಂಕ 21/03/2015 ರಂದು 03.15 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ಒಂದು ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಭೀಮರಾಯ ಈತನು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ದಿಂದ  ಸಿದ್ದಮ್ಮಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತವೆ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ  ಈತನೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂದ ಹೊಂದಿದ್ದು ಆಕೆ ಗಂಡ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು ಭೀಮರಾಯ, ಶಿವಕಾಂತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಶಹಾಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ  ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ  ಜೀವಸಹಿತ ಬೀಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ 20/03/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ  ಭೀಮರಾಯ ಈತನು ಭೀ ಗುಡಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ  ನೋಡಲು ನೆಡುದಕೊಂಡು ಹೊಗುವಾಗ  ಡಿಗ್ರೀ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ಅರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ವಗರೆ ಸಾರಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 53/2015  ಕಲಂ 302 ಸಂಗಡ 34 ಐ,ಪಿಸಿ  ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2015, PÀ®A:109 ¹.DgÀ.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 22/03/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 5-15 J JA PÉÌ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ºÉZÀ ¹ £ÀA 28 zsÀªÀÄðtÚ EªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÛ ZÉQAUï ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ K£ÀAzÀgÉ  £Á£ÀÄ zsÀªÀÄðtÚ ºÉZÀ ¹ £ÀA 28 PÉA¨Á« ¥ÉưøÀ oÁuÉ EzÀÄÝ vÀªÀÄä DzÉñÀzÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 21/03/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 ¦ JA ¢AzÀ  ¢£ÁAPÀ 22/03/2015 gÀAzÀÄ 5 J JA zÀªÀgÉUÉ gÁwæ UÀ¸ÀÛ ZÉQAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÀÄÝ ¨É¼ÉUÉÎ 4 J JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÉA¨Á«AiÀÄ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ  C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸Àé¥ÀzÀ jÃwAiÀÄ°è £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ¨É£ÀßnÖ D ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉüÀ®Ä vÀqÀªÀj¹zÀÄÝ.£ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ CªÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «gÀÆ¥ÀtÚ @ FgÀ¥ÀtÚ vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà §rUÉÃIÄ ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| PÀÆE ¸Á|| §AiÀÄ®ÄUÀÄqÀØ vÁ|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ f¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖgÉ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ oÁuÉUÉ PÀgÉvÀA¢zÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉZÀ ¹ 28 zsÀªÀÄðtÚ PÉA¨Á« ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2015, PÀ®A:324,341,504,506 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 22/03/2015 gÀAzÀÄ 6.30 ¦.JªÀiï PÉ CfðzÁgÀ£ÁzÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî ªÀAiÀiÁ||41 ªÀµÀð eÁw|| »AzÀÆ gÉrØ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÀzÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/03/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀįÁè PÁæ¸ÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ Dgï.JªÀiï.¦ qÁPÀÖgÀ ¸Á|| ªÀįÁè © EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄaѤAzÀ £À£Àß UÁrUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ £À£Àß UÁrUÉ ºÉÆr¢ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzÉà ªÀÄaѤAzÀ £À£Àß JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ.PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ,£ÁªÀÅ 8 wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÀªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£À CrAiÀÄ°è ªÀįÁè© ºÉʸÀÆÌ°£À PÀA¥ËAqÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÉݪÀÅ.CªÀ£ÀÄ ªÀįÁè © ºÉʸÀÆÌ°£À J¸ï.r.JªÀiï.¹ CzsÀåPÀë£ÁVzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV 80,000/- gÀÆ. ®AZÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀ£ÀÄ.£Á£ÀÄ CµÀÄÖ ºÀt PÉÆqÀĪÀzÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è CAzÁUÀ ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQ £ÀqÉ¢vÀÄÛ.DzÀgÀÆ £Á£ÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ¤UÉ HgÀ »jAiÀÄgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ 8 wAUÀ¼À »AzÉ 25,000/- gÀÆ PÉÆnÖzÉÝãÉ.CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ºÁUÀÆ 8 wAUÀ¼À »A¢£À zÉéõÀ¢AzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/03/15 gÀAzÀÄ 5.30 UÀAmÉUÉ £À£ÀUÉ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ EAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÁÝ£É.£À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀįÉèÉPÉAzÀÄ PÉÊ°è ªÀÄZÀÑ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ Hj£À°è wgÀÄUÁrzÁÝ£É.ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁÝ£É.£À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥ÀàUËqÀ ©Ã¼ÀªÁgÀ ,¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ¨ÉäVqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄvÀÛ¥ÀàUËqÀ ¥Ánî EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ CªÀ£ÀÄ E£ÀÆß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ.PÁgÀt £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±À
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2015 PÀ®A 323,324,325,504, ¸ÀA.34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ.22/03/2015 gÀAzÀÄ  12-30 ¦JAPÉÌ  ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ EAzÀÄ AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ PÀj CAvÁ §tÚ DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ §tÚ ºÀZÀÑ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£ÀUÉ CgÁªÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è £À£ÀUÉ §tÚ ºÀZÀѨÉÃrj CAvÁ CAzÁUÀ  DgÉÆævÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ §tÚ ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À PÉÊ »rzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉÊ »rzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.57/2015 PÀ®A 143,147,323, 324,354,504, 506 ¸ÀA.3149L¦¹:- ¢£ÁAPÀ.22/03/2015 gÀAzÀÄ  6 ¦JAPÉÌ  ¦gÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉƦvÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀªÀÄä Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÁÝ£É £ÀªÀÄUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj CA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ FUÀ CzɯÁè ºÀ¼É «µÀAiÀÄ AiÀiÁPÉ Dr £ÀªÀÄUÉ »ÃAiÀiÁ½¸ÀÄwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁåZÀÒ ¨ÉÊzÀÄ , PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ , UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/2015 PÀ®A 323,324,504,  ¸ÀA.34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ.22/03/2015 gÀAzÀÄ  6 ¦JAPÉÌ  ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉƦvÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¦æÃw ªÀiÁr Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr¢Ýj CAvÁ CªÁåZÀÒ ¨ÉÊzÀÄ , C®èzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!