Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 2, 2015Yadgir District Reported Crimes 

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 26/2015 PÀ®A 323,324,325,448,354,504,506 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 01-03-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAvÉÆõÀªÀÄä  UÀAqÀ ¢.PÁAvÀgÁd EªÀ¼ÀÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà ¸ÀAzÀįï FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ “K ¨ÉÆøÀr gÀAr ¤Ã£Éà £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr J°èUÉ PÀ½¹PÉÆnÖ¢ÝÔ CAvÁ CAzÀ£ÀÄ. DUÀ ¦ÃAiÀiÁð¢ CAUÁåPÀ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄwÛ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw J°èUÉ ºÉÆVzÁÝgÉÆ K£ÀÄ £À£ÀUÉãÀÄ UÉÆvÀÄÛ CAvÁ CAzÁUÀ K ¨ÉÆøÀr J°èUÉ ºÉÆVzÁÝgÉÆ CAw gÀAr CAvÁ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£ÀUÉ §® ¨sÀÄdPÉÌ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £À£Àß ¹ÃgÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎqÀÄwzÀÝ£ÀÄ, DUÀ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀgÉ CªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉÆøÀr gÀAr ¤Ã AiÀiÁPÉ CqÀØ §gÀÄwÛ CAvÁ CAzÀªÀ£Éà CzÉà §rUɬÄAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À JqÀUÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj £À£Àß ªÀÄUÀ¼À PÉÊ ¨ÁªÀÅ §AzÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ aÃgÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ C¼ÀĪÀ ¸À¥Àà¼À PÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ eÁ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀÄ, ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà UÀAmÉÆüï, CA§ªÀé UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄzÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ CAvÁ G½zÀÄPÉÆAr¢Ýj, E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄwzÉÝ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ.CAvÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2015 PÀ®A 143 147 148 323 354 506 380 357 L¦¹:- ದಿನಾಂಕ 02/03/2015 ರಂದು 6 ಪಿ ಎಂ ಕ್ಕೆ  ಕೊರ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪಿ ಸಿ ನಂ 252 ಮೈಹಿಬೂಬ ಅಲಿ  ಇವರು ಸುರಪೂರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ದಾವೆ ನಂ 28/2015 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಜರ ಮಾಡಿದ್ದು  ಸದರಿ  ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾಳಪ್ಪ  ಸಾ|| ಪತ್ತೆಪೂರ ಇವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೊಲ ಕೆಂಬಾವಿ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸವರ್ರ ನಂ 518;2 5 ಏಕರೆ 6 ಗುಂಟೆಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ  ಆರೋಪಿತರು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದು ಟ್ರಕ್ಟರ ಹಾಗು ರಾಶಿ ಮಶಿನ ತಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಬೆಳೆ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 01/01/2015 ರಂದು 2 ಪಿ ಎಂ ಕ್ಕೆ ರಾಶಿ ಮಾಡಿದ್ದು  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಹಾಗು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಲು ಹೊದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಆರೋಪಿತರು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು  ಆಗ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹೆಂಡತಿ ಆರೋಪಿತರು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾನಬಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು  ಹಾಕಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸುಮಾರಿ 1.20000=00  ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ರಾಸಿಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಹೋಗಿದ್ದು ಸುಕ್ತ ಕಾನೂನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಖಾಸಗಿ ದಾವೆಯ ಸಾರಾಂಶ

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/2015 PÀ®A 379 L¦¹:-¢£ÁAPÀ: 01-03-2015gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ²æäªÁ¸À gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAiÀħtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä PÀªÀ½ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è PÀªÀ½ UÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ¥ÀA¥À¸Émï £ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÁªÀÅ PÀÆr¹zÀ ¥ÀA¥À¸Émï EgÀ°¯Áè DUÀ £ÁªÀÅ UÁ§jAiÀiÁV £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è J¯Áè ºÀÄqÀÄPÁrzɪÀÅ J°èAiÀÄÆ EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-02-2015 gÀAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-03-2015 gÀ ªÀÄzÀågÁwæ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. C.Q.22,500,00 gÀÆ. DUÀÄvÀÛzÉ.  


£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2015 PÀ®A 279 338 L¦¹ & 187 L.JªÀiï.« DPïÖ:- ¢£ÁAPÀ: 28/02/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ªÉÄʧƧC° vÀAzÉ ªÀıÁPÀ¸Á§ ªÀÄÄ£À¹ E§âgÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rjâ ªÀiÁr ºÀħâ½î¬ÄAzÀ mÁmÁ K¸ï PÉ.J 25 JJ 0913 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ZÁ®PÀ ±À©âÃgÀC° vÀAzÉ C§ÄÝ®UÀt §rß ¸Á: ºÀħâ½î (PÁ£ÀlPÀnÖ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ) ¸Á: ºÀ¼ÉúÀħâ½î FvÀ£ÉÆA¢UÉ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ ºÀħâ½î ©lÄÖ ºÀÄt¸ÀV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ, §gÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ±À©âgÀC° FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£ÉÆA¢UÉ M¼ÀUÀqÉ ªÉÄʧƧC° PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ £Á£ÀÄ mÁmÁ K¸ï »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 01/03/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ PÉÆÃmÉUÀÄqÀØ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀPÉÌ EzÀÝ MAzÀÄ zÉÆqÀØ UÀÄArUÉ ¤AiÀÄAvÀæ vÀ¦à¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ K£ÀÆ UÁAiÀÄ DUÀzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß aPÀÌ¥Àà ªÉÄʧƧC° FvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ, JqÀUÀtÂÚUÉ, JqÀPÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉÆtPÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ, ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ DVgÀ°¯Áè. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ºÀÄt¸ÀVUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr MAzÀÄ ªÁºÀ£À vÀgɹ CzÀgÀ°è ªÉÄʧƧC° FvÀ¤UÉ £ÉÃgÀªÁV «eÁ¥ÀÆgÀzÀ ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÁR°¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ F ¢£À 02/03/2015 gÀAzÀÄ vÁªÀÅ §AzÀÄ £À£ÀUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ £ÀqÉzÀ §UÉÎ EzÀÝ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß ºÉýPÉ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!