Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 16, 2015Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2015 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 16/03/2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æà gÀĨÉãÀÄ vÀAzÉ °AUÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á; ¨ÉÆÃVaAvÀ® vÁ: PÀAzÀPÀÆgÀ f: ¥ÀæPÁ±ÀA gÁdå: DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä §æºÀäAiÀÄå vÀAzÉ °AUÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðtzÀ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ±Éqï £À°è PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 15/03/2015 gÀAzÀÄ 11-00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ §æºÀäAiÀÄå FvÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¼ÀzÉ EzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ 4-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÊzsÀågÀÄ §æºÀäAiÀÄå FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt §æºÀäAiÀÄå FvÀ£ÀÄ ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÀÄÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 5/2015 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀAvÉ UÀÄ£Éß zsÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.. 67/2015 PÀ®A: 15 (J) PÉ.E.JPïÖ:- ¢£ÁAPÀ: 16-03-2015 gÀAzÀÄ 01.00 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ¸ÁºÉçgÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ gÁfêÀUÁA¢üà £ÀUÀgÀzÀ°è M§â ªÀÄ»¼É CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå¥Á£À PÀÄrAiÀÄ®Ä d£ÀjUÉ vÀ£Àß ºÉÆÃmÉ®£À°è ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ £ÁUÀªÀÄä J.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ºÉZï.¹-84 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 2] ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr 01.30 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 02.30 ¦.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ d¦üÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄ MAzÀÄ UÁf£À UÁè¸À ªÀÄvÀÄÛ 483-00 ªÀiË®åzÀ Mjf£À¯ï bÁAiÀiïì ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß d¦üÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ zÉëAzÀæªÀÄä¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 02.45 ¦.JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj d¦üÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¼À£ÀÄß £À£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj d¦üÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2015 PÀ®A: 15(J) PÉ.E JPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.  
AiÀiÁzÀUÀj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2015 PÀ®A: 78 (3) JPïÖ:- ¢£ÁAPÀ: 16-03-2015 gÀAzÀÄ 04.45 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦üÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ¸ÀÆa¹zÉÝãÉAzÀgÉ, DgÉÆæ ¸ÉÆêÀĹAUï vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| C°è¥ÀÆgÀ ¸ÀtÚ vÁAqÁ vÁ|| AiÀiÁzÀVj EªÀ£ÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ¸ÀĨsÁµÀZËPï ºÀwÛgÀ gÉÆöt qÉæ¸É¸ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß PÀÆV PÀgÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ MªÀÄzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ°èj CAvÁ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ 4950/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀ®A: 78(iii) PÉ.¦.JPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 05.00 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2015 PÀ®A: 78(iii) PÉ.¦.JPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.  

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2015 PÀ®A 147,148,323,324,504,506,  ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ (ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ UÀÄ£Éß):- ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ಕೊರ್ಟ ಯಾದಗಿರಿ ರವರ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 02/2015 ನೆದ್ದರೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಯಾದಗಿರಿ ರವರ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ನಂಬರ.290/ಅಪರಾದ//ವೈ.ಎಸ್.ಡಿ/2015 ದಿನಾಂಕ 26-02-2015 ರಂತೆ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಉಲ್ಲೇಖ  ಗುನ್ನೆ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ. ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ದಿನಾಂಕ: 03-01-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮ ತನ್ನ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏ ಮಕ್ಕಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ತೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತಾ ಆವಚ್ಚಾ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿದ್ದು  ಅಲ್ಲದೇ ಅಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಇತರರಿಗೆ ಬಡಿಗೆಗಳಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾದ


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!