Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 13, 2015

Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.03/2015 PÀ®A 174 ¹Cg惡:- ¢£ÁAPÀ 11-03-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ §ÄUÀÎ¥Àà §ÆzÉÃgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É JzÀÄÝ, CzÀgÀ vÁæ¸ÀÄ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üÃAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉªÀ£É ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀPÁÌV AiÀiÁzÀVgÀ ¸ÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 12-03-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-50 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.. 51/2015  PÀ®A.279,304 (J) L.¦.¹
:- ¢£ÁAPÀ 12-03-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ zÉêÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ,£ÀA. PÉJ-33, PÀÆå-4120 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVjUÉ §A¢zÀÄÝ, AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄĵÀÆÖjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CAzÁdÄ 10 UÀAmɬÄAzÀ 11 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁzÀVgÀ-PÉÆ»®ÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÃgïºË¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÉêÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ EgÀĪÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÆ¯ï ºÀwÛgÀ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âjUÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ªÀiÁ»wAiÀÄÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/03/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉCAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.


±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2015 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:- ¦ügÁå¢ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ºÀwÛ ¨É¼É ªÀiÁgÁl ªÀiÁr CzÀjAzÀ §AzÀ 80,000=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ°£À°è MAzÀÄ læAQ£À°è ElÄÖ Qð ºÁQ EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¨ÉùUÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 12/03/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁr gÁwæ 09:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ¼ÀV ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12/03/2015 gÀ gÁwæ 09:30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 13/03/2015 gÀ ¨É¼ÀV£À 06:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ, læAQ£À°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 80,000=00 gÀÆ ºÁUÀÆ MlÄÖ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 40,000=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 1,20,000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄîÌAqÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!