Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 12, 2015Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2015 PÀ®A 341,323,324,427,504,506 ¸ÀA. 34 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 12/03/2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ  6-30 ¦JAPÉÌ   ¦gÁå¢AiÀÄÄ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄÆäj£À PÁæ¹£À°è DgÉÆævÀgÀÄ »A¢£À DzÀ dUÀ¼ÀzÀ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¦gÁå¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦gÁå¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï UÁè¸ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrzÀÄÝ PÁ°¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.. 65/2015 PÀ®A; 366(J) L¦¹:- ¢£ÁAPÀ. 12/03/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR CºÀäzÀ ªÀ|| 32 ªÀµÀð eÁ|| ªÀÄĹèA G|| ±Á° ªÀĹÃzÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á|| qÀ©ÃgÀ PÁ¯ÉÆä AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁåzÀÄzÁgÀjUÉ 6 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ, CªÀgÀ°è »jAiÀĪÀ¼ÀÄ C«ÄãÁ ¸ÀªÀÄjãÀ CAvÁ EzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ C§Äݯï PÀ¯ÁA DeÁzÀ ºÉʸÀÆ̯ï (ªÀĺÁvÀä UÁA¢üà UÀ¯ïð ºÉʸÀÆ̯ï) zÀ°è ºÀvÀÛ£Éà vÀgÀUÀw NzÀÄwÛzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 11-03-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-00 UÀAmÉUÉ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ AiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÁV ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉUÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè. £ÁªÀÅ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ CªÀ¼À UɼÀwAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ «ZÁj¹ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 11-03-2015 gÀAzÀÄ 12.00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. EAzÀÄ vÀqÀªÁV ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C«ÄãÁ ¸ÀªÀÄjãÀ ªÀ|| 16 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¦ügÁå¢


PÉÆÃqÉÃPÀ® ¥Éưøï AiÀÄÄ.r,Dgï £ÀA: 01/2015 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.:- ªÀÄÈvÀ£ÀÄ 10/03/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 07.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ JtÂÚ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ±ÉAUÁ ºÉÆ®PÉÌ PÀÈ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀªÀ£ÀÄß ºÉÆrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÆV£À°è ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÉÄÊUÉ ºÀwÛ vÁæ¸À ªÀiÁrüPÉƼ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, CA¢¤AzÀ EA¢£À ªÀgÉUÀÆ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢:12.03.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ 04.00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ aQvÉì ¥À°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ±ÉÃAUÁ ºÉÆ®PÉÌ JuÉÚ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀªÀÅ UÁ½AiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄÆVUÉ ¨Á¬ÄAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÉÄÊUÉ ºÀwÛzÁÝV w¼À¹zÀÝjAzÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è aQÃvÉì ¥À°¸ÀzÉà £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ªÀägÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀåzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/2015 PÀ®A 420 L¦¹:- ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¢Ã¦PÁ UÀAqÀ ¸ÀA¢Ã¥À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ 2 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄUÉ M¼ÉîAiÀÄ EA¸ÀÄgÉA£Àì ¥Á°¹ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý 1,00,000-00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁAqÀ PÉÆqÀzÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.  


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!