Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 11, 2015Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2015 PÀ®A; 78(|||) PÉ.¦. DPïÖ:- ¢£ÁAPÀ. 11/03/2015 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjAzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (C.«) gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÉÄÃWÀ£ÁxÀ ºÉZï.¹-84, «oÉÆèsÁ ¹¦¹-67, ¸ÀAUÀ£À§¸ÀªÀ ¹¦¹-405 £ÉÃzÀݪÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ 4-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÀzÀj eÁUÉUÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-32, f-306 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃgÀlÄ 5-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÆUÀÄvÁÛ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä UÉ°èj §¤ßj ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀgÀÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ 1) ¨Á§Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà PÁªÀ° ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À eÁ: ºÀjd£À ¸Á: SÁ£À½î vÁ: AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ 2) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁPÉÃð¥Àà  ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: QæòÑAiÀÄ£ï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉøÀ¥Àà£À½î vÁ: AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ CAUÀ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ 1) 2200/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2) 02 ªÀÄlPÁ aÃn 3) 02 ¨Á¯ï ¥É£ï 4) 02 ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãï C.Q-600/-  £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ 7-00 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¦.J¸ï.L (C.«) gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA..19/2015 PÀ®A 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:- ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 05/03/2015 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀ°è FgÀtÚ CA©UÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÉƨÁ¬Ä¯ï £ÀA.9741944018 £ÉÃzÀÝPÉÌ  PÀgÉ ªÀiÁr ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÆ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁrj ªÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ HgÀ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄ«j ¤ªÀÄUÉ £ÉÆÃqÉ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:09/03/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£À PÉƯÉAiÀÄ PÉù£À°è eÁ«ÄãÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀ §AzÀ DzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁºÉçtÚ CA©UÉÃgÀ, ¸ÁºÉçtÚ vÀAzÀ FgÀtÚ CA©UÉÃgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄUÀ£Éà ¥ÀgÀªÀiÁå ¤ªÀÄä vÀªÀÄä£À PÉù£À°è  eÁ«ÄãÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝÃªÉ E£ÀÄß ¤ªÀÄUÀÆ PÀ¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:10/03/2015 gÀAzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 


±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2015 PÀ®A 78[3] Pɦ. DPÀÖ:- ದಿನಾಂಕ:11/03/2015 ರಂದು ಮದ್ದಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿಐ ಶಹಾಪೂರ ರವರು ಮತ್ತು ಪಿಐ ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರ ರವರು  ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮೂಲ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ  ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ಪಿಐ ಶಹಾಪೂರವರು ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾಗಿ ವರಧಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿಐ ಶಹಾಪೂರ ರವರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಾಯ್. ಎಸ್ ಏಗನಗೌಡರ ಪಿಐ ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಿಸಿ-90, ನಾಗಪ್ಪ ಪಿಸಿ-157 ಜೊತೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹಳಿಸಗರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ  ಇರುವ ೊಂದು ಪಾನಶಾಪ ಪಕ್ಕದ ಖುಲ್ಲಾಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ದೈವಿ ಜೂಜಾಟವಾದ ಮಟ್ಕಾ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗ ಪಿಐ ಶಹಾಪೂರ ಮತ್ತು ಪಿ.ಡಿಸಿಐಬಿ ಯಾದಗಿರ ಇವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ  ಹೋಗಿ  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.50 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 7800/- ರೂ. ಒಂದು ಸಮಸಂಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದು  ಅ.ಕಿ-200/- ರೂ. ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡ ಎರಡು ಹಾಳೆಗನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರಧಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ  ಸಾರಾಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.50/2015 ಕಲಂ.78(iii) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!