Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 2015Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2015 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504, 506 s¸ÀA 149 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 07/02/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà  ºÉÆ®¢AzÀ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ w¥ÀàtÚ AiÀįÉèÃj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ ±ÀAPÉæ¥Àà ¸Á§tÚ §¸ÉßÃPÀgï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lZï ªÀiÁr ºÁ¬Ä¹zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ZÁ®£É ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ°èzÀÝ ¨ÁgÀÄPÉÆî£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ EzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzÀªÁV ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÀqÉAiÀĪÀjUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ , PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, CªÁåZÀÒ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.
 
AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2015 PÀ®A 341, 323, 504, 506 s¸ÀA 34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 07/02/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÉæ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ, ºÉÆ®¢AzÀ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ w¥ÀàtÚ AiÀįÉèÃj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£À zÀ£ÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï vÁQzÀÄÝ,  DgÉÆævÀ£ÀÄ K, ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ«zÀÝ ZÀ£À߸À¥Àà¤UÉ  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, CªÁåZÀÒ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2015 PÀ®A: 366(J), 504,L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ: 07/02/2015 ರಂದು 06:30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁgÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV, °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÀ¨É£ÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄÆägÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà CAqÀgÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ £À£Àß mÁmÁ J.¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ DUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀߪÀ£ÀÄ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ºÀtªÀÄAw EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸À®ÄUɬÄAzÀ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀĪÀÅzÀÄ, ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¸ÀAUÀªÀÄä ªÀÄƪÀgÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ¤UÉ CªÀ¤UÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ »ÃUÉ®è ¸À®ÄUɬÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉýzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉüÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß FUÀ 5 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ PÉ®¸À¢AzÀ ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 03/02/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À ²æà wAyt ªÀiË£ÉñÀégÀ eÁvÉæUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ºÀtªÀÄAw, vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr wAyt UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄƪÀgÀÄ ²æà wAyt ªÀiË£ÉñÀégÀ£À eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06:00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ±ÁAvÀ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÉÆÃrUÉ ¤AwzÁÝUÀ DUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà CAqÀgÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£ÉÃ, £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ºÀtªÀÄAw EªÀ½UÉ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÉÊ »rzÀÄ ¨Á £À£Àß eÉÆvÉUÉ ºÉÆUÉÆÃuÁ CAvÀ PÀgÉzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ §gÀĪÀ¢®è £À£ÀߣÀÄß ©qÀÄ CAvÁ CAzÀgÀÄ CªÀ£ÀÄ ©qÀzÉà CªÀ¼À£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV zÀgÀzÀgÀ£É »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñï E§âgÀÄ CªÀ¤UÉ J°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ©qÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ, ªÀÄPÀÌ¼É £À£ÀߣÉß ¤ÃªÀÅ PÉ®¸À¢AzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀÄwÛgÁ ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼ÉÃ, FUÀ ¤ªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃ£É K£ÀÄ ±ÉAmÁ QvÀÛj QvÀÛPÉƽîj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃV, C°èAiÉÄà ºÉÆÃgÀnzÀÝ MAzÀÄ §¹ì£À°è £À£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä E§âgÀÆ HjUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹gÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ºÀtªÀÄAw EªÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆägÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà CAqÀgÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁªÀj¬ÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÀað¹, ªÀÄgÁåzÉUÉ CAf ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!