Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2015
Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2015 PÀ®A; PÀ®A. 341, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:-  ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄAlÄA§zÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 18/01/2015 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÉñÀ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ 4-00 ¦JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ CAvÁ EzÀÝ EAVèõÀ£À°è gÀf¸ÀÖgï ¥ÉÆøïÖ ªÀÄÆ®PÀ §AzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.26/2015 PÀ®A.341, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
 AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2015 PÀ®A 307,323,324,504,506 ¸ÀA. 34 L¦¹:- ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÉêÀ¹AUï oÁPÀÆgÀ vÀAzÉ oÁPÀÆgÀ ¹AUï ¸Á|| ¯ÁqÉÃdUÀ°è AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, FUÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ n¥ÀÄà vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀÄ»§Æ§, ±ÉÃR ¸ÉÆÃAiÀĨï vÀAzÉ ºÁf¯Á® ªÀÄvÀÄÛ CAiÀiÁd vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ mÁAUɪÁ¯É F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÀtÚ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ £À£ÀUÉ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06-02-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ gÀ« ¨ÁUÀ®PÉÆÃl, dUÀ¢üñÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀĨsÁµÀZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ±ÉÆÃAiÀĨï£À PÀ®èAUÀr ºÀtÂÚ£À CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÀ®èAUÀr ºÀtÄÚ wAzÀÄ ºÀt PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ±ÉÆÃAiÀħ£ÀÄ ¢nÖ¹ £ÉÆÃr ¸ÀjAiÀįÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ CAvÁ ºÉý ºÀtPÉÆlÄÖ £ÁªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ C°èAzÀ gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ 07-15 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ªÉÄð£À ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÁzï ±ÉÃR¸ÉÆÃAiÀĨï, n¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ CAiÀiÁd ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr PÉÊAiÀÄ°è QæPÉmï ¨Áål »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹Azï ¨Ágï ºÀwÛgÀ F ªÀÄUÀ zÉêÀ¹AUï E°èzÁÝ£É CªÀgÀ°èAiÀÄ ±ÉÆÃAiÀÄ¨ï ªÀÄvÀÄÛ CAiÀiÁd E§âgÀÆ £À£ÀߣÀÄß PÉÊ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ n¥ÀÄà EªÀ£ÀÄ EªÀvÀÄÛ ¸ÁAiÀįÉà ªÀÄUÀ£É £À£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ QæPÉmï ¨Áån¤AzÀ £À£Àß JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÉÛ CzÉà ¨Áån¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. D ¸ÀܼÀzÀ°è dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¸Àa£ï vÀAzÉ §½gÁªÀÄ J£ÀÄߪÀªÀ¤UÉ ±ÉÆÃAiÀħ£ÀÄ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DUÀ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ dUÀ¢üñÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« E§âgÀÆ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À 
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2015 PÀ®A 307, 324, 504, 506 ¸ÀA 34 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 06/02/2015 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁ𢠱ÉÃSï ±ÉÆúɨï vÀAzÉ ºÁf¯Á¯ï ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVj FvÀ£ÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦AiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/02/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÉÖµÀ£ï JjAiÀiÁzÀ PÀqÉ ºÉÆÃV ZÁºÁ PÀÄrzÀÄ ¹AzÀÄ ¨Ágï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉPÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÉêÀ¹AUï vÀAzÉ oÁPÀÄgÀ¹AUï gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ¯ÁqÉÃeï UÀ°è AiÀiÁzÀVj 2) dUÀ¢Ã±À ªÀÄrªÁ¼À 3) gÀ« JA§ÄªÀgÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢£À ªÁå¥ÁgÀzÀ ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ zÉêÀ¹AUï FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ JqÀ PÉÊ CqÀØ vÀA¢zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¨ÉgÀ½UÉ KlÄ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ dUÀ¼ÀzÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ ¦AiÀiÁð¢ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÉÊAiÀiÁeï vÀAzÉ ªÉÄʧƨï, n¥ÀÄà vÀAzÉ ªÉÄʧƨï E§âjUÉ dUÀ¢Ã±À ªÀÄrªÁ¼À, gÀ« E§âgÀÆ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CµÀÖgÀ°è C°èUÉ §AzÀ ªÀÄĤgÀĢݣï vÀAzÉ E¦üÛPÁgï, CPÀæªÀÄ ªÀi˯Á£Á vÀAzÉ ZÁAzï ¸Á: E§âgÀÆ ªÀÄzÀ£À¥ÀÆgÀ UÀ°è AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV «£ÀAw CAvÀ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ           
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2015 PÀ®A 341,323,504,506 ¸ÀA.34 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 04/02/2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÀAQæèÁ¬Ä UÀAqÀ «eÁå eÁzsÀªÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ¹Ãw¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À eÉÆüÀzÀ zÀAlÄUÀ¼À£ÀÄß KPÉ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQ¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÁªÀÅ ªÀÄÄj¢®è CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀĪÁV ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 05/02/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ   vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁåZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EzÀÄÝ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä DVgÀÄvÀÛzÉ.
        
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/2015 PÀ®324.355.504.109 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 3(1),(10) J¸ï,J¹Ö CmÁæ¹n- 1989:-¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ06/02/2015gÀAzÀÄ gÁwæ HlªÀiÁr 09.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©Ãr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ ¥Ánï EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è ©Ãr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©Ãr ¸ÉÃzÀÄvÁÛ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  PÀĽwzÉÝ£ÀÄ DUÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà ¥ÁqÀ¥À°è FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  DmÉÆÃzÀ°è §AzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà¤UÉ UÉÆÃ¥Á® E£ÀÄß ªÀÄgÀªÀÄ vÉUÉ¢®è CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ K, ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£ÉÃ, ºÉÆ¯É ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ K£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÁPÀÄ ªÀiÁr¢Ýà CAvÀ CAzÀªÀ£ÉÃ, £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ dUÁÎr £ÀÆQ¹PÉÆlÄÖ PÁ°¤AzÀ £À£ÀUÉ MzÀÄÝ PÉqÀ«Ã, C°èAiÉÄà ©zÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß §® ªÉÄîÄQUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, JqÀ gÀmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌÃ,JqÀ ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ «ÄãÀUÀAqÀzÀ ªÉÄïɠ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ.  £ÀÆQ¹PÉÆlÖÀzÀÝjAzÀ §® ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¥ÀÄ£À: ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É.À UÉÆÃ¥Á® FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjUÉ ªÀÄgÀªÀÄ PÀÄ¦à ºÁQzÀÄÝ vÉUÉ CAvÀ PÉýÃzÀÝPÉÌà UÉÆÃ¥Á® FvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀªÀÄ PÀĦà vÉUÉAiÀÄzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà  ¥ÁqÀ¥À°è FvÀ¤UÉ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀAvÉ CAf¸ÀĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÝjAzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ dUÁÎr £ÀÆQ¹PÉÆlÄÖ ,PÀnÖ¬ÄAzÀ,ºÉÆqÉzÀÄ,PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ £À£ÀUÉ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃ¥Á® EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ   PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.  
  
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2015 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹: ¢£ÁAPÀ: 05/02/2015 gÀAzÀÄ 9 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr ªÀiÁzÁégÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ»§Æ§ ¥ÀmÉïï EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA:J¦-22, E-1120, mÁæöå° £ÀA:J¦-22, E-1121 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉƺÀªÀÄäzÀ ºÀ¤Ã¥sï vÀAzÉ SÁ¹A¥ÀmÉïï FvÀ£ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ±ÉÃAUÁ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ªÀiÁgÁlªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀiÁzÁégÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ-£ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃl gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁzÁégÀ ¸À«ÄÃ¥À ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ£À UÀrØAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ PÀȵÉÆÚÃf vÀAzÉ §ÄUÉÆÎÃf EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁzÁégÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¨ÉƯÉgÉÆà rJªÀiïn læPï ªÁºÀ£À £ÀA:PÉJ-33, J-2863 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀ mÁæöåPÀÖgïPÉÌ rQÌ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄ¥Àà FvÀ¤UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢.
      

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2015 PÀ®A 341,323,324,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 06/02/2015gÀAzÀÄ 7-10 ¦JªÀiï PÉÌ  ¦ügÁå¢ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á||  ¸ÀUÀgÀ(©)  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/02/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ “J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£À ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ PÉÆÃnð£À°è PÉøÀ ªÀiÁr¢ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ AiÀiÁPÉ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦ügÁå¢UÉ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½£À ¸ÀA¢£À°è ZÀÄaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ²æñÉÊ®£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ  §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ §r¹®Ä §AzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà FvÀ¤UÉ ²æñÉÊ®£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ                
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/15 PÀ®A. 323,341,504,506 L.¦.¹:-¢: 06/02/2015 gÀAzÀÄ 4 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü ²æÃ. ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ZÀªÁít vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤AvÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ EzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ UÉÆÃqÉUÉ MwÛ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ UÀÄ¢ÝzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ C¼ÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.   
          
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2015 PÀ®A: 279, 337 L¦¹:-¦AiÀiÁð¢ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:06/02/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄt¸ÀVUÉ §eÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AzÀÄ, ºÀÄt¸ÀV PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPï zÁn HgÉÆüÀUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-34 Dgï-4926 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀgÀPÁj zÀªÁR£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀzÀÄ UÉÆvÁÛUÀzÉ SÁ¸ÀVAiÀiÁV vÉÆÃj¹ FUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2015 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:- ದಿನಾಂಕ 06/02/2015 ರಂದು 4 ಪಿ ಎಂ ಕ್ಕೆ ಅಜರ್ಿದಾರ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಭಂಕಲದೊಡ್ಡಿ ವಯಾ|| 22 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಲಿಂಗಾಯತ ಉ|| ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ|| ಆಂದ್ರಾಳ ಎಸ್.ಡಿ. ತಾಲೂಕ ಸುರಪೂರ ಇವರು ಠಾನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅಜರ್ಿಯನ್ನು ಹಾಜರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ನನ್ನ ಸಕ್ಕಳಾದ ನಾಗರತ್ನ ಇವಳಿಗೆ ಕಾಚಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಯಗೊಂಡಪ್ಪ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಇವರ ಮಗನಾದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಇತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಗ್ನಮಾಡಿದ್ದು ಅವಳ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತಂದೆ ರಾಯಗೊಂಡಪ್ಪ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಇತನು ದಿನಾಂಕ 02/02/2015  ರಂದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಾದ ನಾಗರತ್ನ  ಗಂಡ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಇವಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ  ಅಂದರೆ ಹಂದ್ರಾಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಕನ ಮಗನಾದ ಸುನಿಲ ಕುಮಾರ ಇತನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ  ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ-33-ಅರ್-0538 ಹಿರೋ ಸ್ಪ್ಲೇಂಡರ ಪ್ಲಸ್ ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಡು ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಬಾವಿ -ಹುಣಸಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಶಾಯಿನಗರ ಮುಂದೆ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ರೋಡ ಬ್ರೇಕರ್.( ಹಂಪ್ದಲ್ಲಿ) ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ದನಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾವನಾದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳಾದ ನಾಗರತ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು. ಅವಳ ತಲೆಯ ಹಿಂದು ಗಡೆ ಬಲಬಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರೀ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳ ಗಂಡ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ  108 ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪೋನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೆಂಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಾರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಗುಲಬಗರ್ಾದ ಚಿರಾಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು. ಅವಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆನು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ  ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 02/02/2015 ರಂದು 3-30 ಪಿ ಎಂ ಆಗಿರಬಹುದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಬರದ ಕಾರಣ ನಾನು ಗಾಭರಿಯಾಗಿ ಠಾನೆಗೆ ಬಂದು ಪಿಯರ್ಾದಿಕೊಡಲು ತಡವಾಗಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳ ಗಂಡನು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗು ಅಜಾಗುರಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಬಾವಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 12/2015 ಕಲಂ 279 338 ಐ ಪಿ ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2015 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹:- ದಿನಾಂಕ 06/02/2015 ರಂದು 8-30 ಪಿ ಎಂ ಕ್ಕೆ  ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ತೌವರಪ್ಪ  ಚೌವಾಣ ವಯಾ||  20 ಸಾ|| ಜೈನಾಪೂರ ತಾಂಡ ಆ ಇವರು ಠಾನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ವೇನಂದರೆ  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 06/02/2015 ರಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಬೀಮಬಾಯಿ ಇವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ ಮೊಟಾರ ನಂ ಕೆಎ-33-ಹೆಚ-5713 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಹೋಗುಬಾಗ ಕರಡಕಲ್ ಕ್ರಾಸದ ಹತ್ತಿರ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಂದು ಸೈಕಲ ಮೊಟಾರ ನಂ ಕೆ ಎ- 36-ಈಎ-7529 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಪ್ರಬುಗೌಡ ಇವರು ತನ್ನ ಸೈಕಲ ಮೊಟಾರನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತ  ನನ್ನ ಸೈಕಲ ಮೊಟಾರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಆಗ ನನ್ನತಾಯಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಲಗಡೆ ಬಾರೀ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗು ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಗಡೆ ಹಣೆಗೆ ಮೇಲೆ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಎಡಗೈಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಬಾವಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾನೆಯ ಗುನ್ನೆನಂ 13/2015 ಕಲಂ 279 337 338 ಐ ಪಿ ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!