Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2015Yadgir District Reported Crimes 

 ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2015 PÀ®A 323, 324, 325, 307, 504, 506, 302 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ:01/02/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®è¥Àà E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÀĹé£À ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛzÁÝUÀ ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)FgÀtÚ vÀAzÉ ¸ÁºÉçtÚ  CA©UÉÃgÀ 2)ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÁºÉçtÚ CA©UÉÃgÀ 3)DzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁºÉçtÚ  CA©UÉÃgÀ 4)¸ÁºÉçtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ CA©UÉÃgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÀÆr §AzÀªÀgÉà ªÀÄ®è¥Àà£ÉÆA¢UÉ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ, vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ EvÁå¢AiÀiÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:07/15 PÀ®A:323, 324, 325, 307, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:05/02/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÉgÉ, ¢£ÁAPÀ:01/02/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ £À£Àß CtÚ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ CA©UÉÃgÀ FvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ºÀÄt¸ÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ UÀAUÁªÀÄ¬Ä D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:04/02/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀzÀ UÀAUÁªÀÄ¬Ä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ CA©UÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ £À£Àß CtÚ ªÀÄ®è¥Àà£À ±ÀªÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ dgÀÄV¹ PÉÆnÖzÀÄÝ, £À£Àß CtÚ ªÀÄ®è¥Àà£À ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß EAzÀÄ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄÆäjUÉ vÀAzÀÄ CAvÀåQæAiÉÄ dgÀÄV¹gÀÄvÉÛêÉ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀÆPÀÛ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV ºÉýPÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ CA©UÉÃgÀ, ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, G||MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁw:PÀ§â°UÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:04/02/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ UÀAUÁªÀÄ¬Ä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A: 302 L.¦.¹. C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃjPÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÁ «£ÀAw.
             
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2015 PÀ®A 279,338 L,¦,¹
          ¢£ÁAPÀ 05/02/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ £À© vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀ¥ÀÆgÀ ¸Á§ ¸Á: ºÀAiÀiÁå¼À (©) ºÁ|| ªÀ|| PÉE© ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÁdgÁVMAzÀÄPÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀB 30/01/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄ¯É PÉ,E,© PÀqɬÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀUÀgÀzÀ «dAiÀÄ ¨ÁåAPÀ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ vÀPÀët £Á£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DªÀåQÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ gÀ»ªÀÄSÁ£À vÀAzÉ ºÀ¸À£ÀSÁ£À dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: UÀÄwÛ¥ÉÃoÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£É EzÀÄÝ CªÀjUÉ £ÉÆÃqÀ¯Ár C¥sÀUÁvÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ §® UÁ°£À ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV «dAiÀÄ ¨ÁåAQ£À°è SÁvÉ vÉUÉAiÀÄ®Ä §gÀÄwÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ C¥sÀUÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ £ÉÆqÀ¯ÁV PÀjdªÀiÁ Cgï »gÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-33 Dgï 3906 CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ C¥sÀUÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAiÀÄåzÀ ºÀ¸À£À gÀeÁ vÀAzÉ ¸ÀAiÀÄåzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ zÀ¨Áð£À ¸Á; SÁf PÁ¯ÉƤ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À eÉÆvɬÄzÀÝ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á¼ÉgÀ ¸Á: fêÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ E§âgÀÄ PÀÆr MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£É ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ MAiÀÄÄÝ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzɪÀÅ ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£É ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ  ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌ «ÄgÀd zÀªÁSÁ£ÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ gÀ»ªÀÄSÁ£À dªÀiÁzÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,
    £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ wªÀÈ vÀgÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄUÉ K£ÀÄ vÉÆÃZÀzÉ PÀÆqÀ¯É £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV «ÄgÀd zÀªÁSÁ£ÉUÉ  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ  £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ C¥sÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÀjdªÀiÁ Cgï »gÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA  PÉJ-33 Dgï 3906 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAiÀÄåzÀ ºÀ¸À£ÀgÀeÁ vÀAzÉ ¸ÀAiÀÄåzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ zÀ¨Áð£À ¸Á: SÁf PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀUÉÊgÉ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2015 PÀ®A 279,338L,¦,¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ADrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ   
     
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2015 PÀ®A 174 ¹Dg惡

             ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ FvÀ¤UÉ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:05/02/2015gÀAzÀÄ 1.30¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ EgÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ vÁ£Éà ¸ÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:05/02/2015gÀAzÀÄ 6.50 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢.               
     
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2015 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹
       ¢£ÁAPÀ 04/02/2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ K£ÉAzÀgÉ  £À£Àß C½AiÀÄ(ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä)  ¸Á§tÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ªÀÄ£ÉÆÃd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CfÓAiÀiÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà EªÀ¼ÉÆA¢UÉ PÁ¼É ¨É¼ÀUÀÄA¢ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ §½ZÀPÀæ ªÀiÁUÀðªÁV Q®è£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ §¼ÀZÀPÀæzÀ°è CmÉÆà ºÀwÛ Q®è£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸ÀUÉ E½zÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ¦.JªÀiï.PÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.-35. J£ï -0665 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆÃeï FvÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀjAzÁV ªÀÄ£ÉÆÃd£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁj£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ f.f.ºÉZï AiÀiÁzÀVjUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ C°èUÉ §AzÀ £Á£ÀÄ,C¥Àà, CªÀÄä J®ègÀÆ  CA§Ä¯É£Àì£À°è  gÁAiÀÄZÀÆgÀ jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CzÀgÀAvÉ  £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ®Qëöäà EªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  gÁAiÀÄZÀÆgÀ jªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ  §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉÆÃd FvÀ¤UÉ §®UÁ°£À ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV M¼ÀV£À ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ,JqÀUÀqÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® ¸ÉÆAlzÀ PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!