Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2015Yadgir District Reported Crimes 

 £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2015 PÀ®A 498(J) L¦¹ ¸ÀA 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ: 24/05/2010 gÀAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà §§¯ÉñÀégÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ D¬ÄvÀÄ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è £À£Àß vÀAzÉ ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀªÁV 6 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ, §mÉÖUÉ 10,000/-gÀÆ ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è gÀÆ 1,50,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÉÝ£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ £À£ÀUÉ ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 24/07/2010 gÀ ¢£À¢AzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÀÝgÀÄ. C®èzÉà £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÀÆ £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ ZÀ£ÁßV DUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ DvÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ»¼É eÉÆvÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ EgÀĪÀ §UÉÎ PÉýzÁUÀ £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà §§¯ÉñÀégÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ ¹ÃvÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà §§¯ÉñÀégÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ° CªÀ£ÀÄ K£ÀÄ vÀAzÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ£É CzÀ£ÀÄß wAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤gÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £À£Àß CvÉÛ ªÀiÁªÀ UÀAqÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ £À£Àß vÀAzÉ £ÀAzÀ£ÀUËqÀ, £À£Àß  vÀªÀÄä  «±Àé£ÁxÀUËqÀ EªÀgÀÄ  §AzÀÄ £À£ÀUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì PÉÆr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB CzÉà jÃw ªÀiÁqÀºÀwÛzÀgÀÄ. £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀjUÉ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ weÉÆÃj vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ MwÛzÀgÀÄ  EzÀjAzÀ  £À£Àß UÀAl°£À  ¨sÁUÀPÉÌ  £ÉÆêÁ¬ÄvÀÄ.  F  «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¤£Àß  vÀAzÉ  vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ  ºÉýzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ.  £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ CªÀgÀÄ vÁªÀÅ K£ÀÄ ºÉýzÀgÀÆ £Á£ÀÄ PÉüÀĪÀAvÉ ªÀiÁl ªÀÄAvÀæ ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  EzÀjAzÀ  £Á£ÀÄ ¨ÉÃeÁgÁV £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ  ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ  EªÀgÀÄ  £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ  PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁå¸ï  ºÀaÑ  ¤£ÀUÉ  ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛãɠ CAvÁ  ºÉzÀj¹ fêÀzÀ  ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ.  £ÀAvÀgÀ  ªÀÄgÀÄ¢£À  £À£Àß  vÀAzÉ  vÁ¬ÄªÀjUÉ  «µÀAiÀÄ  w½zÀÄ  §AzÀÄ  £À£ÀUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃV  aQvÉì  ªÀiÁr¹  vÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÁzÀgÀÆ £À£Àß UÀAqÀ £À£Àß CvÉÛ ªÀiÁªÀ £À£Àß §UÉÎ «ZÁj¸À°¯Áè. £ÀAvÀgÀ »jAiÀÄgÁzÀ ²æà gÁªÀÄ£ÀUËqÀgÀÄ, qÁ: §¸À£ÀUËqÀ. ²æà zÉêÀtÚUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ »jAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß CvÉÛ ªÀiÁªÀ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉý ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÉݪÀÅ C°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EªÀgÀÄ PÉÆqÀĪÀ QgÀÄPÀļÀ ¸ÁPÁV £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ DUÀ £À£Àß vÀAzÉ, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À §§¯ÉñÀégÀ EªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ ªÀiÁr £À£Àß dªÁ¨ÁÝj ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆrj JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ £À£Àß CvÉÛ ªÀiÁªÀ UÀAqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E°èUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ CzÉà jÃw £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ £À£ÀUÉ PÉ®¸À zÁ¹AiÀÄAvÉ zÀÄr¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ, F jÃw EªÀgÀÄ PÉÆqÀĪÀ J¯Áè QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £À£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ ZÉ£ÁßV DUÀ §ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¸À»PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV 18 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ CzÀPÉÌ ¤gÁPÀj¹, FUÁUÀ¯Éà £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ zÀAvÉ 5 ¸À® ºÀt PÉÆnÖzÁÝgÀ®è JAzÀÄ ºÉýzÀgÉ, D ºÀtªÀÅ RZÁðVzÀÄÝ FUÀ £À£ÀUÉ ¸ÀéAvÀ QgÁt CAUÀr ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÀt ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä¬ÄAzÀ 18 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt vÀAzÀgÉ ¤£Àß eÉÆvÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃgÉ ªÀåQÛAiÀÄ eÉÆvÉ ¸ÀA§AzsÀ EzÉ CAvÁ DgÉÆÃ¥À ªÀiÁr ¤£Àß ZÀjvÉæ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà ZÀÄPÉÌ EqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉý ¢£ÁAPÀ: 03/01/2015 gÀAzÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ £ÀqÉzÀ F WÀl£É §UÉÎ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÉ£ÀÄ, CªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼À ¨Á¼ÀÄ ZÀ£ÁßV EgÀ° JAzÀÄ ºÀt ¸Àé®à ¢£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03/02/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä £À£ÀUÉ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ©lÄÖ §gÀ®Ä £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ, ªÀiÁªÀ ±ÀgÀt¥Àà CvÉÛ ¹ÃvÀªÀÄä EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¸ÉÃj¹PÉƼÀîzÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ UÀAqÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹PÉƼÀî ¨ÉÃPÁzÀgÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉÆgÀPÉÌ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F ¢£À oÁuÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ¦Ãr¹zÀ UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ CvÉÛ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀ®Ä PÀA¥ÀÆålj£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

         
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2015 PÀ®A; PÀ®A. 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹
              ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ.¸ÀAvÉÆõÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 04/02/2015 gÀAzÀÄ 8-00 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß lAlA DmÉÆà £ÀA.PÉJ-33, J-2458 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀÄÆäjAzÀ ¯ÉçgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ f¯Áè QæÃqÁAUÀt ºÀwÛgÀ UÀÄgÀĸÀtV gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¯ÉçgÀ ©lÄÖ ªÁ¥À¸ÀÄì HjUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÉʯÉéà NªÀgÀ ©æÃqïÓ PɼÀUÀqɬÄAzÀ PÉlÖ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ©æÃqïÓ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PɼÀUÉ £ÉÆÃrzÁUÀ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁV PɼÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀzÉúÀ gÉʯÉéà N§gï ©æÃqïÓ PɼÀUÉ ¸ÉÆäAUï PÀ®è ªÉÄÃ¯É ¨ÁgÀ¯É ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄÈvÀzÉúÀ ¥ÀÆwðAiÀiÁV PÉƼÉvÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 35-40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ½gÀ§ºÀÄG ªÀÄÈvÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À ®AUÁ EzÀÄÝ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉĺÀA¢ PÀ®gÀ ºÀÆ«£À ¹ÃgÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀÅ ¥ÀÆwðAiÀiÁV PÉƼÉwgÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ 4-5 ¢£ÀUÀ¼ÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ gÉʯÉéà ©æÃqïÓ PɼÀUÉ ¸ÀƤAUï PÀ®è ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀzÀ PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!