Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 2015Yadgir District Reported Crimes 

 AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2015 PÀ®A.143, 448, 504, 506, 323, ¸ÀA.149 L¦¹:-
              ¢£ÁAPÀ: 03/02/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ¸ÀA¢Ã¥À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 18-01-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-30 jAzÀ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ «ÄmÁ¯Á® zÉÆÃSÁ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ ªÉÃzÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥Àwß J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ SÁ° ªÀiÁr¸ÀĪÀ GzÉÞñÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV M¼À¥ÀæªÉò¹ £ÀªÉÄä®èjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.
           

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2015 PÀ®A: 279 337 338 304 [J] L¦¹ :-
              ¢£ÁAPÀ 03/02/2015 gÀAzÀÄ 3-15 ¦ JA PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉA¨Á« ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ PÀgɪÀiÁr C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ JA J¯ï ¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ. £Á£ÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆgÀlÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉA¨Á«UÉ 3-25 ¦ JA PÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ®PÀëöät EªÀgÀÄ ¨ÉúÉÆøÀ EzÀÝ PÁgÀt CªÀgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á|| PÀgÀqÀPÀ¯ï EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 4-30 ¦ JA PÉÌ  §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ .£À£ÀUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ°è 1) zÉêÀªÀÄä 2) ²ªÀ¥Àà 3) ®PÀëöät ªÀAiÀiÁ|| 8 ªÀµÀð CAvÁ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ.EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03/02/2015 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¤AUÀtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà CA©UÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀgÀqÀPÀ¯ï PÁåA¥À ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÉêÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £À£ÀUÉ PÀgÉ¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ®PÀëöät E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ HjAzÀ E§âgÀÄ PÁ®Ä£ÀrUÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ. PÀgÀqÀPÀ¯ï PÁåA¦£À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 2-30 ¦ JA zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ EzÉÝ £À£Àß ªÀÄUÀ ¸Àé®à »AzÉ EzÀÝ CµÀÖgÀ°è PÉA¨Á« PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀÄ»AzÀæ §Ä¯ÉÃgÉÆ ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-14-J-8642 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ  ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ®PÀëöät¤UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ¥Àr¹zÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ £É®PÉÌ ©zÀÝ£ÀÄ DUÀ vÀPÀët £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è ªÉÄ®Q£À ªÉÄÃ¯É ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÀjAzÀ JqÀQ«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁVzÉ. JgÀqÀÄ PÁ®Ä PÀÄArZÉ¥ÉàUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. vÉÆgÀrUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. DUÀ ªÁºÀ£À C¯Éè ¤°è¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÉëAzÀæ vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ¸Á|| ºÀAzÀgÀQ CAvÁ w½¹zÀÄÝ DzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¯Éè EzÀÝ ¤AUÀtÚ ªÀÄÄzÀ§Pï. ºÀ¼Éî¥Àà ¨Éë£ÀVqÀ  ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉA¨Á«UÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV PÀgÉvÀA¢gÀÄvÉÛÃªÉ . PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£À ºÁUÀÄ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý §gÉAiÀĹzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠠¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨Á« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2015 PÀ®A 279 337 338 L ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV     ªÉÊzÁågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ E£ÀÄß ©eÁ¥ÀÆgÀ 5 Q «Ä CAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ  ¢£ÁAPÀ 03/02/2015 gÀAzÀÄ 5-30 ¦ JA zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  UÁAiÀiÁ¼ÀÄ  ®PÀëöät CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉA¨sÁ« D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ®A 304 [J] C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   
           
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2015 PÀ®A.8 ¥ÉÆÃPÉÆìà DPïÖ :-
                ದಿನಾಂಕ 03/02/2015 ರಂದು 00-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋಗಿನವರ ವಯ 68 ಜಾತಿ ಕುರುಬ  ಉಃ ಹೊಲ ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾಃ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಸ್ತೂರು ಮೂಲಕ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 01/02/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೊಮ್ಮಗಳಾದ ಸಾಬಮ್ಮ ವಯ 16 ವರ್ಷ  ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ  ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಹೇರುಂಡಿ ಸಾಃ ಶಿರವಾಳ ಈತನು ಸಾಬಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ನನಗೆ ಏಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ ಆಗ ಸಾಬಮ್ಮ ಇವಳು ಅವಮಾವನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ದಿನಾಂಕ 02/02/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 07-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಮೇ ಎಣ್ಣೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಯಾದಗಿರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ರೀಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ  ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ  ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 24/2015 ಕಲಂ 8 PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT 2012  ಮತ್ತು ಕಲಂ 306 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೆದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.                         
     
PÉÆqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2015 PÀ®A 279,337,338,304 (A)  IPC r/w 187 IMV Act:-
¢£ÁAPÀ 03.02.2015 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw «ÄãÁQë UÀAqÀ ¨sÉÆÃd¥Àà eÁzsÀªï ªÀAiÀÄ:20, eÁ:¸ÀA¨sÁtÂ, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:gÁªÀiïgÁªÀ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ, ªÀiÁgÀ£Á¼À PÁæ¸ï. vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß §gɹzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj «¼Á¸ÀzÀ°è ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢:03.02.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV §®±ÉnÖºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ PÁæ¸ï£À°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ £ÀªÀÄä vÁAqÀzÀ ¥Á¦Ã¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ £À¼ÀUÀÄAqÀ vÁAqÁzÀ ¥ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ qÀÄAUÀgÉ¥Àà ZÀªÁt gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¤AwzÀÄÝ, EzÉà ªÉüÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥É CmÉÆà lAlA §A¢zÀÄÝ, £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀmɪÀÅ. PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛzÀÝAvÉ £ÁªÀÅ PÀĽvÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ eÉÆÃgÁV £ÀqɸÀ¨ÉÃqÀ ¸ÀªÀPÁ±ÀªÁV ºÉÆÃUÀ° CAvÁ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉýzÉ£ÀÄ. DzÀgÀÆ PÀÆqÀ CmÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸Àë®à zÀÆgÀ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. gÁd£ÀPÉƼÀÄgÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ £ÁªÀÅ PÀĽwzÀÝ CmÉÆà ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ Cwà eÉÆÃgÁV ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ-ºÀÄt¸ÀV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ MAzÀÄ ºÀÄqÀÄVUÉ ºÉÆÃV rQ̺ÉÆqɹ CmÉÆêÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ§¢UÉ §®ªÀÄUÀÄήªÁV ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ ©¢ÝvÀÄ. EzÀjAzÁV £ÁªÉ®è CmÉÆÃzÀ M¼ÀUÀqÉ ¹QÌPÉÆAqÀÄ WÁ¨sÀj¬ÄAzÀ aÃgÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ E§âgÀÄ §AzÀÄ ©zÀÝ CmÉÆêÀ£ÀÄß JwÛ £ÀªÉÄäîèjÃUÀÆ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÁUÀ £À£ÀUÉ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ£ÉAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ qÀÄAUÀgÉ¥Àà ZÀªÁt EªÀjUÉ ¨Á¬ÄvÀ°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ £Á°UÉAiÀÄ£ÀÄß PÀaÑPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DzÀAvÉ PÀArvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¦¨Á¬ÄUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ £ÉwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÀqÉ Q¤AiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°èAiÀÄÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʯÉÃ¯É C®è°è M¼À¥ÉmÁÖzÀAvÉ PÀArvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CmÉÆà rQ̺ÉÆqÉzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄÄ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ DPÉUÉ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀArvÀÄ.
                 £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ DPÉUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV £À£ÀߺɸÀgÀÄ ¸ÀAd£Á ªÀqÀUÉÃj ªÀAiÀÄ:08 ªÀµÀð, ¸Á:gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀ gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄzÀªÀjUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ¯ÁV E§âgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀgÀÄvÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ,  E£ÉÆß§â  AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ C¥ÀWÁvÀPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ CdÓ¤gÀĪÀzÁV w¼À¹zÀgÀÄ. CµÀÖgÀ°èAiÉÄà C¥ÀWÁvÀQÌqÀĪÀiÁrzÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è. DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £ÀªÀÄä £Á®ÄÌ d£ÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ¸ÀgÀzÁj D¸ÀàvÉæUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÉÃjUÉ ªÀÄrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ F WÀluÉAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¥ÉÆêÀÄ¥Àà ZÀªÁít gÀªÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ §ÄzÀÝ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w¼À¹zÀÝjAzÀ UÀuÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ºÀj¹AWÀ ZÀªÁít gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, C°è£À ªÉÊzÀågÀÄ £ÀªÀÄUÉ G¥ÀZÀj¹ ¥ÉÆêÀÄ¥Àà, ¥Á¦Ã¨Á¬Ä, ¸ÀAd£Á ªÀÄƪÀjUÀÆ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV «AdAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ©.J¸ï.r.E.J D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄƪÀgÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ wgÀÄ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ ºÁUÀÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÄ.  £ÀAvÀgÀ UÀuÉñÀ£ÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£ÀUÉ w¼À¹zÉÝãÉAzÀgÉ vÁªÀÅ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå vÁ½PÉÆÃnAiÀÄ£ÀÄß zÁn ¥ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÁÝV w½¹gÀÄvÁÛ£É. F WÀluÉ EAzÀÄ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ, CmÉÆà lA lA £ÀA: PÉ.J-33 J-3363 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£ÀzÀ ZÁ®£É¬ÄAzÀ¯Éà ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ PÁgÀt DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2015  PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ¸ÀA: 187 LJªÀiï« JPïÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

      
£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2014 PÀ®A 143,147,148,341,323,324,504 ¸ÀA 149 L¦¹    
  ªÀiÁgÀ£Á¼À vÁAqÁzÀ°è ±ÁAw¯Á® vÀAzÉ zÉêÀ®¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄÄ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ dUÀ£À¥Àà, ¸ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄÆf £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹¹ gÉÆÃqÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ±ÁAw¯Á® EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÀ eÁUÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉaÑUÉ ¹¹ gÉÆÃqï ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 02/02/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CmÉÆÃzÀ°è£À ¥Áå¸ÉAdgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉÃPÀ¯ïUÉ ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ gÁwæ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ±ÁAw¯Á® EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ CmÉÆêÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀÄqÀUÉÆð¤AzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦ügÁå¢ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ, JqÀ ªÉÆtPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqÀ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!