By blogger on ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2015

Yadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ :-UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2015 PÀ®A.307,328,504,506 s¸ÀA 149 L¦¹ B- ¢£ÁAPÀ 26/02/2015 gÀAzÀÄ 7-20 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  ªÀÄPÀ̽®è, D¹ÛAiÉįÁè £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ D¹Û ªÀiÁqÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¸ÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ EzÀPÉÌ «gÉÆÃzsÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÛgÉ ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr PÉÊ-PÁ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄr¹ PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
   


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA. 57/2015 PÀ®A: 279, 304J L¦¹ ¸ÀA 187 L¦¹ ¢£ÁAPÀ 26/02/2015 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è ¤AwzÀÝ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ PÀ¸À «¯ÉêÁj mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ 33 / J 2439 £ÉzÀÝgÀ PɼÀUÀqÉ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ, ªÀÄÄAeÁ£É 6-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ §AzÀÄ mÁæöåPÀÖgï PɼÀUÉ ªÀÄ®VzÀÝ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®Ä ªÀiÁr CeÁUÀgÀÆPÀvÉ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ §A¢zÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ªÀÄ®VzÀÝ «±Àé£ÁxÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁzÀĺÉÆÃVzÀÝjAzÀ DvÀ£À vÀ®UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀPÀët ¦AiÀÄð¢AiÀÄÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ D¸ÀvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÄj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2015 PÀ®A 279, 304J L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zsÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!