Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 2015Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :-UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2015 PÀ®A: IPC 1860 (U/s-498A,323,307):- ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ±ÉÃgÀ° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ EPÁâ® ±ÉÃR FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVªÉà ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzɪÀÅ. £ÀªÀÄUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ªÉÆzÀ¯ÉãÀAiÀĪÀ¼ÀÄ ¥À®PÀ£Á¸À 8 ªÀµÀð, JgÀqÉÃAiÀĪÀ£ÀÄ ºÁd©¯Á° 5 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀ£ÉÃAiÀĪÀ¼ÀÄ dAiÀÄzÀ©Ã 3 ªÀµÀð »ÃUÉ MlÄÖ 3 d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ 5-6 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ §qÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV gÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀgÀÄwÛgÀ°¯Áè. £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ£ÀÄ.
       FUÀ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÉÃgÀC° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ EPÁâ® ±ÉÃR FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 22-02-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÉÃgÀC° FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁr AiÀiÁzÀVjAiÀÄ AiÀiÁPÀħ§ÄPÁj zÀUÁðzÀ°è £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¯Éèà EzÉÝ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ«gÀUÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ £À£Àß vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C¤Ã¥sÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä PÀjêÀÄ©Ã EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄ £À£Àß 3 d£À ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÉÃgÀC° FvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ EgÀĪÀ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀÄ»¹j £Á£ÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ PÉýPÉÆAqÁUÀ CzÀPÉÌ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ w½ºÉý ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06.30 UÀAmÉUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÉÃgÀC° eÉÆvÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ £Á£ÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÁªÉ®ègÀÆ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄvÉÛ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÃqÀ £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£Àß 3 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ Nr ºÉÆÃzÀªÀÅ. £À£Àß UÀAqÀ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ DvÀ£À eÉé£À°èzÀÝ ¨ÉAQ¥ÀlÖt¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁQ £À£ÀߣÀÄß §zÀÄQ¹j CAvÁ PÀÆVzÁUÀ ªÀÄvÉÛ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÉÃgÀC° FvÀ£ÀÄ C¯Éèà EzÀÝ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀÄgÀÄ« ¨ÉAQ ºÁj¹zÀ£ÀÄ. WÀl£É dgÀÄVzÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 07.00 ¦.JªÀiï DVvÀÄÛ. PÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqɧqɪÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß £À£ÀߣÀÄß PÉƯɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQºÀaÑzÀÄÝ ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÉÃgÀC° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ EPÁâ® ±ÉÃR FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ
   
PÉÆÃqÉPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ:- ¢£ÁAPÀ: 23.02.2015 gÀAzÀÄ 16.40 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ E¹àÃl dÆeÁlzÀ zÁ½ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÉ£Á® gÀ¸ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄÄzÉ¥Àà §Ar¨Á« gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É 17.00 UÀAmÉUÉ  zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ LzÀÄ d£À DgÉÆæüvÀgÁzÀ 1)¥ÀgÀ±ÀägÁªÀÄ vÀAzÉ £À0zÀtÚ ¥ÀæeÁj ¸Á:PÀPÉÌÃgÁ, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CªÀägÀ¥Àà §ªÀÄ£À½î ¸Á: ²æäªÁ¸À¥ÀægÀ, 3) w¥ÀàtÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ±ÁavÀ¥ÀægÀ ¸Á:PÀPÉÌÃgÁ, 4) C°è¸Á§ vÀAzÉ §qɸÁ§ £ÀzÁ¥sÀ ¸Á:PÀPÉÌÃgÁ, 5) eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà zÀ¼ÁgÀ ¸Á:PÀPÉÌÃgÁ, gÀªÀjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ 17.00 UÀAmɬÄAzÀ 18.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5340=00, ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ 5 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÄSÉãÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2015 PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2015 PÀ®A ºÀÄqÀUÀ PÁuÉ :- ದಿನಾಂಕ 23/02/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 18.45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಗೌಡ ತಂದೆ ದೋಡ್ಡ ಖಂಡೆಪ್ಪಗೌಡ ಜೋಳದ ಸಾ|| ದೋರನಳ್ಳಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎರಡು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮಗನಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ವಯ 13 ವರ್ಷ ಈತನು 7ನೇಯ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 22/02/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮಗ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಈತನು  ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ  ಮಹಾಂತೆಶ್ವೇರ ಗುಡ್ಡದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೊಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆ ಎಂದು ಹೇಳೀ ಹೊದವನು  ಮರಳಿ ಮನಗೆ ಬಾರದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ  ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 42/2015 ಕಲಂ ಹುಡಗ ಕಾಣೆ ನೇದ್ದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡ


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!