Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2015Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :-UÀÄ£Éß £ÀA. 2/2015 PÀ®A.323.326.354.504.506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 20/02/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¥sÀAiÀiÁð¢ CªÀ¼Àß £Á¢¤ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ® ¨sÁªÀ£À ºÉAqÀw ªÀiÁuɪÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ EªÀgÀÄ PÀĽwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÄgÁ£À vÀAzÉ UÀįÁªÀĸÁ§ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É gÁdÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹àÃqÀ DV 4-5 ¸À® C°èAiÉÄà NqÁr¸ÀÄvÁÛ ¸ÀÄvÁÛqÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁPÉ  UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CµÀÄÖ eÉÆÃgÁVÉ NqÁqÀÄwÛ¢ÝÃjà CAvÀ «ZÁj¸ÀÄwÛÛzÁÝUÀ, , ‘K gÀAr, ¨sÉÆøÀr ¤£ÀUÁåPÉà ¨ÉÃPÀÄ? ¤£Àß vÀ¯ÉV¯É PÉlÖzÉ’ K£ÀÄ CAvÀ CAzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ  gÁdÄ FvÀ£ÀÄ  gÀArà ¨sÉÆøÀr £ÀªÀÄUÁåPÉ ºÉüÀÄwÛÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉß §® PÀÄwÛUÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆQ¹PÉÆlÖgÀÄvÁÛ£ÉÀ dA¨sÀtÚ, À ©üÃüªÀÄtÚ §AzÀÄ K£Á¬ÄvÀÄ CAvÀ  «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ  gÀAqÉÃgÀÄ ªÀÄ£À¸ÀìUÉ §AzÀAvÉ ¨Á¬Ä ©qÀvÁÛgÉ CAzÁUÀ  ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀåªÁV AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛà ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÁqÀÄ CA¢zÀÝPÉÌà K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ¤£É£ÀÄ ªÀiÁqÀÄw CAvÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ §ÄgÁ£À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr £À£Àß UÀAqÀ£À ¨Á¬ÄUÉ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ DUÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ¨Á¬ÄAiÉƼÀV£À ªÉÄð£À ªÀÄÄA¢£À ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ.DUÀ £À£Àß ¨sÁªÀ ©üêÀÄtÚ  vÀqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ gÁdÄ FvÀ£ÀÄ ©üêÀÄtÚ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼Éà CUÀ¸ÀgÉà ¤ªÀÄäzÀÄ  §ºÀ¼À DVzÉ ¤ªÀÄUÉ EªÀvÀÄÛ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎÀ ¦üAiÀiÁð¢.
   
AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2015 PÀ®A 279,337,338, L¦¹:_ ¢£ÁAPÀ.20/02/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-40 ¦.JA.PÉÌ  ¦gÁå¢ PÀÄ. £ÀgÀ¹AUÀªÀÄä vÀA.©üªÀÄgÁAiÀÄ ¥À®ªÉÄ£ÉÆgÀ ªÀB20 eÁB PÀ§â°UÀ GB ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB §½ZÀPÀæ ºÁUÀÆ NvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §½ZÀPÀæ UÁæAPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß lAlA £ÀA.PÉJ-33-8819 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ NV vÀ£Àß ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ FvÀgÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2015 PÀ®A; 279, 337 L¦¹¢£ÁAPÀ: 19/02/2015 gÀAzÀÄ 10-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ±ÉÆÃAiÀħgÁd vÀAzÉ AiÀiÁ¹£ï EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 19/02/2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ jAiÀiÁd vÀAzÉ GªÀÄgÀ ¥sÁgÀÄR ¸Á: UÀnÖUÉÃgÁ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉýzÀAvÉ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ªÀÄfâUÉ ºÉÆgÀnzÉÝêÀÅ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ±Á¯É¬ÄAzÀ DmÉÆà £ÀA.PÉJ-33, 9471 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl DmÉÆà ±Á¹Ûçà ZËPï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ DmÉÆÃPÉÌ §®ªÁV rQÌ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. vÁ£ÀÆ PÀÆqÁ ©zÀÝ£ÀÄ. CzÀjAzÀ £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV £ÁªÀÅ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ CzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ® QgÀĨÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ jAiÀiÁd vÀAzÉ GªÀÄgÀ ¥sÁgÀÄR EªÀ¤UÉ ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉmÁÖVªÉ. DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÀÄfÃzÀ vÀAzÉ ±ÉÃRzÁªÀÇzÀ £ËºÀeÁgÀ EªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ wªÀÄätÚ ªÀÄAd¼ÀPÀgÀ ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPï, AiÀiÁzÀVj CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33, eÉ-9771 EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß EAwPÁ¥sï nÃZÀgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.
        ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ¢AzÀ £Àqɹ £ÁªÀÅ ºÉÆgÀnzÀÝ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ¯É C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.48/2015 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÀÆgÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!