Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2015Yadgir District Reported Crimes 

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2015 PÀ®A: 143, 147,148, 323, 324, 307, 504, 506, ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹:- ದಿನಾಂಕ: 17/02/2015 ರಂದು ಹಂದ್ರಾಳ ಎಸ್.ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 16/02/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪಿಡ್ಡಪ್ಪ, ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂಬಂದಿಯಾದ ನಾಗರಾಜ ಮತ್ತು ಊರಿನ ಈತರರು ಸೇರಿ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ 10:30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿತರಾದ 1)  ಬಸನಗೌಡ ತಂದೆ ಅಂಬ್ರಣಗೌಡ ಸರ್ಜಾಪೂರ ಸಂಗಡ 5 ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಚಾಕು, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ರಾಡು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ "ಏನಲೇ ಪಿಡ್ಯಾ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಿನೆ ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದೆನು, ನಿಂದ ಕಾರಬಾ ಬಹಳ ಆಗ್ಯಾದ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾರದೆ ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ, ನಾಗರಾಜನಿ ಮತ್ತು ರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಾಕು, ರಾಡು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2015 PÀ®A 279,337,338 L,¦,¹:- ¢£ÁAPÀ 17/02/15 gÀAzÀÄ 2 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ vÀªÀÄÆägÀ gÀAUÀ¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr E§âgÀÆ PÀÆr gÀAUÀ¥Àà£À ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA PÉJ-33 PÀÆå-2949 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ²ªÀgÁwæ eÁUÀgÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÉÆAZÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®èªÀÄä zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ 3-30 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ªÉÄãï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Á®PÀªÀÄä zÉë UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA PÉJ-33 PÀÆå-7429 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌAiÀiÁV J®ègÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±À EzÀÄÝ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 5-30 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2015 PÀ®A; 457,380 L¦¹  ¢£ÁAPÀ: 16-02-2015 gÀAzÀÄ 06.00 ¦.JJªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÀÄeÁj ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÀAd KjAiÀiÁ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV CfðAiÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 15-02-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 16-02-2015 ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼ÀVzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ 12,400/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÀiË®åzÀ ªÉƨÉÊ® ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.              

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2015 PÀ®A 279,337,338,L¦¹ 187 LJA« DåPÀÖ ¢£ÁAPÀ.16/02/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:45 ¦.JA.PÉÌ  ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ FvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ lAlA £ÀA.PÉJ-33-J-3897 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ Dgï.ºÉƸÀ½î UÁæAzÁnzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëAiÀÄvÀߢAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV Dgï.ºÉƸÀ½î §½ZÀPÀæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É KgÀmÉïï lªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁr D¥ÀWÁvÀªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ FvÀgÀjUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ

PÉÆqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2015 PÀ®A 279,304 (A)  IPC r/w 187 IMV Act ¢£ÁAPÀ 14.02.2015 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ FvÀ£À JA J¯ï ¹ «ZÁgÀuÉUÁV «eÁ¥ÀÆgÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ºÉZï ¹ 38 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà gÀªÀgÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®èzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è EzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉAqÀw C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ zÁåªÀÄtÚ EªÀgÀ ºÉ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 14.02.2015 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmɬÄAzÀ 2230 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15.02.2015 gÀAzÀÄ 10.00 ªÁ¸ÀÄzÉêÀ D¸ÀàvÉæ ©eÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ JA J¯ï ¹  «ZÁgÀuɬÄAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉÃUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 1302.2015 gÀAzÀÄ  £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ zÁåªÀÄtÚ  vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà  ©gÁzÁgÀ  ªÀ:35 ªÀµÀð  FvÀ£ÀÄ  £À£Àß PÁPÀ£ÁzÀ «gÉñÀ  EªÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 36 EJ¥sï  2952  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  PÉÆqÉPÀ®èUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãɠ PÉ®¸À«zÉ CAvÁ  ºÉý ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀzÀ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ PÉÆqÉPÀ®èUÉ ºÉÆzÀ£ÀÄ
£ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CvÉÛ ªÀiÁºÁzÉë gÀªÀgÀÄ gÁwæ 08-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HlªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä Hj£À £ÀªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ  ©üêÀÄ¥Àà ºÁ¼ÀUÉÆÃr EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzgÉ ¤£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ zÁåªÀÄtÚ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ ºÀÄt¸ÀV £ÁgÁtAiÀÄ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆqÉPÀ®è  ºÀwÛgÀzÀ AiÀÄAPÀaÑ zÁªÀ®ªÀÄ°PÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ gÀAUÀ£ÁxÀ zÉÆÃj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¯Áj rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ  CªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ  PÉÆqÉPÀ®è ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ ºÉƬÄÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ £À£Àß CvÉÛ ªÀĺÁzÉë, ªÉÄÊzÀÄ£À CA¨ÉæñÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ DmÉÆ jPÀë ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ¢AzÀ PÉÆqÉPÀ®è  ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÉÆqÉPÀ®è¢AzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É zÁªÀ® ªÀÄ°PÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÀAUÀ£ÁxÀ zÉÆj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ªÉÄãÀ gÉÆqÀzÀ°è C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀªÀÄä DmÉÆ jÃPÁë ¤°è¹ £ÉÆqÀ¯ÁV C°è PÉÆqÉPÀ®è PÀqÉUÉ ªÀÄÄRªÁV ¯Áj £ÀA PÉ J 17 J-8891  £ÉÃzÀÄÝ ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £À£Àß UÀAqÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ©¢zÀÄÝ C°èzÀ d£ÀjUÉ C¥ÀWÁvÀ ºÉUÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ «ZÁj¹   w½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£Àß PÁPÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ J 36 EJ¥sï-2952 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆqÉPÀ®è¢AzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆqÉPÀ®è PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¯Áj £ÀA PÉ J 17 J-8891 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÉÆÃlgÀ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÁÝV w½zÀzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀªÀÅ gÁwæ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DVzÁÝV  w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ CªÀ¸ÀgÀªÁV £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ £ÉÆqÀ®Ä PÉÆqÉPÀ®è ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ  gÁwæ 0940 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£ÀßUÀAqÀ£ÀÄ ¥ÀæeÁջãÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EzÀÄÝ CªÀ£À §®UÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄ®QUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÉÆqÉPÀ®è D¸ÀàvÉæ qÁPÀÖgÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ªÀiÁr ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌ ¨ÉÃgÉ zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è CzÉ ¢£À gÁwæ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ F D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è

§AzÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ E£ÀÄß ¥ÀæeÁջãÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀªÀÅ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ¯Éà DVzÀÄÝ C®èzÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ  NrºÉÆÃVzÀÄÝ  CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è. ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄïɠ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ  ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À«zÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà  ©gÁzÁgÀ ªÀ:35  ªÀµÀð eÁ; »AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ  FvÀ£ÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ C¥ÀWÁvÀ¢AzÁzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16.02.2015 ¨ÉýUÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ J¸ï ºÉZï N UÁA¢ ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà  ©gÁzÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÉýUÉÎ 06:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝV ¥ÉÆãÀªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A:304(J) L¦¹AiÀÄ£ÀÄß  ªÀÄÆ® J¥sï L Dgï PÉÌ  C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ «ªÀgÀªÁzÀ AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!