Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2015

Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2015 PÀ®A 78(111) PÉ.¦.DPïÖ :- ದಿನಾಂಕ: 12-02-2015 ರಂದು 09-10 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾ.ಸು) ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಜಫ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 07.05 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾದಗಿರಿಯ ವಾಲ್ಮಿಕಿನಗರದ ಭುವನೇಶ್ವರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿಸಿ-258 ಮತ್ತು ಪಿಸಿ-02 ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಾದ ಪಿಸಿ-01 ಮತ್ತು ಪಂಚರಾದ ಮಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಬಾಷುಮಿಯಾ ಜಜ್ಜಾರ ರವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆರೋಪಿತನು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿಯನಿಗೆ ದಾಳಿಮಾಡಿ  ಹಿಡಿಯಲಾಗಿ ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪರಸಾಪೂರ ವ|| 32 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಬ್ಯಾಡರ ಸಾ|| ವಾಲ್ಮಿಕಿನಗರ ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ತಾನು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ ಹತ್ತಿರ 1020/- ನಗದು ಹಣ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಅ.ಕಿ|| 00-00  ಒಂದು ಬಾಲ ಪಾಯಿಂಟ ಪೆನ್ ಅ.ಕಿ|| 00-00 ಹಾಗೂ ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ ಅ.ಕಿ||  300/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು 07-45 ಪಿ.ಎಮ್ ದಿಂದ 08-45 ಪಿ.ಎಮ್ ದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೈಟಿನ ಕಂಬದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿಲಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಜಫ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಜಫ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 35/2015 ಕಲಂ: 78 (3) ಕೆ.ಪಿ.ಎಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2015  U/s 379 I.P.C:- ON Date 22-01-2015  at 11.00PM TO23-01-2015 02.00AM  IN  BETWEEN SOME UNKNOWN   CULPRITS WERE COMMITTED  THEFT OF  HERO SPLENDOR PLUS  REG NO KA-33 L-3380,SILVER COLOUR WHICH WAS PARKED  BESIDE AT THE FIELD SOURASTRA HALLI ROAD CROSS BALCHED VILLAGE IN YaDAGIR DIST IN THIS REGARD A CASE HAS BEEN REGISTERED IN SAIDAPUR  POLICE STATION CR.NO. 17/2015 U/S  379 IPC.IF TRACED PLEASE INFORM TO SAIDAPUR POLICE STATION OR POLICE CONTROL ROOM, YADAGIR DIST.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2015 PÀ®A 353,308,186,332,427,504,506 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:12/02/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÆ¥sï vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀ±ï ¸ÀUÀj JA¢£ÀAvÉ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ KjAiÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ AiÀÄ®¸ÀwÛ UÁæªÀÄPÉÌ ©¯ï PÀ¯ÉPïÖ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ Hj£À J¯Áè ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀÄvÁÛr PÉÆ£ÉUÉ CAzÁdÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ ©ZÀÑtÚ EªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ SÁgÀ PÀÄlÄÖªÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è SÁgÀ PÀÄlÄÖªÀ CAUÀrUÉ ©¯ï PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV «ÄÃlgï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj «ÄÃlgï §Azï DVzÀÄÝ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §AzÀÄ C¯Éèà EzÀÝ DgÉÆævÀ¤UÉ «ÄÃlgï §Azï ªÀiÁrzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV  “K£À¯Éà ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉãÀÄ PÉüÀÄwÛà ¤Ã£ÀÄ, ¤ªÀÄä ªÉÄð£À C¢üPÁjUÀ¼Éà £À£ÀUÉ PÉüÀÄwÛ®è, ¤Ã£ÉãÀÄ zÉÆqÀØ wÃ¸ï ªÀiÁPÀð” CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É C¯Éèà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ £É®PÉÌ PÉqÀ« £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ «ÄÃlgï jÃqÀgï AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ £É®PÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ £Á±À¥Àr¹zÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß §®UÁ®¤ßlÄÖ vÀ£Àß JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®£ÀÄß eÉÆÃj¤AzÀ wgÀÄV¹ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¨ÁgÀzÀAvÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ UÉÆwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ J°è ¨ÉÃPÉAzÀgÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ  PÉE© «ÄÃlgï jÃqÀgï C£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ £É®PÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ £Á±À¥Àr¹, CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÉAPÀlgÉrØ EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢.
            

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2015 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:- ¢£ÁAPÀ: 12-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Àà §rUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀUÀgÀ AiÀÄ®èªÀÄä zÉëAiÀÄ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦gÁå¢ Cfð ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.


ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2015 PÀ®A 287, 427 L¦¹:-¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ¢£ÁAPÀ:06/02/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §®±ÉnÖºÁ¼À ¹ÃªÉÄAiÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý EªÀgÀ ¥Áèl eÁUÀzÀ°è ªÀÄtÚ£ÀÄß vÀ£Àß n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ fJ-02. eÉqï-6340 £ÉÃzÀÝjAzÀ qÀA¥À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÀÄt¸ÀV-§®±ÉnÖºÁ¼À 11 PÉ« J¥sï-4 «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¯ÉʤUÉ n¥ÀàgÀ£À ¨Ár vÀUÀÄ° ±Álð ¸ÀPÀÆåðl DV §®±ÉnÖºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀÄ£ÉUÀ¼À°èAiÀÄ «zÀÄåvï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CAzÁd 1,32,000=00 gÀÆ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ ªÉÄïÁ¢üÃPÁjUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ EvÁå¢ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄïÉAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!