Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2015Yadgir District Reported Crimes 

 AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.  29/2015 PÀ®A 323,324,504,506 ¸ÀA.34 L¦¹:-
          ¢£ÁAPÀ 01/02/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 J.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀ eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ CªÁåZÀÒ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÉå D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV vÀAmÉ-vÀPÀgÁgÀÄUÀ½zÀÄÝ UÀÄ£Éß ¥Àæw UÀÄ£ÉßUÀ¼ÀÄ dgÀÄVgÀÄvÀÛªÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2015 PÀ®A 143,147,323,324,504,506 ¸ÀA.149 L¦¹
          ¢£ÁAPÀ 01/02/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 J.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀ eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ E§âgÀÄ KPÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ K, ¨sÉÆøÀrà ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä vÁvÀ£À D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ CªÁåZÀÒ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÉå D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV vÀAmÉ-vÀPÀgÁgÀÄUÀ½zÀÄÝ UÀÄ£Éß ¥Àæw UÀÄ£ÉßUÀ¼ÀÄ dgÀÄVgÀÄvÀÛªÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 7/2015 PÀ®A 323, 324, 325, 307, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:-
       ¦AiÀiÁ𢠲ªÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ CA©UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ:23 ªÀµÀð, eÁ:PÀ§â°UÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ¨ÉʯÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÆ E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ªÀĸÀ©£À ºÉÆ®zÀ°è PÉ£Á® ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦AiÀiÁ𢠨ÁdÄ ºÉÆ®zÀ CªÀgÀ CtÚvÀªÀÄäQAiÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÆ«£ÉÆA¢UÉ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÁ  ¨ÉÊzÀÄ, UÁAiÀļÀÆ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ DgÉÆævÀgÁzÀ FgÀtÚ & ºÀtªÀÄAvÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ©zÀj£À §rUɬÄAzÁ ªÀÄ®è¥Àà£À £ÀqÀÄ £ÉwÛUÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, G½zÀªÀgÀÄ PÁ°¤AzÁ MzÀÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨ÉêÉǵÀ DV ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EvÁå¢ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EzÉ.
     
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ss¸ÀAUÀqÀ 187 LJªÀiï « DPÀÖ :-
           ¢£ÁAPÀ:31/01/2015gÀAzÀÄ 10 JJªÀiïPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä PÀÄgÀħgÀ EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÝ PÁgÀt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃlPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀÄgÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄ»§Æ§ ºÀĸÉãï vÀAzÉ ªÀi˯Á° zÀeÉð FvÀ£À DmÉÆà lAlA £ÀA:PÉJ-33, J-0443 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃl¢AzÀ PÀÄAnªÀÄj ZÉPï¥ÉÆøïÖ zÁn zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 31.01.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ £ÀAzÉÃ¥À°è PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà lAlA £ÀA:PÉJ-33/4529 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl DmÉÆÃPÉÌ rQÌ¥Àr¹, vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄ»§Æ§ ºÀĸÉãï FvÀ£À DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ  £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀÄgÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ £À£Àß §®UÁ°£À vÉÆqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ  ¸ÀzÀj JgÀqÀÆ DmÉÆà lAlA ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É  ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!