By blogger on ಶನಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                     ¢£ÁAPÀ:08-02-2015


           ¢£ÁAPÀ: 25-02-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀÄgÀªÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝUÉ ¸ÉÃjzÀ ¥ÀÄl¥ÁPÀ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw EªÀiÁªÀÄ©Ã UÀAqÀ ªÉƺÀäzÀ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ l¥ÁàªÁ¯É EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀĸÉãÀ©Ã UÀAqÀ d¯Á®¸Á§ EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¢: 22-02-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ºÀÄqÀÄPÁrzÁUÀ ¢: 25-02-2015 gÀAzÀÄ ¥ÀÄl¥ÁPÀ UÁæªÀÄzÀ ©.¹.JªÀiï ¨Á®PÀgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ »AzÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ±ËZÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj ºÀĸÉãÀ©Ã EªÀ¼À zÉúÀªÀÅ  ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ, ±ÀªÀªÀÅ ¨ÁwzÀÄÝ AiÀiÁgÀÆ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ËZÁ®AiÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß J¸É¢gÀĪÀÅzÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀªÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. vÀ¤SÁ PÁ®zÀ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAiÀÄåzï ªÀÄÄfèï vÀAzÉ ¸ÀAiÀÄåzï C¯ÁèªÀÅ¢ÝÃ£ï ºÁUÀÆ ®PÀëöä¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Àà PÀgÉæ EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ UÀÄj¥Àr¹zÁUÀ  «ZÁgÀuÉ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸ÀAiÀÄåzï ªÀÄÄfÃ¨ï ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ ºÀĸÉãÀ©Ã EªÀ¼À ªÀÄzsÉå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ«zÀÄÝ, ºÀĸÉãÀ©Ã vÀ£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄ CAvÁ ¦Ãr¸ÀÄwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ DgÉÆæ ªÀÄÄfç£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà £À£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ªÀÄPÀ̽zÁÝgÉ CAvÁ ¤gÁPÀj¹zÀ »£É¯ÉAiÀÄ°è EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÉå ªÉʪÀÄ£À¹ìzÀÄÝ DgÉÆæ ªÀÄÄfç£ÀÄ ºÀĸÉãÀ©Ã AiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢: 22-02-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ºÀĸÉãÀ©ÃUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÀAvÉ ºÉý UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÉAPÀlgÁAiÀÄUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀĸÉãÀ©ÃAiÀÄ PÀvÀÛ£ÀÄß »¸ÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß DgÉÆæ ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ®PÀëöä¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Àà PÀgÉæ FvÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß ©.¹.JªÀiï ¨Á®PÀgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ »AzÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÁV¹ ªÀÄÈvÀzÉúÀzÀ ªÉÄðzÀÝ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ¼À ªÉƨÉÊ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄfç ºÁUÀÆ ®PÀëöä¥Àà gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛUÀj ªÀiÁr UÀÄ£ÉßUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ªÀÄÈvÀ¼À MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÉƨÉÊ®£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!