Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 31, 2015Yadgir District Reported Crimes 

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.  13/2015 PÀ®A. 341,323,324,504.¸ÀA. 34L¦¹:-
    
      ¢£ÁAPÀ: 28-01-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀıÀ¥Àà vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄƪÀgÀÄ UÉÆ£Á® eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ²ªÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ L£ÉÆgÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÉÆèÉÊ® ¥ÉÆãÀ £ÀA§gÀ PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁwUÉ ¨ÉüÉzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ©â¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ §UÉΠ ¦AiÀiÁ𢠠¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.              


ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2015 PÀ®A. 341,323,324,504.¸ÀA. 34  L¦¹-
 
         ¢£ÁAPÀ: 28-01-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ, ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà, ªÀÄgÉ¥Àà, ¸ÀAfªÀ¥Àà J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ, ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd¥Àà 3. ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà PÀ®§ÄgÀV, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ EªÀgÉ®ègÀÆ  UÀÄA¥ÀÄ PÀÆr §AzÀªÀgÉ UÉÆ£Á® eÁvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ £À£ÀUÉ PÁ®Ä vÀlÖ¹Ü ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ  ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ §UÉΠ ¦AiÀiÁ𢠠¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!